2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Social Effects of Cultural Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Balkan Ecology, Volume 22, No 3
Страници от-до: 279-284
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PublishScieSet-Eco Publisher
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Social Effects of Cultural Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Balkan Ecology, Volume 22, No 3
Страници от-до: 279-284
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PublishScieSet-Eco Publisher
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Ecological and Economic Aspects of Cultural Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Balkan Ecology, Volume 22, No 3
Страници от-до: 285-290
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): PublishScieSet-Eco Publisher
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 01
Място на провеждане: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Организатор: Катедра „Икономика и управление на туризма” към Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 583-588
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 10
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Наименование на научния форум: Международна научнопрактическа конференция „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи”
Тема: Опазване и съхраняване на ресурсите на културния туризъм за бъдещето
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-01
Наименование: Международен проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, разработен от Фондация „Приморско-2204“ – България, съвместно със Специална администрация Къркларели –Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Фондация „Приморско-2204” – България и Специална администрация Къркларели – Турция
Описание: Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-02
Наименование: Международен проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”, разработен от Сдружение „Черно море – Странджа“ съвместно с Община Къйъкой – Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Сдружение „Черно море – Странджа“ – България и Община Къйъкой – Турция
Описание: Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-04
Наименование: Международен проект „Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него”
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и партньори от Грузия, Гърция, Румъния и Турция
Описание: Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-IP-05
Наименование: Международен проект „Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия”, разработен от BIG BERRY, Словения, съвместно с партньори от Италия, Хърватия и Австрия
Ръководител: BIG BERRY, Словения
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, BIG BERRY, Словения и пантньори от Италия, Хърватия и Австрия
Описание: Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-06
Наименование: Международен проект „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”, разработен от Фондация „Созопол” – България и партньори Община Суфли и Сдружение „Стафилос“, Република Гърция, Организация за Ев
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и партньори от Гърция и Турция
Описание: Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Член на редакционната колегия на “Journal of Balkan Ecology” – научно списание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни
Място на провеждане: УНСС, София, България
Организатор: Международно научно списание “Journal of Balkan Ecology”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на редакционната колегия
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 2019
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Консултант на Фондация „Созопол”
Място на провеждане: УНСС, София, България
Организатор: Фондация „Созопол”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Консултант на Фондацията
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 2019
Забележка:

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 8
Място на провеждане: УНСС, София, България
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 04
Наименование на научния форум: Осма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд за присъждане на ОНС „доктор”: „Управление на рекламациите в туристическия бизнес”
Автор/и: Десислава Стефанова Хинева – задочен докторант в катедра „Икономика и организация на туризма” към факултет „Управление” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд за присъждане на ОНС „доктор”: „Възможности за развитие на градските хотели в условията на глобализация“
Автор/и: Мария Ивелинова Стоянова – редовен докторант в катедра „Икономика на туризма” към факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд за присъждане на ОНС „доктор”: „Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите”
Автор/и: Невена Кирилова Арнаутска – редовен докторант в катедра „Икономика на туризма” към факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“: „Организация на трудовата дейност (състояние, проблеми, перспективи)”
Автор/и: доц. д-р Евгени Георгиев Евгениев – преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита” към Общоикономически факултет при УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд за присъждане на ОНС „доктор”: „Ролята на интеркултурните комуникации за повишаване качеството на екскурзоводското обслужване”
Автор/и: Христина Божидарова Недялкова – редовен докторант в катедра „Икономика и организация на туризма” към факултет „Управление” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-02
Наименование: Международен проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”, разработен от Сдружение „Черно море – Странджа“ съвместно с Община Къйъкой – Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Сдружение „Черно море – Странджа“ – България и Община Къйъкой – Турция
Описание: Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Влияние культуры и самобытности на туризм в направлениях
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal “Economics and Finance”, Problems of modern science.
Страници от-до: 118-123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Fadette Editions, Namur, Belgium
Място на публикуване (град, държава): Namur, Belgium
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: El Turismo Cultural – Factor de Desarrollo Economico
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal “Economics and Finance”, Problems of the development of modern science: theory and practice.
Страници от-до: 129-134
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Cartero Publishing House, Madrid, Spain
Място на публикуване (град, държава): Madrid, Spain
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Einstieg in den Kulturtourismus
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal “Economics and Finance”, Perspectives of modern scientific research.
Страници от-до: 118-122
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Място на публикуване (град, държава): Lisbon, Portugal
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Cultural tourism: a bridge between past, present and future
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Scientific Journal “Economics and Finance”, Synthesis of science and society in solving global problems.
Страници от-до: 149-156
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Shioda GmbH, Steyr, Austria
Място на публикуване (град, държава): Steyr, Austria
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Икономически университет – Варна, България
Организатор: Колеж по туризъм – Варна към Икономически университет – Варна
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 175-183
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 09
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 09
Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Туризмът и иновациите”, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна
Тема: Устойчиво развитие на културния туризъм в дигитална среда
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-01
Наименование: Международен проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, разработен от Фондация „Приморско-2204“ – България, съвместно със Специална администрация Къркларели –Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Фондация „Приморско-2204” – България и Специална администрация Къркларели – Турция
Описание: Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : 2014-2020-BG-02
Наименование: Международен проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”, разработен от Сдружение „Черно море – Странджа“ съвместно с Община Къйъкой – Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Сдружение „Черно море – Странджа“ – България и Община Къйъкой – Турция
Описание: Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-04
Наименование: Международен проект „Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него”
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и партньори от Грузия, Гърция, Румъния и Турция
Описание: Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-IP-05
Наименование: Международен проект „Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия”, разработен от BIG BERRY, Словения, съвместно с партньори от Италия, Хърватия и Австрия
Ръководител: BIG BERRY, Словения
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, BIG BERRY, Словения и пантньори от Италия, Хърватия и Австрия
Описание: Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-06
Наименование: Международен проект „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”, разработен от Фондация „Созопол” – България и партньори Община Суфли и Сдружение „Стафилос“, Република Гърция, Организация за Ев
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и партньори от Гърция и Турция
Описание: Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Член на редакционната колегия на научното списание “Journal of Balkan Ecology”, индексирано в международни бази данни
Място на провеждане: София, България
Организатор: Международно научно списание “Journal of Balkan Ecology”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на редакционната колегия
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 2018
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 7
Място на провеждане: УНСС, София, България
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 04
Наименование на научния форум: Седма международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 05.02.2018
Място на провеждане: УНСС, София, България
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на туризма
Доказателство: Изпитни протоколи
Брой: 4
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИД НИ 28/2018 г.
Наименование: Подходи за удължаване на туристическия сезон
Ръководител: Доц. д-р Еленита Великова – преподавател в катедра „Икономика на туризма” при УНСС – София
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”
Автор/и: Гл. ас. д-р Димчо Тодоров – преподавател в ЕВУИМ – Пловдив
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:
 

2017 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Cultural Tourism: Markets and Strategies
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing House “Avangard Prima”
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Общ брой страници: 161
Страници от-до: 1 - 161
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: Културният туризъм: икономически желана перспектива
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник със статии по случай 65 годишнина на проф. д-р Иван Марков
Страници от-до: 349-357
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Фабер” – Велико Търново
Място на публикуване (град, държава): Велико Търново, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Trends in Cultural Tourism Market
Наименование на сборник: International Scientific Conference “Contemporary Tourism – Traditions and Innovations”, 19 – 21 October 2017, Sofia
Страници от-до: 336-342
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): St. Kliment Ohridski University Press
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Global Trends in Leisure and Cultural Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): World scientific extent: Collection of scientific articles.
Страници от-до: 265-270
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Agenda Publishing House, United Kingdom
Място на публикуване (град, държава): Coventry, United Kingdom
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Role of Cultural Resources for the Attractiveness of Destinations
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Science and society: Collection of scientific articles.
Страници от-до: 323-327
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Edizioni Magi, Roma, Italy
Място на публикуване (град, държава): Roma, Italy
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-01
Наименование: Международен проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, разработен от Фондация „Приморско-2204“ – България, съвместно със Специална администрация Къркларели –Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Фондация „Приморско-2204” – България и Специална администрация Къркларели – Турция
Описание: Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-02
Наименование: Международен проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”, разработен от Сдружение „Черно море-Странджа“ съвместно с Община Къйъкой – Турция
Ръководител: Фондация „Созопол” – България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България, Сдружение „Черно море-Странджа“ – България и Община Къйъкой – Турция
Описание: Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-2017-BG-03
Наименование: Международен проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, България, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“ – Сърбия
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и Сдружение „Пръстени от Балкани“ – Сърбия
Описание: Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа
Начало (година): 2016
Начало (месец): 2016
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-04
Наименование: Международен проект „Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него”
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол” – България и партньори от Грузия, Гърция, Румъния и Турция
Описание: Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2017 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-IP-05
Наименование: Международен проект „Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия”, разработен от BIG BERRY, Словения, съвместно с партньори от Италия, Хърватия и Австрия
Ръководител: BIG BERRY, Словения
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, BIG BERRY, Словения и пантньори от Италия, Хърватия и Австрия
Описание: Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Член на редакционната колегия на “Journal of Balkan Ecology” – научно списание, индексирано в световни вторични литературни източници.
Място на провеждане: София, България
Организатор: Международно научно списание “Journal of Balkan Ecology”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на редакционната колегия
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 2017
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 6
Място на провеждане: УНСС,София, България
Организатор: Факултет „Икономика на инфраструктурата”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 04
Наименование на научния форум: Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”
Забележка:

2017 Участие


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 06.02.2017
Място на провеждане: УНСС,София, България
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на туризма
Доказателство: Изпитни протоколи
Брой: 7
Забележка:

2017 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, Професионално направление 3.9. „Туризъм”
Автор/и: Гл. ас. д-р Иван Килимперов – преподавател в Аграрен университет Пловдив
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2017 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Българският туризъм в условията на циклично развитие. Сравнително изследване на хотелиерския сектор в общините Тетевен и Троян”
Автор/и: Хилда Тодорова Пешева – редовен докторант в катедра „География на туризма” при Софийски университет „Св. Климент Охридски” – София
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2017 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Пазарно позициониране на морски туристически комплекс като дестинация за хазартен туризъм (на примера на туристически комплекс „Златни пясъци”)”
Автор/и: Галина Пенева Илиева – задочен докторант в катедра „Икономика и организация на туризма” към факултет „Управление” на Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2017 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Роля на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия“
Автор/и: Автор на дисертационния труд: Вержиния Лазарова Лазарова – редовен докторант в катедра „Икономика на туризма” към факултет „Икономика на инфраструктурата” на УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2017 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Формиране на лоялност към туристическата дестинация”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: Вероника Владимирова Денизова – редовен докторант в катедра „Икономика на туризма” към факултет „Икономика на инфраструктурата” на УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Аграрен университет – Пловдив
Организатор: Катедра "Туризъм" при Аграрен университет – Пловдив
Роля в проявата /доказателства за участие/: Зам. Председател на Организационен комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 2016
Наименование на научния форум: Kръгла маса „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”
Забележка:


2016 Участие


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2016
Място на провеждане: УНСС,София, България
Университет: Университет за национално и световно стопанство
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Икономика на туризма
Доказателство: Изпитни протоколи
Брой: 6
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС,София, България
Организатор: Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 2016
Наименование на научния форум: Пета международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации”
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, Професионално направление 3.9. „Туризъм”
Автор/и: Доц. д-р Братой Копринаров – преподавател в Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, Професионално направление 3.8. „Икономика”
Автор/и: Доц. д-р Виолета Бакалова преподавател в УНСС – София
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, Професионално направление 3.8. „Икономика”
Автор/и: Гл. ас. д-р Елена Петкова – преподавател в СУ „Климент Охридски”
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ 1-15/2015
Наименование: Възможности за развитие на селския туризъм в България (по примера на община Велинград)
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-1-14/2015 г.
Наименование: Ефекти от използването на минералните извори в спа туризма
Ръководител: Доц. д-р Еленита Великова
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2016 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НИ-1-8/2014 г.
Наименование: Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България
Ръководител: Доц. д-р Мариана Янева
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2016 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Член на редакционната колегия на “Journal of Balkan Ecology” – индексирано научно списание, реферирано в световни вторични литературни източници.
Място на провеждане: София, България
Организатор: Международно научно списание “Journal of Balkan Ecology”
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на редакционната колегия
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 2016
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M9OP001-1.003-1546-C01
Наименование: Национален проект „Нови работни места - Нови хоризонти пред Севън Сенс Айдиас ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Национален проект по процедурата „Ново работно място 2015”
Начало (година): 2015
Начало (месец): 2015
Край (година): 2018
Край (месец): 2018
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M9OP001-1.003-0792-C01
Наименование: Национален проект „Ново начало за безработни и неактивни лица в Билта ЕАД”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Национален проект по процедурата „Ново работно място 2015”
Начало (година): 2015
Начало (месец): 2015
Край (година): 2018
Край (месец): 2018
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ESF-1113-01-01008
Наименование: Национален проект „Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност на Лозенец Ин ООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ESF-1113-01-01009
Наименование: Национален проект „Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност на Бристол БГ ООД”,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ESF-1113-01-07002
Наименование: Национален проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в „Диана“ ООД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Национален проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места”
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-IP-05
Наименование: Международен проект „Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия”, разработен от BIG BERRY, Словения, съвместно с партньори от Италия, Хърватия и Австрия, финансиран по Програма за т
Ръководител: BIG BERRY, Словения
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, BIG BERRY, Словения и пантньори от Италия, Хърватия и Австрия
Описание: Създаване и развитие на франчайз система на хотелиерския бранд BIG BERRY в Словения, Италия, Хърватия и Австрия
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-04
Наименование: Международен проект „Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него”, разработен от Фондация „Созопол“, България, съвместно
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол”, България и партньори от Грузия, Гърция, Румъния и Турция
Описание: Вековната практика на продукти, произведени от грозде, културата на тяхното създаване – анализиране на този световен феномен, представяне на вяра и традиции, свързани с него
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-2017-BG-03
Наименование: Международен проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, България, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“, Сърбия, финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол”, България и Сдружение „Пръстени от Балкани“, Сърбия
Описание: Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа
Начало (година): 2016
Начало (месец): 2016
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-02
Наименование: Международен проект „Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа”, разработен от Сдружение „Черно море-Странджа“ съвместно с Община Къйъкой, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Тур
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол”, България, Сдружение „Черно море-Странджа“, България и Община Къйъкой, Турция
Описание: Опазване на културното наследство и културното многообразие – връзка между два народа
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2014-2020-BG-01
Наименование: Международен проект „Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата”, разработен от Фондация „Приморско-2204“, България, съвместно със Специална администрация Къркларели, Турция, финансиран по Програма за тран
Ръководител: Фондация „Созопол”, България
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Фондация „Созопол”, България, Фондация „Приморско-2204”, България и Специална администрация Къркларели, Турция
Описание: Опазване на природното и културното наследство – ползи за хората, природата и културата
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2020
Край (месец): 2020
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : КД2-2017-1-BG01-KA202-036376
Наименование: Международен проект “Promoting Wine Tours Destinations through Contemporary Media Platforms”, финансиран по програма Еразъм , КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Създаване на виртуални винени маршрути
Начало (година): 2016
Начало (месец): 2016
Край (година): 2018
Край (месец): 2018
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : КД2-2017-1-BG01-KA202-036337
Наименование: Международен проект “Innovative VET Materials for Specialized Tourism Types: Religious Tourism Case”, финансиран по програма Еразъм , КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Създаване на иновативни учебни материали за специализирани форми на туризъм
Начало (година): 2016
Начало (месец): 2016
Край (година): 2018
Край (месец): 2018
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : КД2-2017-1-BG01-KA202-036308
Наименование: Международен проект „Hospitality Standards Promoting and Training Platform“, финансиран по програма Еразъм , КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Създаване на онлайн платформа за хотелиерски стандарти
Начало (година): 2016
Начало (месец): 2016
Край (година): 2018
Край (месец): 2018
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2010/09/SER/RELEX/K.7
Наименование: Международен проект „Health and Safety at Work Inspection Services for the Delegations of the EU”, финансиран от Европейската служба за външна дейност към Европейската комисия в Брюксел
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Здравеопазване и сигурност при услуги, касаещи инспекции на работното място за делегации от ЕС
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : В2.12.01/20.03.2014 г.
Наименование: Международен проект „Съвместни туристически инициативи, насочени към наследството“, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България”
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Организиране на информационни турове, с цел популяризиране на туристическото наследство на България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 2014/0779
Наименование: Международен проект SUSTOUR „Корпоративна социална отговорност за туроператори и туристически агенти“, финансиран по програма Еразъм
Ръководител: Доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: Проф. д-р Таня Парушева, Доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Корпоративна социална отговорност за туроператори и туристически агенти
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: България – туристическа дестинация за четири сезона чрез културен туризъм
Наименование на сборник: ІХ Черноморски туристически форум, Варна, „България – туристическа дестинация за четири сезона”, 13-15 октомври 2016
Страници от-до: 83-90
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателска къща „Стено”, Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:


2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: Устойчиво развитие на нематериалното културно наследство
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове, т. LX, кн. 1, Кръгла маса „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи”. Статията е индексира в CAB Abstracts, EBSCO Publishing, AGRIS и др.
Страници от-до: 17-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство на Аграрен университет Пловдив
Място на публикуване (град, държава): Пловдив, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Creativity and Changes in Cultural Tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Balkan Ecology, Volume 19, No 2. Статията е индексирана в CAB International и CAB Direct.
Страници от-до: 125-130
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Journal of Balkan Ecology
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: География и политика на културния туризъм
Издание (наименование,том/кн./бр.№): студия, самостоятелна
Страници от-до: 1-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Авангард Прима”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Prof. Tanya Parusheva, PhD
Заглавие: Social Psychology and Tourist Behaviour
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing House “Avangard Prima”
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 225
Страници от-до: 1-225
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: Културният туризъм в глобалния свят: проблеми и перспективи
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Авангард Прима”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Общ брой страници: 180
Страници от-до: 1-180
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 11
Забележка:


2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”, Професионално направление 3.9. „Туризъм”, Научна специалност „Икономика и управление (туризъм)”
Автор/и: Доц. д-р Стоян Петков Маринов – преподавател в катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна.
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, Професионално направление 3.8. „Икономика”, Научна специалност „Икономика и управление (проектиране развитието на транспорта)”
Автор/и: Гл. ас. д-р Борислав Стефанов Арнаудов – преподавател в катедра „Икономика на траспорта” при УНСС
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Изследване на икономическите въздействия на туристическата политика в Република България”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: ас. Диан Денков Неделчев –докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Повишаване ролята на събитийния туризъм за туристическото развитие на Българското Черноморие”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: Боряна Христова Умникова – редовен докторант в катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Повишаване на конкурентоспособността на спортния анимационен продукт в морските хотелски комплекси”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: Димитър Стоилов Димитров – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Модата като култура и комуникация”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: проф. д-р Любомир Димчев Стойков – преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации”
Доказателство: Становище от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Тема на дисертационния труд: „Повишаване на ефективността на електронните канали за дистрибуция на хотелиерския продукт (на примера на градските хотели в гр. Бургас)”
Автор/и: Автор на дисертационния труд: ас. Веселина Иванова Атанасова-Георгиева – докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Икономика и организация на туризма” при Икономически университет – Варна
Доказателство: Рецензия от проф. д-р Таня Парушева
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИД НИ-1-8/2014 г.
Наименование: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”, по договор за университетска научна поръчка
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Доказателство: рецензия за резултатите от междинен етап на колективен научноизследователски проект
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № НИД НИ 1-4/2012 г.
Наименование: „Управление на инвестиционни проекти в хотелиерство”, по договор за университетска научна поръчка
Ръководител: проф. д-р Димитър Тадаръков
Доказателство: Рецензия за резултатите от финален етап от научно изследване
Забележка:

2015 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Икономически университет – Варна
Организатор: катедра "Икономика и организация на туризма", ИУ - Варна
Автор/и: проф. д-р Таня Парушева
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: с. 211-217
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 2015
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 2015
Наименование на научния форум: Международна научна конференция „Туризмът в епохата на трансформация”, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм” в ИУ – Варна
Тема: "Творчески завой” в културния туризъм
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра "Икономика на туризма" при УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Заместник-председател на Организационен комитет за провеждане на международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”, посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Икономика на туризма” при УНСС.
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 2015
Наименование на научния форум: Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Програмен съвет по НИД на УНСС
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 2015
Наименование на научния форум: Програмен съвет по НИД
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova
Заглавие: Hospitality and Restaurant Management
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing House “Avangard Prima”
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 2015
Общ брой страници: 241
Страници от-до: 1-241
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 15
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova
Заглавие: Avantages concurrentiels de la diversite culturelle dans l'industrie de l'hospitalite
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Revue européenne du droit socia, lVolume XXIV, Issue 3
Страници от-до: pp. 177-183
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Edition Bibliotheca, реферирано издание в световна база данни SCOPUS
Място на публикуване (град, държава): France
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 2015
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация


НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д-р Таня Парушева
Заглавие: Трансформации в новия културен туризъм
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС „Инфраструктура & комуникации”, година 5, кн. 10, 2015
Страници от-до: с. 195-199
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Авангард Прима”, София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 2015
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Участие


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Член на редакционната колегия на международно списание с импакт фактор, реферирано в световна база данни Thomson Reuters
Място на провеждане: София, България
Организатор: Международното списание
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на редакционната колегия
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 2015
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 2014/0779
Наименование: Международен проект SUSTOUR „Корпоративна социална отговорност за туроператори и туристически агенти“, финансиран по програма Еразъм .
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Корпоративна социална отговорност за туроператори и туристически агенти
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : В2.12.01/20.03.2012 г
Наименование: Международен проект „Съвместни туристически инициативи, насочени към наследството“, финансиран по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България"
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Организиране на информационни турове, с цел популяризиране на туристическото наследство на България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 2010/09/SER/RELEX/K.7
Наименование: Международен проект „Health and Safety at Work Inspection Services for the Delegations of the EU”, финансиран от Европейската служба за външна дейност към Европейската комисия в Брюксел.
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Здравеопазване и сигурност при услуги, касаещи инспекции на работното място за делегации от ЕС
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : ESF-1113-01-07002
Наименование: Национален проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в „Диана“ ООД“финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Национален проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ESF-1113-01-01009
Наименование: Национален проект „Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност на Бристол БГ ООД”,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

2015 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № ESF-1113-01-01008
Наименование: Национален проект „Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност на Лозенец Ин ООД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Ръководител: доц. д-р Ася Пенчева
Колектив: проф. д-р Таня Парушева, доц. д-р Ася Пенчева
Описание: Професионална реализация на безработни младежи до 29 години, чрез квалификация и включване в заетост към хотелиерската дейност
Начало (година): 2014
Начало (месец): 2014
Край (година): 2017
Край (месец): 2017
Забележка:

Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: На дисертационен труд за получаване на ОНС „доктор” по научната специалност "Икономика и управление (по отрасли)" на Стефания Максимова Дунчева; тема на дисертационния труд: "Моделиране на планински туристически комплекс"


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Доказателство: рецензия


Забележка: Публична защита: 16.01.2012 г.Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: На дисертационен труд за получаване на ОНС „доктор” по научната специалност "Икономика и управление (по отрасли)" на Милена Стоянова Хрулева; тема на дисертационния труд: "Възможности за повишаване конкурентоспособността на туристическата дестинация


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Доказателство: рецензия


Забележка: Публична защита: 29.09.2011Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - ДругоУчастие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 01.03.2011


Място на провеждане: 2115


Университет: УНСС


Факултет: "Икономика на инфраструктурата"


Катедра: "Икономика на туризма"


Доказателство: протоколи


Забележка:


Брой: 2Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Комисия по етика към СУБ


Място на провеждане: София


Организатор: СУБ


Роля в проявата /доказателства за участие/: заседание


Дата на провеждане: 06.2011


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Националния център за информация и документация към МОМН по признаване на дипломи


Място на провеждане: София


Организатор: Националния център за информация и документация към МОМН по признаване на дипломи;


Роля в проявата /доказателства за участие/: заседание


Дата на провеждане: 04.2011


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Място на провеждане: София


Организатор: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Роля в проявата /доказателства за участие/: експертна оценка


Дата на провеждане: 02.2011


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Място на провеждане: София


Организатор: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Роля в проявата /доказателства за участие/: експертна оценка


Дата на провеждане: 03.2011


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Място на провеждане: София


Организатор: Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА)


Роля в проявата /доказателства за участие/: експертна оценка


Дата на провеждане: 04.2011


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Предизвикателства пред глобалния туризъм


Име на списание/издателство: Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата” – УНСС „Инфраструктура и комуникации”, Година 2


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 19-24


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 1


Място на провеждане: УНСС - София


Организатор: УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 01.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: Стопанска Академия - гр. Свищов


Организатор: Стопанска Академия - гр. Свищов


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 340-344


Дата на провеждане: 12.05.2011


Дата на публикуване: 12.05.2011


Наименование на научния форум: Юбилейна научнопрактическа конференция с международно участие „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика


Тема: Глобалният туризъм: фактор за равновесие в съвременната икономика


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 2


Място на провеждане: УНСС - София


Организатор: Катедра "Икономика на туризма" - УНСС


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 29-37, том II


Дата на провеждане: 11.11.2011


Дата на публикуване: 11.11.2011


Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция с международно участие „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”


Тема: Тенденции в поведението на „новите” туристи, предизвикани от световната икономическа криза


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : № НИД 21.03 – 63/2009 г.


Наименование: „Европейският опит в приложението на факторинга в хотелиерството”


Ръководител: ст. ас. Ася Панджерова


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : № НИД 21.03 – 55/2009 г.


Наименование: : „Екологична оценка на въздействието на хотелиерската дейност върху околната среда“,


Ръководител: гл.ас. Тодорка Тончева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 ДФП-1/2009


Наименование: „Апробиране и допълване на методика за изследване на същността и разпространението на кибернасилието сред деца (7-11 г. и 12-15 г.)”


Ръководител: гл. ас. д-р Катя Михайлова


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : № НИД 21.03 – 38/2009 г.


Наименование: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”


Ръководител: доц. д-р Мариана Янева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (Туризъм), Тема на дисертационния труд: „Влияние на електронната търговия


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 2


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 02.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 3


Място на провеждане: УНСС - София


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 03.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 4


Място на провеждане: УНСС - София


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 04.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 5


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 05.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 6


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 06.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 10


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 10.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 11


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 11.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2011 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : 12


Място на провеждане: УНСС


Организатор: ПС по НИД на УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: участие в заседания


Дата на провеждане: 12.2011


Наименование на научния форум: ПС по НИД на УНСС


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПодготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)


Работно наименование: Влияние на глобализацията върху поведението на туристите, с. 274. (Съгласно заповед № 890/06.04.2010 г. на Зам. Ректор по НИД и МП на УНСС е обсъден на Разширен катедрен съвет, протокол № 176/03.05.2010 г.


Период на осъществяване /в години / : 5


Дата: 03.05.2010 г.


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Влияние на глобализацията върху поведението на туристите


Име на списание/издателство: Издателство „Авангард Прима”


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 243


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Предизвикателствата пред глобалния туристически пазар


Име на списание/издателство: Издателство „Авангард Прима”


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 206


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Измерения на глобализацията в туризма


Име на списание/издателство: Издателство „Авангард Прима”


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 255


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Поведението на туристите в глобалната среда


Име на списание/издателство: Издателство „Авангард Прима”


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 58


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Туристическото пътуване: цели, бариери и норми на поведение


Име на списание/издателство: Издателство „Авангард Прима”


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 54


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)


Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Tourism Globalization Driving Forces


Име на списание/издателство: Journal for Economics and Management science of Faculty of Economics, Volume VІ, No 1


Място на публикуване: South-Western University – Blagoevgrad


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 67-73


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)


Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Negative Aspects of Globalization in Tourism


Име на списание/издателство: Journal of Balkan Ecology, Volume 13, No 1


Място на публикуване: Sofia, Bulgaria


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 23-28


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)


Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova


Година на публикуване: 2010


Заглавие: New Concept for Tourist Small and Medium Enterprises in Process of Globalization


Име на списание/издателство: Journal of Balkan Ecology, Volume 13, No 2


Място на публикуване: Sofia, Bulgaria


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 137-142


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)


Автор/и: Parusheva, Tanya Petrova


Година на публикуване: 2010


Заглавие: New Strategies for Hotels Management


Име на списание/издателство: Journal for Economics and Management science of Faculty of Economics – South-Western University – Blagoevgrad, Volume VІ, No 2


Място на публикуване: South-Western University – Blagoevgrad


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 75-82


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Глобални промени в хотелиерската индустри


Име на списание/издателство: сп. „Икономически алтернативи”, Издание на УНСС, София, бр. 3


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 53-62


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Глобални тенденции в развитието на европейския туризъм


Име на списание/издателство: сп. „Икономически алтернативи”, Издание на УНСС, София, бр. 3


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 9-20


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Новите технологии в глобалния туризъм


Име на списание/издателство: сп. „Икономика и управление”, Издание на Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, бр. 2. год. VІ


Място на публикуване: Благоевград


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 88-92


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Превенцията на ХИВ/СПИН: Предизвикателство пред глобалния туризъм


Име на списание/издателство: сп.”Hotels & Restaurants Magazine”, Издание на “HoReMag”, София, година VІІ, бр. 1 (67)


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 18-19


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Рисковете на глобалния туризъм


Име на списание/издателство: сп.”Hotels & Restaurants Magazine”, Издание на “HoReMag”, София, година VІІ, бр. 2 (68)


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 18-19


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 4


Място на провеждане: Икономически университет – Варна


Организатор: Икономически университет – Варна


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 48-56


Дата на провеждане: 25.06.2010


Дата на публикуване: 25.06.2010


Наименование на научния форум: Международна научна конференция, „Алтернативи за развитие на съвременния туризъм”, Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, 2010


Тема: Глобалният туризъм: икономически модел на новото хилядолетие


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)


Наименование: На дисертационен труд за получаване на ОНС „доктор” по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (туризъм); докторант: Мирослава Господинова Димитрова; тема: „Възможности за повишаване на конкурентоспособността на конгресния туризъм”


Автор/и: Таня Петрова Парушева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 – 7/2008


Наименование: „Образователен модел и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС”


Ръководител: доц. д-р Петко Тодоров


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 – 38/2009


Наименование: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики


Ръководител: доц. д-р Мариана Янева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 – 55/2009


Наименование: „Екологична оценка на въздействието на хотелиерската дейност върху околната среда“


Ръководител: гл.ас. Тодорка Тончева


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 – 63/2009


Наименование: „Европейският опит в приложението на факторинга в хотелиерството”


Ръководител: ст. ас. Ася Панджерова


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияИзготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)


Номер : НИД 21.03 – 70/2009


Наименование: „Културата - фактор за регионално развитие в контекста на членството на България в Европейския съюз” (на примера на културните индустрии и културното наследство)


Ръководител: Диана Петрова Андреева – докторант в катедра “Медии и обществени комуникации” при УНСС


Доказателство: рецензия


Забележка:Година: 2010 - ДругоУчастие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)


Дата: 01.02.2010


Място на провеждане: 2115


Университет: УНСС


Факултет: "Икономика на инфраструктурата"


Катедра: катедра "Икономика на туризма"


Доказателство: протоколи


Забележка:


Брой: 4Година: 2010 - Проява / ДейностУчастие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)


Наименование: Национален център за информация и документация при МОМН


Място на провеждане: София


Организатор: Национален център за информация и документация при МОМН


Роля в проявата /доказателства за участие/: консултант за признаване на дипломи


Дата на провеждане: 18.11.2010


Забележка:Година: 2010 - Проява / ДейностЧлен на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)


Номер : НИД 21.03 – 7/2008


Място на провеждане: УНСС


Организатор: УНСС


Роля в проявата /доказателства за участие/: член


Дата на провеждане: 04.02.2010


Наименование на научния форум: ПС по НИД


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаУчастие в национален проект (бр. проекти)


Номер : BG051РО 001 /07/ 3.3. - 02/71


Наименование: "Докторантурата - инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България"


Ръководител: проф.д.ик.н. Станка Тонкова


Колектив: проф.д.ик.н. Станка Тонкова


Описание: стимулиране развитието на научния потенциал на докторантите


Начало: 01.08.2008


Край: 31.12.2010


Забележка:Година: 2010 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка: