Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Netseva-Porcheva, Т. and Bozev, V.
Заглавие: Profiling Companies According to the Adopted Pricing Strategy
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Studies, Volume 28, Issue 3, 2019
Страници от-до: pp. 144-164
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences
Място на публикуване (град, държава): Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: SCOPUS

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : Договор № НИД НИ-11/2016
Наименование: Фактори за успех на продуктовите иновации в българските фирми
Ръководител: доц. д-р Красимир Маринов
Колектив: доц. д-р Татяна Нецева-Порчева, доц. д-р Светла Кънева
Описание: Целта на проекта е да се установи актуалното състояние, особеностите и проявлението на факторите за успех на продуктовите иновации в българските фирми
Начало (година): 2016
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : Договор № НИД НИ-16/2017
Наименование: Профилиране на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии
Ръководител: доц. д-р Татяна Нецева-Порчева
Колектив: доц. д-р Красимир Маринов, гл. ас. д-р Васил Бозев и др.
Описание: Целта на проекта е да се изготви профил на фирмите, опериращи в България, според възприетите ценови стратегии
Начало (година): 2017
Начало (месец): 04
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка: краен етап

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: http://search.ebscohost.com/

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva

Година на публикуване: 2011

Заглавие: VALUE-BASED PRICING

Име на списание/издателство: Marketing

Място на публикуване: Beograd

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 250-255

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. Созопол, България

Организатор: Технически университет - София

Автор/и: Нецева-Порчева, Татяна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 518-529

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: IX Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг"11

Тема: Ценностен подход на ценообразуване

Забележка: 19-22 юни 2011

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Niš

Организатор: Faculty of Economics, University of Niš

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva, Ph.D.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 261-274

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 01.12.2011

Наименование на научния форум: Problems of Competitiveness of Contemporary Economies

Тема: Value-Based Pricing – Success Factor in the Competitive Struggle

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Свищов

Организатор: Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Автор/и: Нецева-Порчава, Татяна

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 316-324

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция 75 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“ „Икономиката и управлението в XXI век – решения за стабилност и растеж“

Тема: Нови тенденции в стратегическото ценообразуване

Забележка: 8-9 ноември 2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Теоретични и приложни аспекти на стойностното ценообразуване

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: УИ "Стопанство"

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 120-133

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Niš

Организатор: Faculty of Economics, University of Niš

Автор/и: Tatyana Netseva-Porcheva

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 409-416

Дата на провеждане: 14.10.2011

Дата на публикуване: 01.03.2011

Наименование на научния форум: THE CHALLENGES OF ECONOMIC SCIENCE AND PRACTICE IN THE 21st CENTURY

Тема: VALUE-BASED PRICING

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "МИО и бизнес"

Автор/и: Татяна Нейчева Нецева-Порчева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 0-10

Дата на провеждане: 08.10.2010

Дата на публикуване: 08.10.2010

Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Три години членство на България в ЕС: Успехи и предизвикателства”

Тема: Изисквания към документацията за трансферните цени в ЕС

Забележка: сборникът с докладите все още не е отпечатан

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: http://search.ebscohost.com/

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-36/2009

Наименование: Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми

Ръководител: доц. д-р Христо Катранджиев

Колектив: катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”

Описание: Изследване на потребителското поведение по време на криза

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-26/2009

Наименование: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев

Колектив: катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Описание: Въздействие на ТВ-рекламата върху вниманието, паметта и преработката на информацията при зрителите

Начало: 15.04.2009

Край: 15.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС, гр. София

Организатор: УНСС, катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Автор/и: Класова, С., Нецева-Порчева, Татяна

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 1-15

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция по сучай 90 години от рождението на акад. Евгени Матеев, Управление, ефективност, интеграция - в търсене на решения

Тема: Цените в творчеството на акад. Евгени Матеев

Забележка: диск с доклади от конференцията, няма печатно издание

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Б. Дуранкев, Нецева-Порчева, Т., Маринов, Кр. и колектив

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Ключ към маркетинга, глава "Ценова политика на фирмата"

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: УНСС, София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-40

Забележка: Материалът е изготвен през 2010 и е предаден в УИ "Стопанство"