Директор
Център за стратегически изследвания в отбраната и сигурността
Цветан Георгиев Цветков

Доц. д-р Цветан Георгиев Цветков

Служебен E-mail: ttsvetkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 239
Кабинет: 2131
Консултации: online - вторник 8.30 - 10.30присъствени - вторник 10.30 - 12.30 (с предварителна уговорка по електронна поща)

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Кръгла маса
Място на провеждане: София
Организатор: КНРС
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 06
Тема: Application of Business Process Analysis Methodology in Risk Identification of Tobacco Contraband & Counterfeit
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна конференция
Място на провеждане: София
Организатор: КНРС
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Opportunities to risk identification of tobacco products contraband by using Monte Carlo simulations
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 02.02.2018
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: КНРС
Доказателство: Протокол
Брой: 4
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянно действаща контактна експертна група към Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
Място на провеждане: София
Организатор: Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: член
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 1
Наименование: Contraband & Counterfeit Risk Identification (Business Process Analysis and Spatial Aspect)
Ръководител: проф. д-р Димитър Димитров
Колектив: КНРС при УНСС и други
Описание: Международен проект
Начало (година): 2017
Начало (месец): 08
Край (година): 2019
Край (месец): 07
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Изследователска мрежа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа: OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions Participation
Място на провеждане: ЕС
Организатор: ОССЕ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на мрежата
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянно действаща контактна експертна група към Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
Място на провеждане: София
Организатор: Министерския съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на експертен съвет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-9/2015 г.
Място на провеждане: УНСС - София
Организатор: КНРС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: Председател на Програмен комитет за организиране на Юбилейна научна конференция по повод 25 годишнината на катедра „Национална и регионална сигурност“ и специалност „Икономика на отбраната и сигурността“
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цветков, Цв.
Заглавие: Възможности за усъвършенстване на обучението по дисциплината „Управление на отбранителните ресурси“ за специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ – ОКС „бакалавър“ и „магистър“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): доклад пред Юбилейна научна конференция по случай 25 години катедра „Национална и регионална сигурност“ на тема „Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще“
Страници от-до: 42 – 52
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Цветков, Цв.
Заглавие: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономически и социални алтернативи, бр. 2/2016 г
Страници от-до: 24-38
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДФНИ-И 02/ 15/12.12.2014
Наименование: Информационна система за интегрирана оценка на риска от природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Велев
Колектив: УНСС
Описание: Информационна система за интегрирана оценка на риска от природни бедствия
Начало (година): 2014
Начало (месец): 12
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1-9/2013 г.
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността, проект, финансиран по фонд НИД на УНСС
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: КНРС, ЦСИОС
Описание: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността, проект, финансиран по фонд НИД на УНСС
Начало (година): 2013
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Участие в разработване на Национална програма за реализиране на Стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база
Отговорна институция: МС
Доказателство: Проект за стратегия
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Становище върху дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление” (отбрана и сигурност) в УНСС на тема Стратегически аспекти на противодействието на кибертероризма, с автор Герга
Автор/и: Цветков, Цв.
Доказателство: рецензия
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Становище върху дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (отбрана и сигурност) в УНСС, с автор професор, доктор Кирил Петров Стойчев,
Автор/и: Цветков, Цв.
Доказателство: рецензия
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия върху дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионална направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление” (икономика на отбраната и сигурността) в УНСС, с автор Захари Венцислав
Автор/и: Цветков, Цв.
Доказателство: рецензия
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия на труд със заглавие „Управление на иновациите в транспорта”, автор: доц. д-р Светла Цветкова, предназначен за публикуване в Университетско издателство „Стопанство“.
Автор/и: Цветков, Цв.
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за статия за сп. „Икономически и социални алтернативи”
Автор/и: Цветков, Цв.
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Възможности за усъвършенстване на обучението по дисциплината „Управление на отбранителните ресурси“ за специалност „Икономика на отбраната и сигурността“
Място на провеждане: София
Организатор: КНРС, ЦСИОС
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Обучението и изследванията по икономика на отбраната и сигурността – настояще и бъдеще
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Мрежа от академични институции към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
Място на провеждане: ЕС
Организатор: Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на мрежата
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Ръководител на Организационния комитет

2015 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянно действаща контактна експертна група към Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Място на провеждане: София, МС
Организатор: Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 01
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цветан Цветков
Заглавие: Managing Crises, Making Peace. Towards a Strategic EU Vision for Security and Defense
Издание (наименование,том/кн./бр.№): 1
Страници от-до: 131-153
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Palgrave MacMillan
Място на публикуване (град, държава): Лондон, Великобритания
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 8
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : DFNI - I02/15 от 2014 г.
Наименование: Информационна система за интегрирана оценка на рисковете от природни бедствия
Ръководител: проф. д-р Димитър Велев
Колектив: УНСС, БАН и други
Описание: финансиран от Фонд „Научни изследвания
Начало (година): 2015
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 04
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-9/2013
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан георгиев Цветков
Колектив: КНРС, ЦСИОС, НБУ, докторанти, студенти
Описание: Основна цел на проекта: Да се предложи методическа рамка за оценяване на равнището на сигурност в Република България, която да осигурява възможност за сравнимост на резултатите от оценяването във времето, установяване на тенденции за промяна на състо
Начало (година): 2013
Начало (месец): 03
Край (година): 2016
Край (месец): 03
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO001-3.1.07-0059
Наименование: Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС «бакалавър» за професионално направление «Икономика» в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието
Ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Колектив: УНСС и други
Описание: Основна цел на проекта: Постигане на по-тясно обвързване между висшето икономическо образование и социалната поръчка на бизнеса за нови професионалисти, притежаващи знания, умения и компетенции, които са в съответствие със сегашните и бъдещите потреб
Начало (година): 2013
Начало (месец): 05
Край (година): 2015
Край (месец): 03
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Наименование: Cooperation between the EU and Turkey in the field of security
Ръководител: проф. д. ик. н. Станка Тонкова
Колектив: УНСС
Описание: Основна цел: изследване на процеса на коопериране между ЕС и Турция и неговото влияние върху сигурността
Година на подаване: 2015
Месец на подаване: 04
Вх. №: 0001
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Eфективно управление на иновационната дейност в транспорта
Автор/и: доц. д-р Светла Цветкова, катедра "Икоомика на транспорта", УНСС
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Анализ на факторите, определящи пазарната позиция на телекомуникационните компании в Европа (стратегически аспекти)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор”
Автор/и: Станимир Любомиров Минов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Доказателство: Публикувана рецензия
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Анализ и оценка на влиянието на политическата среда върху маркетинга в туризма“ за присъждане на научна степен „доктор на науките”
Автор/и: проф. д-р Невяна Стефанова Кръстева, СУ „Св. Климент Охридски“
Доказателство: Становище
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: COMPANY INNOVATIVE LEADERSHIP MODEL
Автор/и: double-blind peer review
Доказателство: Рецензия
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Управление на знанието при разработване на общински планови документи
Автор/и: Драгомир Ангелов Маринов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Доказателство: Публикувана рецензия
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 2
Място на провеждане: МВБУ - София
Организатор: МВБУ
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 15
Брой страници от-до: 35-42
Дата на провеждане: 17.06.2014
Дата на публикуване: 26.11.2014
Наименование на научния форум: Единадесета международна научна конференция "Интелигентна специализация на България"
Тема: Възможности за приложение на симулационно моделиране за оценка на риска при иновиране
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УАБ - Равда
Организатор: катедра "Публична администрация" и катедра "Национална и регионална сигурност"
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до: 83-90
Дата на провеждане: 19.09.2013
Дата на публикуване: 19.09.2014
Наименование на научния форум: Международна научна конференция - „Глобализъм, регионализъм и сигурност“
Тема: Оценяване на сигурността за нуждите на управленския процес
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Икономическа сигурност, кризи и среда за иновации в сектора за сигурност и отбрана
Име на списание/издателство: Годишник на УНСС
Място на публикуване: Издателски комплекс на УНСС
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 87-126
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 5
Наименование: COST IS0805 “New Challenges of Peacekeeping and the European Union’s Role in Multilateral Crisis Management”
Ръководител: Мария Ракел Ферейра
Колектив: международен
Описание: заключителна публикация по проекта със заглавие „Managing Crises, Making Peace“, която се планира да бъде публикувана от Palgrave Macmillan през 2015
Начало: 10.01.2013
Край: 10.10.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 4
Наименование: Проект "Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността"
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: колектив от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: Изследователски проект
Начало: 19.04.2013
Край: 31.12.2016
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 04.02.2014
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Национална и регионална сигурност
Доказателство: протоколи
Забележка:
Брой: 4

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: проучване и анализ на приложими за процеса на обучение софтуерни продукти за управление на риска

2014 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на отбраната
Роля в проявата /доказателства за участие/: Участие в Постоянно действаща контактна експертна група
Дата на провеждане: 18.04.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Стратегическо планиране на защитата на критичната инфраструктура
Автор/и: Теодора Сашева Гечкова
Доказателство: публична защита на 14.01.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Многонационални формирования за интелигентна отбрана: ресурси и способности
Автор/и: Свилен Илиев Александров
Доказателство: жури на 18.02.2014
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Прилагане на мерките по сигурност и безопасност чрез стратегическо управление на морските компании
Автор/и: Мая Евтимова, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" – Варна
Доказателство: Докладът е разработен в изпълнение на проект BG051P0001- 3.3.06 - 0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения“, по схема BG051P0001 -3.3.06 “Подкрепа за развитието на докто
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рискове при реализиране на публично-частно партньорство
Автор/и: Даниела Трифонова Балева, Военна академия „Г. С. Раковски“
Доказателство: Докладът е представен е пред Четвъртата национална научна конференция на тема “Публично-частното партньорство – инструмент за развитие на иновационна икономика“, проведена в рамките на проектна Дейност 4 „Принос към икономическото научно знание“, от
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Правни проблеми по делимитация на черноморския басейн
Автор/и: Костадин Любомиров Михайлов от ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна
Доказателство: проект BG051P0001- 3.3.06 - 0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения“, по схема BG051P0001 -3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Управление на научните изследвания в областта на сигурността и отбраната в Република България
Автор/и: Николай Павлов
Доказателство: проект на дисертационен труд за зачисляване в докторантура
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Реферирани издания
Наименование: Иновации в международния бизнес
Автор/и: проф. д.ик.н. Марин Петров и доц. д-р Миланка Славова
Доказателство: проект BG051P0001-4.3.04-0034 „Развитие на електронните форми за дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация“
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д.ик.н. Иван Георгиев, доц. д-р Цветан Цветков, доц. д-р Димитър Благоев
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции
Име на списание/издателство: Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 300
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: с. Равда
Организатор: катедра „Индустриален бизнес“
Автор/и: Цветан Цветков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 9
Дата на провеждане: 11.07.2013
Дата на публикуване: 11.07.2013
Наименование на научния форум: XIV научно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес“ „Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България
Тема: Възможности за изграждане на система за управление на риска в предприятие от отбранителната индустрия
Забележка: не

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Цветан Цветков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Economic aspects of terrorism and tools for their research
Име на списание/издателство: Economic Alternatives
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 19
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: Цветан Цветков
Колектив: от катедра "Национална и регионална сигурност"
Описание: финансиран от фонд НИД на УНСС
Начало: 01.04.2013
Край: 10.12.2013
Забележка: не

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051РО001-3.1.07-0059
Наименование: Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието
Ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Колектив: УНСС
Описание: Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Начало: 18.05.2013
Край: 18.03.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.1.09-0021
Наименование: Изграждане на комплексна функционална система за професионална квалификация и стимулиране кариерното развитие на академичния състав на Международно висше бизнес училище (МВБУ) - Ботевград
Ръководител: проф. д-р Руслан Пенчев
Колектив: МВБУ и други
Описание: осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Начало: 01.01.2013
Край: 31.12.2014
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : COST IS0805
Наименование: New Challenges of Peacekeeping and the European Union’s Role in Multilateral Crisis Management
Ръководител: prof. Raquel Freire (Coimbra University) Португалия
Колектив: Международен
Описание: Финансиран по програма COST на ЕС
Начало: 26.03.2009
Край: 25.03.2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Наименование: Съвременен инструментариум за оценяване на сигурността
Ръководител: доц. д-р Цветан Цветков
Колектив: 22 души от катедра "Национална и ргионална сигурност"
Описание: от фонд НИД на УНСС
Дата на подаване: 20.03.2013
Вх. №: 19/2013
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Рецензия на статия за Journal “Economic Alternatives”, със заглавие Human Trafficing Impact on The Public Security, (анонимна рецензия според изискванията на списанието)
Автор/и: Цветан Цветков
Доказателство: Публикувана статия
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: Издания с редколегия
Наименование: Рецензия на монография със заглавие: „Иновации и иновативност на фирмата”, Автор: гл. ас. д-р Димитър Благоев
Автор/и: Цветан Цветков
Доказателство: публикувана монография
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Катедра "Национална и регионална сигурност", УНСС
Автор/и: Цветков, Цв.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 92-106
Дата на провеждане: 01.12.2011
Дата на публикуване: 20.03.2012
Наименование на научния форум: Научна конференция по икономика на отбраната и сигурността – Управление на кризи – Международно коопериране, хуманитарна помощ и реакции при кризи
Тема: Анализ на заинтересованите страни при провеждане на международни операции
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: резиденция Бояна
Организатор: Международно Висше бизнес училище – гр. Ботевград
Автор/и: Цветков, Цв.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 416-431
Дата на провеждане: 22.06.2013
Дата на публикуване: 23.06.2013
Наименование на научния форум: Девета международна конференция – 2012
Тема: Предизвикателства пред съвременната икономика
Забележка: no

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Димитров, Д., Цв. Цветков, Н. Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Критичната енергийна инфраструктура (Critical Energy Infrastructure)
Име на списание/издателство: Научно списание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ – УНСС и сдружение „Институт за енергиен мениджмънт“, година 3, юни 2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 25-35
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Колектив под ред. на проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономически аспекти на тероризма. Етап III Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм – икономика, (в съавторство), С., глава 13 – Възможности за подобряване на практиката за използване на методите и инструментите за изследван
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 8
Брой страници от-до: 183-196
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Автор/и: Колектив под ред. на проф. д-р Стефан Христов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: 14. Трафик на хора – социално-икономически аспекти. Научно изследване (в съавторство) т. 3. – Вземане на управленски решения относно мерките за противопоставяне на трафика на хора
Име на списание/издателство: Авангард Прима
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 8
Брой страници от-до: 37-63
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : IS0805
Наименование: New Challenges of Peacekeeping and the EU’s Role in Multilateral Crisis Management
Ръководител: Raquel Freire
Колектив: COST
Описание: Активност от програма COST на ЕС
Начало: 01.01.2010
Край: 01.01.2013
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност ”ДОЦЕНТ”
Автор/и: д-р Светослав Иванов Спасов
Доказателство: да
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност ”ПРОФЕСОР”
Автор/и: д-р Димитър Панайотов Димитров
Доказателство: да
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: конкурс за заемане на академична длъжност ”ПРОФЕСОР”
Автор/и: д-р Йорданка Христова Йовкова
Доказателство: да
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Интегрирано регионално развитие - теоретични и приложни аспекти
Автор/и: Кремена Андонова, ВСУ "Черноризец Храбър
Доказателство: да
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Колектив, под ред. на проф. д-р Димитър Димитров
Година на публикуване: 2012
Заглавие: 13. Икономически аспекти на тероризма. Етап II – Секторен анализ на въздействието и методи за изследване в страните от Европейския съюз (в съавторство). глава 15 – Методи и инструменти за изследване на икономическите аспекти на тероризма и на антите
Име на списание/издателство: Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 7
Брой страници от-до: 208-225
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : IS0805

Наименование: COST Action IS0805

Ръководител: Xavier Zeebroek, GRIP

Колектив: Международен

Описание: Елемент от програма за финансиране на изследователски дейности COST

Начало: 01.01.2008

Край: 1.03.2013

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 2103-23/2009

Наименование: Социално-икономически аспекти на трафик на хора

Ръководител: проф. д-р Стефан Христов

Колектив: Катедра "Национална и регионална сигурност"

Описание: Втори етап от проекта

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 2103-51/2009

Наименование: Икономически аспекти на тероризма

Ръководител: доц. д-р Димитър Димитров

Колектив: Катедра "Национална и регионална сигурност"

Описание: Втори етап от проекта

Начало: 01.01.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Иван Стоилов Георгиев, проф. д.ик.н. Цветан Георгиев Цветков, доц. д-р

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управление на проектния риск

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 38-120, 191-240

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Колектив

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Отбранителна аквизиция

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том 1, Икономика

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 3

Брой страници от-до: 1

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Академия на МВР

Автор/и: Цветан Георгиев Цветков, доц. д-р

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 235-237

Дата на провеждане: 24.03.2011

Дата на публикуване: 24.03.2011

Наименование на научния форум: Шеста научна конференция с международно участие „Гражданска безопасност’2011

Тема: Защита на критичната инфраструктура – икономичеси и организационни аспекти

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС - София

Организатор: Катедра "Национална и регионална сигурност"

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на организационния комитет, водещ заседаниято

Дата на провеждане: 18.11.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция "Актуални проблеми на икономиката на отбраната и сигурността"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 9

Място на провеждане: Пловдив, Международен панаир

Организатор: Министерство на отбраната

Автор/и: доц. д-р Цветан Цветков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 91 – 97

Дата на провеждане: 27.05.2010

Дата на публикуване: 01.10.2010

Наименование на научния форум: Пета международна научна конференция „Партньорство, изследвания и технологии за отбраната", Хемус

Тема: Партньорство, изследвания и технологии за отбраната

Забележка: