2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kicheva, T.
Заглавие: Internship Programs as a Method of Attracting Talented Young Employees to Bulgarian Organizations
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal Ëconomics and Finance
Страници от-до: 4-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Економiка i фiнанси
Място на публикуване (град, държава): Днепропетровск, Украина
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kicheva, T.
Заглавие: Bulgaria as an Attractive Outsoursing Destination
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal Ëconomics and Finance
Страници от-до: 17-23
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Економiка i фiнанси
Място на публикуване (град, държава): Днепропетровск, Украина
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Кичева, Т.
Заглавие: Нагласи за труд и проблеми при професионалната реализация на младите хора в България
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Бизнес посоки, бр.3
Страници от-до: 59-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Център по икономически и управленски науки, Бургаски свободен университет
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kicheva, T.
Заглавие: Management of Employees from Different Generations – Challenge for Bulgarian Managers and HR Professionals
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, Issue1
Страници от-до: 103-121
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Управление на вътрешните комуникации в организацията

Период на осъществяване /в години / : 8

Дата: 11.04.2013

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Надя Миронова, Татяна Кичева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Системата за управление на човешките ресурси- структура, функции, перспективи

Име на списание/издателство: Научни трудове УНСС

Място на публикуване: УНСС-София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 22-32

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Татяна Кичева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Позициониране и значение на вътрешните комуникации в българските организации

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УНСС-София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 72-88

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Надя Миронова,Мая Ламбовска, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев мл.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знание - методологични и практически проблеми

Име на списание/издателство: УИ"Стопанство"

Място на публикуване: УНСС-София

Процент участие в съавторство: 11

Брой страници от-до: 62-67, 108-112, 118-124

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN 1314-0582

Място на провеждане: Равда

Организатор: УНСС , катедра "Управление"

Автор/и: Татяна Кичева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 309-317

Дата на провеждане: 18.09.2011

Дата на публикуване: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Авангардни научни методи в управлението

Тема: Ангажираните служители-конкурентно бизнес предимство за организацията

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-954-644-175-1

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра „Труд и социална защита”, УНСС

Автор/и: Щетинска, Т.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 118-128

Дата на провеждане: 14.12.2009

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: Научно-практическа конференция на тема „Социални последствия от процесите на преструктуриране и технологични промени в организациите”

Тема: Състояние и проблеми пред продължаващото професионално обучение в българските организации

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN 1314- 0582

Място на провеждане: УОБ - Равда

Организатор: катедра „Управление”, УНСС

Автор/и: Щетинска, Т.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 24-33

Дата на провеждане: 10.09.2010

Дата на публикуване: 14.09.2010

Наименование на научния форум: Международна конференция на тема:”Авангардни научни инструменти в управлението’2010”

Тема: „Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси в организацията”

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISSN 1314- 0582

Място на провеждане: УОБ-Равда

Организатор: катедра „Управление”, УНСС

Автор/и: Щетинска, Т.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 66-76

Дата на провеждане: 10.09.2010

Дата на публикуване: 14.09.2010

Наименование на научния форум: Международна конференция на тема:”Авангардни научни инструменти в управлението’2010”

Тема: „Пазарът на труда в условията на финансова криза”

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN 978-80-89401-16-1

Място на провеждане: Trencianske Templice

Организатор: Consulting Povazska Bystrica Bratislavska vysoka skola prava FAME, UTB Zlin

Автор/и: Tatyna Shtetinska

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 128-131

Дата на провеждане: 02.09.2010

Дата на публикуване: 02.09.2010

Наименование на научния форум: Medzinarodna Vedecka konferencia – Analyzy, trendy, perspektivy ( ekonomika, financie, manazment)

Тема: “Ensure the safety of the documents in automated systems for document circulation in Bulgarian organizations”

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: „Управлението на знанията като инструмент за интегрирането на България в европейската икономика, базирана на знание – методологични и практически проблеми”

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: ас. Татяна Щетинска, доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. д-р Цветана Стоянова, гл.ас. Ангел Марчев

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използване на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: „Управление на комуникационния процес в стопанските организации”

Период на осъществяване /в години / : 6

Дата: 11.04.2011

Забележка: