Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Директор
Научноизследователски център за добри управленски практики
Научен секретар
Катедра "Управление"