2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Заглавие: Теоретичен хоризонт на реториката във виртуална реалност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Юбилеен сборник на СУ
Страници от-до: 37 - 57
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на СУ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Автор/и: Женета Каравасилева
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС за изследователски етюди том 2
Забележка: няма

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : КП-06-Н25/4
Наименование: Дигитарната медийна грамотност в обществото на знанието: състояние и перспективи
Ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова
Доказателство: рецензия на сайта на МОН
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цветан Кулевски
Заглавие: Дефиниране на понятието прецизна реторика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Реторика и комуникации, бр. 19
Страници от-до: 71-84
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "Св. Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Обществените медии и потребностите на младежката аудитория според БНР и БНТ 2015-2019 г.
Автор/и: Даниела Велкова Стоянова
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС
Забележка: защита на 30.05.2019

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Новите информационни технологии и проекциите им в съвременните комуникационни и иновативни управленски процеси
Автор/и: Денислав Иванов Пейчев
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС
Забележка: защита на 10.06.2019

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цветан Кулевски
Заглавие: Реторика на властта и властта на реториката
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник научни доклади "Реторика във времето"
Страници от-до: 41-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАР
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Заглавие: Реторически модел на монстрацията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Спесание "Реторика и комуникации"
Страници от-до: 22-31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Заглавие: Дефиниране на понятието пруцизна реторика
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Реторика и комуникации, бр. 19
Страници от-до: 71-84
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "Св. Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 09.03.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 4
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 06.04.2017
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Брой: 3
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Заглавие: Реторика на виртуалната реалност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание "Реторика и комуникации", бр. 19
Страници от-до: 29-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "СВ. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Подход за емпирично разпознаване на признаци на качеството на журналистическата заетост
Автор/и: Милена Кунова
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС
Забележка: дата на защита - 09.02.2017г.

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Невербалните комуникации във виртуалното пространство
Автор/и: Силва Димитрова
Доказателство: рецензия на сайта на СУ
Забележка: дата на защита - 25.11.2016

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Заглавие: Медийно конструиране на виртуална реалност
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Реторика и комуникации, бр. 19
Страници от-до: 9-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СУ "Св. Кл. Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Виртуалната реторика в НПО 2001-2014
Автор/и: Ростислав Петров Давидов
Доказателство: рецензия на сайта на СУ
Забележка: защита на 24.04.2016

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Онлайн медии
Автор/и: Стела Константинова Ангова
Доказателство: рецензия на сайта на УНСС
Забележка: защита на 14.01.2016

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Силата на реториката или реторика на силата
Списание/издателство/издание: Реторика и комуникации, бр. 15
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 6-21
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Силата на реториката или реторика на силата
Списание/издателство/издание: Реторика и комуникации, бр. 15
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 6-21
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Цветан Кулевски
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Реториката днес: от словото към образа
Списание/издателство/издание: Научни трудове на СУ, книжка 2
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 68-98
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Цветан Кулевски
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Логика и аргументация в медийната комуникация и документалистиката
Списание/издателство/издание: Изток-Запад
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-188
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Постер
Вид издание:
Наименование: Мениджмънт на приходите в медиите. Модел на оптимизиране на предлагането на медийното съдържание
Автор/и: Николай Петров Георгиев
Доказателство: становище на сайта www.uni-sofia.bg
Забележка: защита на 9.10.2013г.

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Властта на медийното послание ("Невидимата" ръка на медиите)
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том 3 за 2013г.
Място на публикуване: УНСС
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 79 - 110
Забележка: ISBN 0861-9344

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: доц. д-р Цветан Монов Кулевски
Година на публикуване: 2013
Заглавие: криза на политическия коментар
Име на списание/издателство: Реторика и комуникации
Място на публикуване: България, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 11 - 26
Забележка: няма

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-33/2009

Наименование: Публичната комуникация на научната продукция на факултет Икономика на инфраструктурата

Ръководител: доц. д-р Петко Тодоров

Колектив: проф. Л.Стойков, доц. Б.Томова, доц. Ц. Кулевски, доц. С.Цанкова, гл.ас. С.Константинова

Описание: издаване на факултетно научно списание Инфраструктура и комуникации

Начало: 22.06.2009

Край: 20.07.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Самарът на Санчо - икономически и социални рефлексии

Автор/и: Петко Тодоров

Доказателство: рецензия в списание "Инфраструктура и комуникации" бр. 2

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Управление на човешките ресурси и бизнес комуникации

Автор/и: Надя Миронова

Доказателство: рецензия пред СНС

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Медийни технологии

Автор/и: Петко Тодоров

Доказателство: рецензия и протокол от катедрен съвет

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: професор по Медийни технологии и Вътрешна политика и медии

Автор/и: Петко Тодоров

Доказателство: рецензия и протокол

Забележка: няма

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03.-33/2009

Наименование: Публична комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфрасткруктурата" - УНСС

Ръководител: проф. Петко Тодоров

Колектив: проф. Стойков, доц. Кулевски, доц. Цанкова и други

Описание: подготвяне на концепция и издаване на факултетно научно списание

Начало: 22.06.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: няма

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-7/2008

Наименование: Образователен модел и конкурентни предимства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

Ръководител: доц. Петко Тодоров

Колектив: доц. Ц. Кулевски, доц. С. Цанкова, гл. ас. К. Михайлова, гл. ас. Ст. Константинова, докторант Мартин Стефанов

Описание: Анализ на конкурентните предимства на образователния модел на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС

Начало: 22.05.2008

Край: 30.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-33/2009

Наименование: Публична комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Ръководител: доц. Петко Тодоров

Колектив: проф. Л. Стойков, доц. Цв. Кулевски, доц. Б. Томова, доц. Св. Цанкова и гл. ас. Стела Константинова

Описание: Издаване на общофакултетно научно списание Инфраструктура и комуникации

Начало: 22.06.2009

Край: 20.07.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Кулевски, Цветан

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Теоретични основи на публичния контакт

Име на списание/издателство: Инфраструктура и комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 30-40

Забележка: