Vice-Dean in Academic Affairs
Economics of Infrastructure

2022 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 09.06.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 5
Забележка:

2022 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Нови бизнес модели в печатните медии
Автор/и: Симона Димитрова
Доказателство: рецензия на www.unwe.bg
Забележка: защита на 31.05.2022

2022 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Специфика и динамика на спортната телевизионна журналистика (проблеми и предизвикателства пред футболния коментар)
Автор/и: Георги Георгиев
Доказателство: становище на www.unwe.bg
Забележка: защита на 30.05.2022

2022 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 10.03.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 3
Забележка:

2022 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 10.03.2022
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 3
Забележка:

2021 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.12.2021
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 4
Забележка:

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Трансформации на журналистическото съдържание в новото комуникационно пространство
Автор/и: Евелина Радославова Андреева
Доказателство: рецензия на www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 16.12.2021

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Концентрацията и неясната собственост на медиите - рискови фактори за развитието на българския медиен пазар
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание Медии и обществени комуникации
Страници от-до: 1-18
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): катедра "Медии и обществени комуникации"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФНИ към МОН № ИНИ-КП- 06-Н35/14
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов
Колектив: проф. Георги Найденов, доц. Мария Марикина, доц. Светла Цанкова и др.
Описание: изследване на икономическите, геополитическите и социалните рискове в България
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2023
Край (месец): 6
Забележка:

2021 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 12/2019
Наименование: Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България
Ръководител: доц. д-р Светла Цанкова
Колектив: доц. Стела Ангова, доц. Светла Цанкова, гл. ас. Мария Николова, гл. ас Иван Вълчанов, гл. ас. Илия Вълков
Описание: изследване на обучителни програми по медийна грамотност в България и в чужбина
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 6
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Коментарът в съвременната българска преса - жанрови трансформации
Наименование на сборник: Качествената журналистика и нова комуникационна среда
Страници от-до: 253-266
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ - ФЖМК
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Сегментът на вестници за хората от третата възраст - специфика и профили на изданията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 1, 2021
Страници от-до: 85-126
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2021 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.03.2021
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 7
Забележка: няма

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Младежката рок музика в печатните медии на прехода (1987-1992)
Автор/и: Емил Братанов
Доказателство: становище на www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 26.02.2021

2021 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Медийни трансформации и бизнес модели в динамична социална и технологична среда
Автор/и: Весислава Антонова
Доказателство: становище на www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 12.01.2021

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 03.12.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпити
Брой: 7
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 12/2019
Наименование: Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България
Ръководител: доц. Мартин Осиковски
Колектив: доц. Стела Ангова, доц. Светла Цанкова, гл. ас. Мария Николова, гл. ас Иван Вълчанов, гл. ас. Илия Вълков
Описание: изследване на обучителни програми по медийна грамотност в България и в чужбина
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФНИ към МОН № ИНИ-КП- 06-Н35/14
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов
Колектив: проф. Георги Найденов, доц. Мария Марикина, доц. Светла Цанкова и др.
Описание: изследване на икономическите, геополитическите и социалните рискове в България
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социални функции на разследващата журналистика
Автор/и: Теодора Георгиева
Доказателство: становище на www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 29.09.2020

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София
Организатор: ФЖМК - Софийски университет
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 1-12
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2021
Месец на публикуване: 6
Наименование на научния форум: "Качествена журналистика и нова комуникационна среда"
Тема: "Коментарът в съвременната българска преса - жанрови трансформации"
Забележка: под печат

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.04.2020
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: изпитни протоколи
Брой: 5
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Женски джендър роли в българското интернет пространство: маркетингови и културни модели
Автор/и: Ели Любенова Александрова
Доказателство: становище на сайт www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 28.02.2020, ФЖМК, СУ

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стела Ангова, Светла Цанкова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Иван Вълчанов, Иван Русланов, Мария Коларова, Георги Минев
Заглавие: Картографиране на дигиталното медийно съдържание
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 222
Страници от-до: Лонгрийд- 62-70, Инфографика - 73-82
Процент участие в съавторство: 10
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: ISBN 978-619-232-233-5

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова, Стела Ангова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Иван Вълчанов, Иван Русланов, Мария Коларова, Георги Минев
Заглавие: Картографиране на новото дигитално медийно съдържание
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр. 3, 2019
Страници от-до: 27-38
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 12
Забележка: ISSN 1314-6556

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Собствеността на вестниците в България в периода 2013-2017 г. Трансформации и проблемни зони
Наименование на сборник: Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия
Страници от-до: 136-143
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ "Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка: ISBN 978-619-7567-7

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.12.2019
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: изпитни протоколи
Брой: 3
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 24.10.2019
Място на провеждане: гр. София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: изпитни протоколи
Брой: 3
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 12/2019
Наименование: Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България
Ръководител: доц. д-р Мартин Осиковски
Колектив: Стела Ангова, Светла Цанкова, Мария Николова, Иван Вълчанова, Илия Вълков, Георги Минев
Описание: изследване на обучителни програми по медийна грамотност в Европа, САЩ и Канада и изготвяне на препоръки за подобряване на учебните програми по медийна грамотност у нас
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФНИ към МОН № ИНИ-КП$06-Н35/14
Наименование: Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България
Ръководител: проф. д.н. Ивайло Христов
Колектив: Георги Найденов, Мария Марикина, Светла Цанкова, Катя Христова и др.
Описание: изследване на икономическите, геополитическите и социалните рискове у нас
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Журналистическият жанр рецензия - трансформация в съвременното българско медийно пространство
Автор/и: Иван Русланов Василев
Доказателство: становище на сайт www.unwe.bg
Забележка: защита на 30.05.2019, УНСС

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен разказ. Ролята на списание "Егоист" в българската лайфстайл преса
Автор/и: Ивайло Цветанов Цветков
Доказателство: рецензия на сайт www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 29.05.2019, ФЖМК - СУ

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Факт и фикция в мемоарния разказ след 1990 г.
Автор/и: Бистра Петрова Величкова
Доказателство: становище на сайт www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 9.04.2019, ФЖМК - СУ

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД №1/2017
Наименование: Нови журналистически практики в конвергентна среда
Ръководител: доц. д-р Стела Ангова
Колектив: доц. д-р Светла Цанкова, гл. ас. д-р Мартин Осиковски, гл. ас. д-р Мария Николова, ас. д-р Иван Вълчанов, докторант Иван Русланов, докторант Георги Минев, докторант Мая Коларова
Описание: изследване на бизнес моделите, професионалните роли, жанровите форми, езика, стила, аудиторното поведение и ПР техниките в конвергентна медийна среда
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 11.10.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 9
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Регионалната преса в България - проблеми и дефицити
Наименование на сборник: Медийна среда, публична и стратегическа комуникация
Страници от-до: 84-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-086-7

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Кризата на четенето на традиционна преса - световни и български тенденции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): електронно списание "Проблеми на постмодерността"
Страници от-до: 212-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЮЗУ "Неофит Рилски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1314 - 3700

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Кризата на четенето на традиционна преса - световни и български тенденции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): електронно списание "Проблеми на постмодерността"
Страници от-до: 212-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЮЗУ "Неофит Рилски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1314 - 3700

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Кризата на четенето на традиционна преса - световни и български тенденции
Издание (наименование,том/кн./бр.№): електронно списание "Проблеми на постмодерността"
Страници от-до: 212-227
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЮЗУ "Неофит Рилски"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 8
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1314 - 3700

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Съвременна българска преса (пазарни и качествени трансформации)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 206
Страници от-до: 1-206
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 13
Забележка: ISBN 978-619-232-087-4

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за доцент по чуждестранна журналистика и медийна етика
Автор/и: Мартин Николаев Осиковски
Доказателство: становище на сайт www.unwe.bg
Забележка: дата 15.05.2018 г.

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научна конференция "Медии и журналистика - професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия"
Място на провеждане: СУ - ФЖМК
Организатор: ФЖМК
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 5
Тема: Собствеността на вестниците в България в периода 2013-2017 г.- трансформации и проблемни зони
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Списанията за деца в България: специфика и типология на сегмента и водещи издания
Наименование на сборник: Децата и медиите
Страници от-до: 169-178
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ "Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): България, София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-07-4394-3

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Концепция и характеристики на националните всекидневници "Телеграф", "24 часа" и "Сега"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): електронно списание "Медии и обществени комуникации", брой 34
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): катедра "Медии и обществени комуникации"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1313-9908

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 25.01.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Светла Цанкова
Заглавие: Традиционната преса в съвременната медийна среда в България
Наименование на сборник: Дигитализация и социални трансформации
Страници от-до: 96-107
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ "Н. Рилски"
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 16.11.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна конференция "Медийна среда, публична и стратегическа комуникация"
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: катедра "Медии и обществени комуникации"
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Регионалната преса в България - проблеми и дефицити
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Научно-практическа конференция "Децата и медиите"
Място на провеждане: София
Организатор: СУ "Кл. Охридски"
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: Списанията за деца в България - специфика и типология на сегмента и водещи издания
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД №1/2017
Наименование: Нови журналистически практики в конвергентна среда
Ръководител: доц. д-р Стела Ангова
Колектив: доц. д-р Светла Цанкова, гл. ас. д-р Мартин Осиковски, гл. ас. д-р Мария Николова, ас. д-р Иван Вълчанов, докторант Иван Русланов, докторант Георги Минев, докторант Мая Коларова
Описание: Изследване и систематизиране на новите журналистически практики
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.10.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка: няма

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Манипулативни техники и медийни ефекти в психологията на масовата комуникация
Автор/и: Анелия Попова
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС
Забележка: защита на 13.07.2017

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 06.04.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 06.04.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 09.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 5
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 19.01.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 2
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дигитализация и социални трансформации в глобализирания се свят
Място на провеждане: Благоевград
Организатор: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 9
Тема: Традиционната преса в съвременната медийна среда в България
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Светла Цанкова, Биляна Томова, Стела Ангова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Диана Андреева, Гергина Манчева, Иван Вълчанов
Заглавие: Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): България, София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 200
Страници от-до: 93-117
Процент участие в съавторство: 12
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 2
Забележка: ISBN 978-954-644-854-5

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 23.06.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 2
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 26.05.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 2
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 26.05.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 5
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2016
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 4
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Светла Цанкова, Биляна Томова, Стела Ангова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Диана Андреева, Гергина Манчева, Иван Вълчанов
Заглавие: Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи
Страници от-до: 114-132
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: онлайн медии
Автор/и: Стела Константинова Ангова
Доказателство: становище на сайт www.unwe.bg
Забележка: жури на 14.01.2016

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Велико Търново
Организатор: катедра "Журналистика и връзки с обществеността", ВТУ
Автор/и: Светла Цанкова, Биляна Томова, Стела Ангова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Гергина Манчева, Иван Вълчанов
Процент участие в съавторство: 12
Страници от-до: 50-58
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Медиите: кризи vs възможности
Тема: Икономически и професионални трансформации в конвергентна медийна среда
Забележка: представяне на резултатите от университетски проект на катедра "Медии и обществени комуникации" в УНСС

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 19.11.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 1-13/2014
Наименование: Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда
Ръководител: доц. д-р Светла Цанкова
Колектив: доц. д-р Б. Томова, гл. ас. д-р С. Константинова, гл. ас. д-р М. Осиковски, ас. д-р М. Николова, д-р Д. Андреева, докторанти Г. Манчева и И. Вълчанов
Описание: изследване на бизнес моделите, професионалните роли, жанровите форми, езика, стила, аудиторното поведение и ПР техниките в конвергентна медийна среда
Начало (година): 2014
Начало (месец): 4
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка: финал

2015 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Съвременни измерения на комуникациите
Автор/и: Виолета Николова
Доказателство: становище на сайт www.swu.bg
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 14.05.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 1

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 23.04.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 3

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 12.03.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 2

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 02.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка: няма
Брой: 3

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.12.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка: няма
Брой: 4

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 19.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 2

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 02.02.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 2

