Публикации

 • Kineva, T. 2019. Collision “family-work” – modern projections. In: EMAN Conference Proceedings. The 3rd Conference on Economics and Management, p. 271-278.
 • Кинева, Т. 2019. Подкрепа и конфликтност между родителите в съвременното българско семейство. В: Науката в полза на обществото. Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, София, с. 252-260.
 • Кинева, Т. 2018. Рецензия на юбилеен сборник „Антропология на изток от рая”, сборник, посветен на 25 години от създаването на департамент „Антропология” в Нов български университет и на 60-годишния юбилей на проф. д-р Пламен Бочков. В: сп. Политика и сигурност. Година II, бр. 3, 2018, с. 114-116.
 • Elka Todorova, Todorka Kineva, Vasil Bosev. 2018. Adaptation and Evaluation of the Bulgarian Version of Health Education Impact Questionnaire (HEIQ-BG) for the Evaluation of Self-Management Education Interventions. In: Yearbook of UNWE, 2018, p.157-170.
 • Кинева, Т. 2018. Професионална реализация на възпитаниците на катедра „Икономическа социология”. В: Научни трудове – Том 1/2018. Издателски комплекс – УНСС, София, с. 139-152.
 • Кинева, Т. 2017. Предизвикателства пред родителството днес. В: SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 37, September 2017, pp. 99-107.
 • Кинева, Т. 2017. Родителството – конфликтна зона в българското общество. В: сп. Проблеми на постмодерността, Том VII, брой 2, с. 161-171.
 • Kineva, T. 2017. The bulgarian woman – hundred years role repertoire. In: SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 30, February 2017, pp. 54-66.
 • Кинева, Т. 2016. Доброволчество и добротворчество – кауза на студенти и преподаватели от Университета за национално и световно стопанство. В: Социология и икономика, година VI, бр. 4-2016, с. 148-150.
 • Кинева, Т. 2016. 40 години катедра „Икономическа социология” в УНСС. В: сп. Проблеми на постмодерността, Том VI, брой 2, с. 164-167. ISSN:1314-3700.
 • Кинева, Т. 2016. Кризата в българския бизнес – през погледа на работодателите. В: Икономическа социология 4.0. Сборник доклади от юбилейна конференция, посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология”. Издателски комплекс – УНСС, София, с. 196-204. ISBN 978-954-644-872-9.
 • Кинева, Т. 2016. Щастието – мит или реалност за възрастните хора в България. В: Възрастните хора като ресурс в развитието. Издателство Славена, Варна, с. 401-412. ISBN 978-619-190-051-0.
 • Кинева, Т. 2015. Съвременната българка и колизията „семейство-работа”. В: Научни трудове на УНСС – Том 2-3/2015, част втора. Издателски комплекс – УНСС, София, с. 213-248. ISSN: 0861-9344.
 • Kineva, Т. 2015. Role conflicts – essence and practical projections. In: Advances in Bulgarian science ‘2014. National Centre for Information and Documentation, Sofia, pp. 41-47. ISSN: 1314-3565.
 • Кинева, Т. 2015. Политическа ориентация на жените в България. В: Преструктуриране на  политическото и идеологическото пространство в България, Европа и Света. Между умереното и радикалното в политиката. Между полюсите на мултикултурализма и национализма. Издателски комплекс – УНСС, София, с. 217-223. ISBN: 978-954-644-772-2.
 • Кинева, Т. 2015. Специфики при съвместяване на семейни и професионални отношения при жените от града. В: Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят. Изд. „ОМДА”, с. 160-179. ISBN: 978-954-9719-80-2.
 • Кинева, Т. 2014. Репродуктивни нагласи и поведение – модели в съвременното българско общество. В: сп. Понеделник, бр. 9/10, София, с. 109-124. ISSN: 0861-6620.
 • Кинева, Т. 2014. Баланс между семеен и професионален живот – предизвикателство пред жените по време на криза. В: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, Издателски комплекс – УНСС, София, с. 270-277. ISBN: 978-954-644-580-3.
 • Кинева, Т. 2013. Българската жена в началото на XXI в. В: Обществената трансформация в България, Европа и Света, Издателски комплекс – УНСС, София, с. 237-245.
 • Кинева, Т. 2012. Социални роли на българката между традицията и модерността. В: Годишник, Том XXVI на Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 369-376.