Проекти

Участие в проекти за научни изследвания и научни прояви:

 • 2020. Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България. Проект по договор № ИНИ – КП-06-Н35/14, сключен с фонд „Научни изследвания” към МОН. Член на научния колектив.
 • 2019. Икономически, геополитически и социални рискове в развитието на съвременна България. Проект по договор № ИНИ – КП-06-Н35/14, сключен с фонд „Научни изследвания” към МОН. Член на научния колектив.
 • 2019. Експерт-социолог в национално представително социологическо проучване на дискриминацията на пазара на труда. Изследването е по проект „Противодействие на дискриминацията на пазара на труда“ по договор БФПBG05M9OP001-3.017-0001-C01, изпълняван от Комисия за защита от дискриминация, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 • 2018. Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ. Университетски проект за научно изследване (НИД НИ-7/2016). Член на колектива.
 • 2017. Адаптация и валидизация на българска версия на въпросник heiQ. Университетски проект за научно изследване (НИД НИ-7/2016). Член на колектива.
 • 2017. Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология. Университетски проект за научна проява (НП-8/2017). Член на Организационен съвет.
 • 2015. Икономическа социология 4.0. Университетски проект за научна проява (НИД НП-3/2015). Член на организационен съвет.
 • 2014. Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство: в България, Европа и Света. Университетски проект за научна проява (НП-18/2014). Член на организационен съвет.
 • 2013-2014. „Студентски практики” (BG051PO001-3.3.07-0002), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Външен сътрудник по граждански договор (за наставничество с ментор за провеждане на практическо обучение).
 • 2009-2012. „Икономически функции на съвременното българско семейство”. Проект за научно изследване, договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03-20/2009 г., УНСС. Член на научния колектив.
 • 2007-2008. „Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в учебния процес на УНСС в контекста на новите предизвикателства пред висшето образование в Европейския съюз”. Проект за научно изследване, договор за университетска научна поръчка № НИД 21.03-11/2006 г., УНСС. Външен сътрудник по граждански договор.