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Професионални и етични аспекти на отразяването на терористичния акт на летище "Сарафово" в Бургас на 18 юли 2012г. в българските всекидневници
Име на списание/издателство: сборник "Медиите между мисията и бизнеса"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 109-116
Забележка: ISBN 978-954-644-582-7

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1-13/2014
Наименование: Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда
Ръководител: доц. д-р Светла Цанкова
Колектив: доц. д-р Б. Томова, гл. ас. д-р С. Константинова, гл. ас. д-р М. Осиковски, ас. д-р М. Николова, д-р Д. Андреева, докторанти Г. Манчева и И. Вълчанов
Описание: изследване на бизнес моделите, професионалните роли, жанровите форми, езика, стила, аудиторното поведение и ПР техниките в конвергентна медийна среда
Начало: 10.04.2014
Край: 10.12.2015
Забележка: първи етап

2014 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Образът на България в британския, американския и англоканадския периодичен печат през периода 1980-2000 (теми, редукции, развития)
Автор/и: Кристин Костадинова Димитрова-Трендафилова
Доказателство: становище на сайт www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 23.10.2014

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 13
Наименование: Икономически и професионални трансформации в конвергентната медийна среда
Ръководител: доц. д-р Светла Цанкова
Колектив: доц. д-р Б. Томова, гл. ас. д-р С. Константинова, гл. ас. д-р М. Осиковски, ас. д-р М. Николова, д-р Д. Андреева, докторанти Г. Манчева и И. Вълчанов
Описание: изследване на бизнес моделите, професионалните роли, жанровите форми, езика, стила, аудиторното поведение и ПР техниките в конвергентна медийна среда
Дата на подаване: 17.03.2014
Вх. №: НИ-1-13-2014
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия
Автор/и: Мария Кирова Момчилова
Доказателство: становище на сайт www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 14.05.2014г.

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.02.2014
Място на провеждане: зала 2028 А
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка: няма
Брой: 7

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : № НИД НП - 13/2013г.
Наименование: Медиите между мисията и бизнеса
Ръководител: доц. д-р Биляна Томова
Колектив: проф. П. Тодоров, проф. Л. Стойков, доц. С. Цанкова, доц. Ц. Кулевски, доц. И. Христов, гл. ас. С. Константинова, гл.ас. М. Осиковски
Описание: организиране на юбилейна научна конференция
Начало: 23.04.2013
Край: 23.12.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 10-та международна научна конференция
Място на провеждане: България, София
Организатор: Международно висше бизнес училище - Ботевград
Автор/и: Светла Цанкова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 911-929
Дата на провеждане: 15.06.2013
Дата на публикуване: 15.06.2013
Наименование на научния форум: Съвременният модел на ЕС и мястото на България в него
Тема: Проблемите на висшето образование в България - акценти в националните всекидневници
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Мениджмънт на приходите в медиите. Модел на оптимизиране на предлагането на медийното съдържание
Автор/и: Николай Петров Георгиев
Доказателство: становище на сайта www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 9.10.2013г.

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Периодичният печат в България - съвременни пазарни асиметрии (2010-2012г.)
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том 3 за 2013г.
Място на публикуване: България, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 175-210
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Русская терминология туризма на фоне болгарской. Опыт лингвистического описания
Автор/и: Наталия Боянова
Доказателство: Научни трудове на УНСС, том 1 за 2013 г.
Забележка: няма

2012 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Употребата на блоговете в университетското образование по онлайн медии
Автор/и: Стела Константинова
Доказателство: рецензия в сп. "Медии и обществени комуникации", брой 14
Забележка: септември 2012г.

2012 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Семиотика на графичната IT изразност през погледа на потребителя
Автор/и: Румяна Стефанова
Доказателство: рецензия в сп. "Медии и обществени комуникации", брой 14
Забележка: септември 2012г.

2013 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 05.03.2013
Място на провеждане: зала 3076
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: изпитни протоколи
Забележка: няма
Брой: 2

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Светла Цанкова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Новинарският фичър в българската всекидневна преса
Име на списание/издателство: Масовите комуникации в информационното общество
Място на публикуване: Шумен
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 162-172
Забележка: ISBN 978-954-400-737-9

Година: 2012 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Саморегулация и етични проблеми на медиите в Армения. Ролята на социалните медии

Автор/и: Мануела Манлихерова

Доказателство: рецензия

Забележка: няма

Година: 2012 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 01.03.2012

Място на провеждане: гр. София

Университет: Университет за национално и световно стопанство

Факултет: Икономика на инфраструктурата

Катедра: Медии и обществени комуникации

Доказателство: протоколи от изпита

Забележка: няма

Брой: 4

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-33/2009

Наименование: Публичната комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Ръководител: доц. д-р Петко Тодоров

Колектив: проф. Л.Стойков, доц. Ц.Кулевски, доц. Б. Томова, доц. С.Цанкова, гл.ас. С.Константинова

Описание: издаване на общофакултетно научно списание "Инфраструктура и комуникации"

Начало: 22.06.2009

Край: 20.07.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Медийната езикова вакханалия

Автор/и: Андреана Ефтимова

Доказателство: рецензия в електронно списание Медии и обществени комуникации

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Wikileaks повишава очакванията към съвременната журналистика

Автор/и: Николай Георгиев

Доказателство: рецензия в електронно списание Медии и обществени комуникации

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Аргументативното писане в журналистическите жанрове: есето

Автор/и: Андреана Ефтимова

Доказателство: рецензия в електронно списание Медии и обществени комуникации

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 8

Място на провеждане: България, София

Организатор: Международно висше бизнес училище - Ботевград

Автор/и: Светла Цанкова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 37-46

Дата на провеждане: 17.06.2011

Дата на публикуване: 17.06.2011

Наименование на научния форум: Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011

Тема: Оценка на потребителите на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03. - 33/2009

Наименование: Публичната комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Ръководител: проф. д-р Петко Тодоров

Колектив: доц. д-р Светла Цанкова, доц. д-р Цветан Кулевски, гл.ас. д-р Стела Константинова, проф. д-р Любомир Стойков, доц. д-р Биляна Томова

Описание: подготовка на концепция за научно списание и издаване на 5 броя с научни публикации на преподаватели и докторанти от факултета

Начало: 22.06.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Медийни технологии

Автор/и: доц. д-р Петко Тодоров Тодоров

Доказателство: рецензия и протокол от катедрен съвет

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)

Наименование: Радиото по пътя към 3 D

Автор/и: Мануела Манлихерова

Доказателство: рецензия

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: професор по Медийни технологии и Вътрешна политика и медии

Автор/и: доц. д-р Петко Тодоров

Доказателство: рецензия

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Светла Цанкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Медиазнание

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 239-240

Забележка: том ІІ

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Светла Цанкова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Медии

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 242-243

Забележка: том ІІ

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Цанкова, Светла

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Периодичният печат в България: пазар и реклама

Име на списание/издателство: Авангард прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 184

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Цанкова, Светла

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Безплатните вестници - заплаха или стимул за вестникарския пазар в България

Име на списание/издателство: Електронно научно списание Медии и обществени комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 13

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Цанкова, Светла

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Болгарский газетньi рьiнок - тенденции и перспективьi

Име на списание/издателство: Електронно научно списание РЕЛГА

Място на публикуване: Русия

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03 - 33/2009

Наименование: Публична комуникация на научната продукция на факултет Икономика на инфраструктурата

Ръководител: доц. д-р Петко Тодоров

Колектив: проф. Л. Стойков, доц. Цв. Кулевски, доц. Б. Томова, доц. С. Цанкова, гл. ас. Ст. Константинова

Описание: издаване на общофакултетно научно списание Инфраструктура и комуникации

Начало: 22.06.2009

Край: 20.07.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-7/2008

Наименование: Образователен модел и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

Ръководител: доц. д-р П. Тодоров

Колектив: доц. Ц. Кулевски, доц. С. Цанкова, гл. ас. К. Михайлова, гл. ас. Ст. Константинова, Мартин Стефанов

Описание: Анализ на конкурентните предимства на образователния модел на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

Начало: 22.05.2008

Край: 30.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: