2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: СТАНОВИЩЕ Относно участието на гл. ас. доктор Стела Стоянова Ралева в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в УНСС
Автор/и: проф. д-р Стоян Цветков
Доказателство: Заповед на Ректора на УНСС
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: Становище Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност 3.8 Икономика. Автор на дисертационния труд: Шъ Иджъ, гражданин на Китайската народна република.
Автор/и: проф. д-р Стоян Цветков
Доказателство: Заповед на Ректора на СУ "Кл. Охридски"
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: Становище относно конкупс за доцент на Ралица Симеонава Ганчева за нуждите на СУ "Кл. Охридски"
Автор/и: проф. д-р Стоян Цветков
Доказателство: Член на научното жури съгласно Решение на Факултетния съвет на „Стопански факултет , протокол № 1 от 22. 01. 2013 г. и Заповед РД38 -112 от 29. 01. 2013 г.
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия"
Автор/и: проф. Стоян Цветков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-6
Дата на провеждане: 03.10.2013
Дата на публикуване: 05.06.2014
Наименование на научния форум: "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии"
Тема: Отново за проблемите при измерването на инфлацията.
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Подготовка на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП - 19/2013
Наименование: "Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии"
Ръководител: проф. д-р Стоян Цветков
Колектив: гл. ас. Атанас Атанасов, доц. д-р Андреана Стойкова, доц. д-р Миряна Христова, доц.д-р С. Чипева
Описание: Национална научна конференция
Дата на подаване: 19.04.2013
Вх. №: 322
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Развитие на статистическите изследвания на стопанската сиситема

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 15.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научно направление 3.8 Икономика (Иконометрия на финансовите пазари), обявен в ДВ, бр. 55 /2011 г.)

Автор/и: Боян Михайлов Ломев

Доказателство: Становище

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Проучване на директиви на Евростат

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: хабилитационен труд на тема "Методи за емпиричен анализ на заетостта и разпределението на дохода"

Автор/и: доц. д-р Георги Савов Чобанов

Доказателство: Протокол от заседание на Разширен експертен съвет на катедра "Статистика и иконометрия" при СУ "Климен Охридски"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Рецензия на трудовета на доц. д-р Георги Савов Чобанов за присъждане на научна степен "професор" по шифър 05.02.06 Статистика и демография.

Автор/и: доц. д-р Георги Савов Чобанов

Доказателство: Протокол от заседание на СНС по икономическа информация и стопанско управление при ВАК.

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: СНС по икономическа информация и стопанско управление при ВАК

Място на провеждане: УНСС

Организатор: ВАК

Роля в проявата /доказателства за участие/: Протоколи от заседания на СНС

Дата на провеждане: 20.10.2010

Забележка: датите на заседаният са съобразно график изготвен от дирекция "Наука" при УНСС и ръководството на СНС .

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 1

Наименование: Рецензия на "Методика за изследване броя на пътниците по лините на масовия градски транспорт"

Ръководител: Център за градска мобилност, ЕООД, гр. София.

Доказателство: Проведено изследване за нуждите на Столична община

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Развитие на статистическите изследвания на стопанската сиситема

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 30.05.2010

Забележка: под печат

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: