Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Венелин Николаев Бошнаков

Доц. д-р Венелин Николаев Бошнаков

Служебен E-mail: venelinb@unwe.bg
Личен E-mail: venelinb@abv.bg
Телефон: (02) 8195 550
Кабинет: 2063
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща
Научни интереси: 1/ Статистически анализ на данни от представителни извадки.Микроиконометрика.2/ Емпиричен анализ в икономиката на публичния сектор. Неравенство, разпределение и преразпределение на дохода чрез данъчно-трансферна интервенция. Микросимулационен анализ.3/ Емпиричен анализ в международната икономика. Международна трудова миграция, мигрантски трансфери. Преки чуждестранни инвестиции