Научен секретар
Катедра "Финансов контрол"

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията
Отговорна институция: Сметна палата
Доказателство: Заповед на министъра на културата и ЗИД на ЗРТ
Забележка: в ролята на директор на дирекция "Развитие на одитната дейност" на Сметната палата

2020 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Актуализиране на Наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност
Отговорна институция: Сметна палата
Доказателство: Наръчник
Забележка: в ролята на директор на дирекция "Развитие на одитната дейност" на Сметната палата

2020 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: FIPP- Forum for INTOSAI Professional Pronouncements
Място на провеждане: онлайн
Организатор: INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions
Роля в проявата /доказателства за участие/: член
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 3
Забележка: Представител на Сметна палата на Репулика България

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1–1/2015
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (ACCA)
Ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова
Колектив: доц. д-р Румяна Савова Пожаревска, гл.ас. д-р Михаил Желязков Мусов, гл.ас. д-р Мария Славчева Маркова
Описание: Целта на проекта е да се открият и очертаят допирателните точки, общите моменти в изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини и да се очертаят насоките за тяхното усъвършенствуване, така че на с
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1–9/2015
Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ В КОНТЕКСТА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ (THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS)
Ръководител: доц.д-р Даниела Петрова Въткова
Колектив: ас.д-р Ина Атанасова Лечева, доц.д-р Лилия Тодорова Рангелова, ас. д-р Валерия Михайлова Динева, доц. д-р Катя Райкова Златарева, докторант Цветелина Николаева Станева, Йордан Атанасов Карабинов, студент Ивиана Владимирова Младенова
Описание: Целите на проекта са да се открият общите моменти и различията между изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми, по специализираните дисциплини по вътрешен одит и Института на вътрешните одитори /The Institute of Internal Au
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Контрол върху ефективното управление на средствата от ЕС

Период на осъществяване /в години / : 2011

Дата: 30.03.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Независим финансов одит

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Вътрешен одит