С П И С Ъ К

на научните публикации

на проф. д-р Трайчо Стефанов Спасов,

преподавател в катедра “Икономикс” при УНСС

І. Хабилитационен труд

1. Пазарна трансформация и конкурентоспособност на икономиките в преход (теоретични принципи и механизми на реализация). УИ”Стопанство”, С., 2006.

ІІ. Научни публикации, свързани с хабилитационния труд

Студии и статии

      2. Глобалният преход и икономическата трансформация в страните от ЦИЕ, Научни трудове, УНСС, том 1/2002.

3. Институционални аспекти на теорията на икономическия преход, сп. “Икономическа мисъл”, 2/2002.

4. Institutional Aspects of the Theory of Economic Transition. Economic Thought. Bulgarian Academy of Sciences 2002.

5. Икономическият преход: теоретични аспекти, сп. “Алтернативи”, УНСС, 9-10/2000.

6. Теоретични концепции за икономическите преходи (теория на преходите), сп. “Алтернативи”, УНСС, 1-2/2001.

7. Икономическият преход: глобализация, локализация и икономическа трансформация, сп. “Алтернативи”, УНСС, 7-8/2001.

8. Институционалната промяна и икономическият преход, сп. “Алтернативи”, УНСС, 5-7/2002.

9. Теоретични принципи на пазарното преустройство на икономиката, сп. “Алтернативи”, УНСС, 9/2002.

10. Икономическа трансформация и конкурентоспособност на преходните икономики, сп. “Икономически алтернативи”, УНСС, 3/2005.

11. Competitiveness of Economies in Transition Mechanisms, Principles, contradictions. В сб. Economsce teme, Nis, 2006/1-2.

12. Глобализацията и развитието на теоретичната икономия, сп. “Икономически алтернативи”, УНСС, 3/2009 (под печат).

Научни доклади (участие в научни конференции)

13. Глобализация и икономическа трансформация, в сб. Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век, Свищов, т. 1/2001.

 14. Институционални аспекти на теорията за икономическия преход, в сб. Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика, УИ”Стопанство”, С., 2002.

 15. Глобалната промяна и икономическата трансформация, в сб. Макроикономика и политика, УИ”Стопанство”, С., 2002.

16. Конкурентност на преходните икономики – принципи, механизми, противоречия, в сб. Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика, УИ”Стопанство”, С., 2003.

17. Конкурентност на преходните икономики. Моделът на пълната конкуренция – условие за ефективно функционираща пазарна икономика, в сб. Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, УИ”Стопанство”, С., 2003.

18. Съвременни научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория, в сб. Научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория, УИ”Стопанство”, С., 2005.

19. Теоретичният подход при изследване на прехода към нова икономика, в сб. Научни и методически проблеми при преподаването на икономическата теория, УИ”Стопанство”, С., 2005.

Научни проекти

 20. Модел за икономическа и институционална промяна за преход към ефективно функционираща и конкурентоспособна пазарна икономика (Университетска научна поръчка, НИД 21.03-10/2001. Научен ръководител на проекта; Предговор, първа, втора и трета глава).

  21. Икономическа трансформация и конкурентност на преходните икономики (Университетска научна поръчка, НИД 21.03-01/2003. Научен ръководител на проекта; Предговор и първа глава).

22. Икономическа трансформация и конкурентоспособност на преходните икономики (Университетска научна поръчка, НИД 21.03-01/2003, Заключителен етап. Научен ръководител на проекта; Предговор, първа, втора и трета глава), УИ”Стопанство”, декември 2004.

23. Методически насоки за повишаване на качеството на обучението по икономическа теория в УНСС. (Университетска научна поръчка, НИД, 2005-2008). Университетско издателство “Стопанство”, С., 2006.

ІІІ. Други публикации

24. Встъпително слово на научна конференция “Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика”, Сборник, УИ”Стопанство”, С., 2003.

25. “55 години от създаването на специалност Макроикономика (Политическа икономия)”, в сб. Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика, УИ”Стопанство”, С., 2003.

26. Катедра “Икономикс” и специалност “Макроикономика” – пред нови изисквания и нови отговорности, Годишник на УНСС, 2006 (под печат; с документ от издателството).

27. Ролята на катедрата за по-високо качество на обучението, сп. “Икономически алтернативи”, 2006 (под печат; с документ от издателството).

ІV. Учебници и учебни помагала

28. Спасов, Т., Микроикономикс. Трето преработени и допълнено издание, УИ”Стопанство”, С., 2004, 518 стр.

 29. Спасов, Т., Макроикономикс. Трето актуализирано издание, УИ”Стопанство”, С., 2005, 594 стр.

 30. Спасов, Т., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика. Трето коригирано издание, изд. “Нова звезда”, С., 2005.

 31. Спасов, Т., Пл. Пашов, Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика. Трето коригирано издание, изд. “Нова звезда”, С., 2005.

 32. Спасов, Т., В. Трифонова, Речник по икономикс. Основни категории. Микроикономикс, Макроикономикс. Изд. “График Амат”, С., 1991, т. 1 и т. 2.

       33. Спасов, Т., и др., Икономикс. Учебен речник, трето допълнено и преработено издание, изд. “Люрен”, С., 1997, (представен е том 1 за участието на автора (Т.С.) в разработването на тестовете и задачите към темите от: Въведение и Макроикономикс).                               

 34. Спасов, Т., и др., Икономикс. Учебен речник, четвърто          УИ”Стопанство”, С., 2005.

35. Спасов, Т., Икономика. Примерни теми по Микро- и Макроикономика, УИ”Стопанство”, С., 2003, 69 стр.

36. Спасов, Т., Икономика. Примерни теми по Микро- и Макроикономика, Втори свитък, УИ”Стопанство”, С., 2004, 59 стр.

37. Спасов, Т., Икономика. Примерни теми по Микро- и Макроикономика, Трети свитък, УИ”Стопанство”, С., 2005, 58 стр.

38. Спасов, Т. и колектив, Основи на икономическата теория, УИ”Стопанство”, С., 2008.

V. Цитирания от други автори

1. Ковачев, З., Теоретични и методологични въпроси на икономиките в преход в сб. Икономическата теория в началото на ХХІ век – постижения, проблеми, перспективи, изд. Наука и икономика, В., 2005, с. 390.

2. Ковачев, З., и колектив, Микроикономикс, изд. Стено, В., 2001, с. 331.

 3. Аврамов, В., Потребителско поведение, УИ”Стопанство”, С., 2005, с. 40, 52, 57.

4. Димов, Ив., Обща икономическа теория, ч. І и ч. ІІ, изд. Абагар, В.Т., 1994, с. 435, и ч. ІІІ, В.Т., 1996, с. 329.

5. Касабов, Г., Микроикономикс, Първа част, С., 2005, с. 239.

6. Икономическа и институционална промяна при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна конференция, УИ”Стопанство”, С., 2002, с. 307, 313 (в сб.; № 13 от списъка на публикациите):

Вж. Манчевова, Я., Реално функциониращата пазарна икономика – има ли я у нас и що за чудо е това, с. 302, 307.

Вж. Михалева, К., Промени в човешкия фактор, причинени от институционалните промени през преходния период, с. 310, 313.

 7. Икономическа трансформация и конкурентоспособност на преходните икономики, УИ”Стопанство”, С., 2004 (№ 20 от списъка на публикациите):

Вж. Станков, П., Институционална рамка и конкурентоспособност на икономиките в страните от ЦИЕ, с. 74, 77, 90, 91.

8. Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика. Научна конференция, УИ”Стопанство”, С., 2003 (в сб.; № 15 от списъка на публикациите):

            Вж. Беев, И., Стабилизацията – начин на употреба, с. 125.

            Вж. Станков, П., Някои възможни бариери пред успешното завършване на икономическия преход, с. 265, 267.

            Вж. Иванова, А., Процесът на изграждане на институционална структура на смесената икономика…, с. 278.

9. Благосъстояние и икономически растеж при ефективно  функционираща пазарна икономика. Научна конференция, УИ”Стопанство”, С., 2003 (в сб.; № 15 от списъка на публикациите):

            Вж. Минчев, Д., Някои аспекти на институционалните фактори на благосъстоянието, с. 57.

            Вж. Николов, Х., Проблеми на използването на сравнителните предимства в България през преходния период, с. 117, 118.

10. Икономически алтернативи, 2/2005.

            Вж. Пиримова, В., Проблеми на преподаването на икономическата теория, с. 136, 137.

 11. Алтернативи, 5 – 6/2001.

            Вж. Атанасов, А., Изследване за насоките в съвременната икономическа теория и политика, с. 3.

 12. Икономическа мисъл, 1/1996.

            Вж. Димов, С., Икономикс на прехода, с. 119.

13. Икономическа мисъл, 1/2002.

            Вж. Кирев, Л., Предизвикателства пред икономическата наука и образование в началото на ХХІ век, с. 111.

            Вж. Марков, М., Актуални проблеми на икономическата теория и стопанското развитие, с. 119, 121.

 14. Икономическа мисъл, 6/2002.

            Вж. Марков, М., Л. Йотова, В. Пиримова, Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика, с. 94, 99.

15. Икономическа мисъл, 1/2004.

            Вж. Пиримова, В., Благосъстояние и икономически растеж, с.109, 116.

16. Икономическа мисъл, 1/2005.

            Вж. Пиримова, В., Относно преподаването на икономическата теория, с. 120, 121.