Заместник-председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Научни интереси: Маркетинг; цени и ценообразуване; трансферно ценообразуване