2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 295050
Наименование: Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него) (FOLPSEC) по Седма рамкова програма на ЕС.
Ръководител: проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: Университетът в Лодз (Полша), Университетът „Матей Бел“, Банска Бистрица (Словакия), Институтът по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН, Новосибирският държавен университет (Русия) и Националният икономически универс
Описание: Основната цел на проекта е да задълбочи теоретичното изследване на локалните производствени системи (ЛПС) и да насърчи тяхното практическо прилагане, като по този начин отговори на предизвикателствата, свързани с преодоляването на последиците от икон
Начало: 01.04.2012
Край: 31.03.2015
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:
Брой: 1

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: Институт за интелектуална собственост и лидерство и Световна организация за интелектуална собственост
Автор/и: доц. д-р Владя Борисова
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-15
Дата на провеждане: 08.05.2014
Дата на публикуване: 08.05.2014
Наименование на научния форум: Медиация по интелектуална собственост
Тема: Медиация по интелектуална собственост
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална стратегия за интелектуална собственост
Място на провеждане: Министерски съвет
Организатор: Световна организация за интелектуална собственост и Министерски съвет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Експерт
Дата на провеждане: 15.06.2014
Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : Договор № МУ-ФС-10 от 17.12.2007г.

Наименование: Проект на Фонд „Научни изследвания” към МОМН, „Млади учени, които подготвят докторантски труд в национална

Ръководител: проф. д-р Борислав Борисов

Колектив: доц. д-р Владя Борисова, Виолета Кръстанова, Десислава Матова

Описание: Подготовка на докторски труд на млади учени работещи във фирмена структура

Начало: 17.12.2007г.

Край: 31.12.2011г.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : Договор за университетска научна поръчка НИД 21.03-2/2010, рег.№ 540/2010

Наименование: Проект на Фонд „Научни изследвания” УНСС, „Идентифициране, закрила и управление на интелектуалната

Ръководител: проф. Станка Тонкова

Колектив: проф. д-р Димитър Тадаръков, доц. д-р Владя Борисова, Владимир Йосифов, София Панайотова

Описание: Идентифициране, закрила и управление на интелектуалната собственост на общините в България

Начало: 10 юни 2010

Край: 10 декември 2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Национална стратегия за развитие на творческите индустрии в България

Отговорна институция: Министерство на културата на РБългария и Министерство на външните работи на РБългария

Доказателство: Special Service Agreement WIPO, Договор СОИС-НСРТИ 01/06. 2010 до 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Владя Борисова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Творческа икономика, културни индустрии и интелектуална собственост

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство", УНСС

Място на публикуване: УНСС

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 624 ст.м.стр.

Забележка: