Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Действие на вписването по българското вещно право”
Автор/и: Ивайло Стоилов Василев
Доказателство: Пловдивския университет „Паисий Хилендарски"
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд за професор „Несъстоятелност”
Автор/и: Григор Найденов Григоров
Доказателство: заповед № Р-33-4457/14.09.2017г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Забележка: насрочено заседание 28.11.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд на тема „Правна природа на плана за оздравяване на търговец в производството по несъстоятелност”
Автор/и: Емил Йорданов Радев
Доказателство: заповед № 3-РК-343/17.07.2017г. на Ректора на Нов български университет, гр. София
Забележка: защита насрочена за 11.10.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд „Защита на личните данни на работниците и служителите”
Автор/и: Андрей Сашов Александров
Доказателство: заповед № РД-09-26/11.04.2017г. на ИД директор на Институт за държавата и правото, БАН, гр. София
Забележка: насрочено заседание 12.07.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД”
Автор/и: Николай Тодоров Колев
Доказателство: заповед № РД-09-14/21.12.2016г. на ИД директор на Институт за държавата и правото, БАН, гр. София
Забележка: насрочено заседание 22.03.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд "От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море"
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Доказателство: заповед № 2001/14.10.2016 г. на Зам.Ректора по НИД на УНСС, гр. София
Забележка: насрочено заседание 01.02.2017г.

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов
Заглавие: "Имуществена отговорност на членовете на управителни органи на търговски дружества за вреди, причинени на трети лица"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 81-93
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд „От Хага до Ротердам. Отговорност за неизпълнение на договора за международен превоз на товари по море”, (
Автор/и: Диана Маринова Маринова
Доказателство: заповед № 2001/14.10.2016 г. на Зам.Ректора по НИД на УНСС, гр. София
Забележка: заседание жури 01.02.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД”
Автор/и: Николай Тодоров Колев
Доказателство: заповед № РД-09-14/21.12.2016г. на ИД директор на Институт за държавата и правото, БАН, гр. София
Забележка: заседание жури 22.03.2017г.

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд на тема: „Спедиционен договор“
Автор/и: Жана Желязкова Колева
Доказателство: Заповед № Р33-5939/23.12.2015г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“
Забележка: публична защита на 16.03.2016г.

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд на тема „Вливания и сливания на търговски дружества”
Автор/и: Мария Пламенова Лекова
Доказателство: заповед № 877/19.04.2016г. на Зам. Ректора по НИД на УНСС
Забележка: публична защита на 29.06.2016г.

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: дисертационен труд на тема „Отношенията между органите в акционерното дружество”
Автор/и: Александър Духомиров Минев
Доказателство: заповед № РД-38-236/15.04.2016г на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Забележка: публична защита на 30.06.2016

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-10-2015
Наименование: Концептуални проблеми на правния режим на доброто корпоративно управление в България
Ръководител: Вълчин Здравков Даскалов
Колектив: Златка Здравкова Вангелова, Деян Дунавски Савов, Елина Венциславова Кърпачева, Атанас Петров Петров, Николай Тодоров Колев
Описание: Изследване на същността и особеностите на правния режим на доброто корпоративно управление (Corporate governance) в България и да предложи насоки за тяхното усъвършенстване в светлината на ревизираните Принципи за корпоративно управление на ОИСР
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: -

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: конференция „ПРАВО И БИЗНЕС – УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА“
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: ЮФ, УНСС
Автор/и: Вълчин Здравков Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Тема: Имуществена отговорност на членовете на управителни органи на търговски дружества за вреди, причинени на трети лица
Забележка: -

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-10-2015
Наименование: Концептуални проблеми на правния режим на доброто корпоративно управление в България
Ръководител: доц. д-р Вълчин Даскалов
Колектив: Златка Здравкова Вангелова, Деян Дунавски Савов, Елина Венциславова Кърпачева, Атанас Петров Петров, Николай Тодоров Колев
Описание: Изследване на същността и особеностите на правния режим на доброто корпоративно управление (Corporate governance) в България и да предложи насоки за тяхното усъвършенстване в светлината на ревизираните Принципи за корпоративно управление на ОИСР
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: -

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-20-2015
Наименование: ИЗГОТВЯНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ И СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ (ЕРВА) В УНСС
Ръководител: доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Колектив: Вълчин Здравков Даскалов, Виолета Димитрова Цакова, Илонка Кирилова Пешева – Горанова, Златка Здравкова Вангелова, Красимир Живков Димитров, Атанас Петров Петров
Описание: Създаване на единна концепция и действащ прототип на Единен регистър на вътрешните актове в УНСС (ЕРВА) и осигуряване на надлежно функциониране, включително в електронна среда.
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: -

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-18-2015
Наименование: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В УНСС
Ръководител: проф. д-р Виолета Димитрова Цакова
Колектив: Вълчин Здравков Даскалов, Миланка Димитрова Славова, Иван Цветанов Иванов, Стефан Олегов Радев, Иван Начев Начев
Описание: Разработване на пакет от вътрешни нормативни актове на УНСС за организиране, осъществяване и управление, в т.ч. и контрол на учебната дейност в УНСС, включващ модели на основни и на поддържащи актове, подготвени в съответствие със стратегически доку
Начало (година): 2015
Начало (месец): 3
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: -

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Вълчин Даскалов
Заглавие: Монографично изследване на тема „Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Bulgarien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger“ (Кредитните обезпечения в производството по несъстоятелност в България. Правно положение на обезпечения кредитор),
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): издателство NOMOS, Виена.
Място на публикуване (град, държава): Виена, Австрия
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 150
Страници от-до: 10-150
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 10
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: София, България
Организатор: ЮФ на УНСС
Автор/и: доц. д-р Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 17
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Наименование на научния форум: конференция „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев"
Тема: „Правно положение на кредитора в производството по несъстоятелност. Видове кредитори“.
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Будапеща, Унгария,
Организатор: Андраши-Университет, Будапеща, Унгария,
Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад на тема „Rechtliche Organisation grenzüberschreitender Unternehmensgruppen in Bulgarien“ (Правна организация на трансграничните икономически групировки в България)
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 6
Наименование на научния форум: конференция на тема „Rechtliche Organisation grenzüberschreitender Unternehmensgruppen in Ostmittel- und Südosteuropa“ (Правна организация на трансграничните икономически групировки в източна и южна Европа)
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-18-2015
Наименование: “Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на учебната дейност в УНСС“
Ръководител: проф. д-р Виолета Цакова
Колектив: доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Миланка Славова и др.
Описание: изготвяне на система от вътрешни актове за оптимизация на учебната дейност в УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-20-2015
Наименование: „Изготвяне на концептуален модел и създаване, устройство и организация на дейността на Единен регистър на вътрешните актове (ЕРВА) в УНСС“
Ръководител: доц. д-р Иван Цветанов Иванов
Колектив: д-р Златка Вангелова, докт. Атанас Петров, д-р Илонка Горанова, доц. д-р Вълчин Даскалов
Описание: създаване на регистър за вътрешните актове на УНСС
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ-1-10-2015
Наименование: „Концептуални проблеми на правния режим на доброто корпоративно управление в България“
Ръководител: доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов
Колектив: д-р Златка Вангелова, д-р Деян Дунавски, д-р Николай Колев, докт. Елина Кърпачева, докт. Атанас Петров
Описание: изследване на принципите на доброто корпоративно управление и правната рамка в България в светлината на измененията на ОИСР
Начало (година): 2015
Начало (месец): 5
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание: В научен форум
Дата (дд.мм.гггг): 04.02.2015
Място на провеждане: София, УНСС
Университет: УНСС
Факултет: ЮФ
Катедра: частноправни науки
Доказателство: заповед на декана на ЮФ
Забележка:
Брой: 10

2015 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 1
Място на провеждане: интернет
Организатор: ОИСР
Автор/и: Вълчин Даскалов, Валери Димитров, Елина Кърпачева
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 20.12.2014
Дата на публикуване: 08.01.2015
Наименование на научния форум: ОИСР
Тема: Comments concerning the draft revised OECD Principles of Corporate Governance (Коментари относно проекта за изменение на принципите на корпоративното управление на ОИСР)
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Особености на правната рамка на доброто корпоративно управление в България
Име на списание/издателство: Горекс Прес
Място на публикуване: „Корпоративното управление за ХХI век. Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в България“
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 231-368
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : 3
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: ЮФ, УНСС
Автор/и: Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 31-39
Дата на провеждане: 21.11.2014
Дата на публикуване: 12.03.2015
Наименование на научния форум: научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров
Тема: Правно положение на лизингодателя в производството по несъстоятелност, открито срещу лизингополучателя
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Отговорност за вреди, причинени чрез използване на компютърни системи и глобалните мрежи
Автор/и: Калоян Руменов Монев
Доказателство: заповед № РД-09-42/20.05.2014г. на Зам.-директора Директора на ИДП, БАН, публ. защита на 24.09.2014, ИДП-БАН
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол
Автор/и: Васил Тодоров Тодоров
Доказателство: заповед № РД-38-357/09.07.2014г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, публ. защита на 23.09.2014
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Придобиване на собствени акции от акционерно дружество
Автор/и: Александър Атанасов Александров
Доказателство: заповед № РД-09-19/13.03.2014г. на Директора на ИДП при БАН, публ. защита на 26.06.2014 в ИДП, БАН
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 5
Място на провеждане: София, Институт за икономически изследвания при БАН
Организатор: Институт за икономически изследвания при БАН
Автор/и: Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 14.03.2014
Дата на публикуване: 14.03.2014
Наименование на научния форум: научна конференция „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ“
Тема: Доброто корпоративно управление като предмет на правно регулиране
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Академичната етика и образованието по право
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС
Място на публикуване: том. 2/2013
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 7-45
Забележка: -

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Реферирани издания
Номер : -
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС, ЮФ
Автор/и: Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-15
Дата на провеждане: 20.10.2013
Дата на публикуване: 20.10.2013
Наименование на научния форум: научна конференция „Бобчеви четения“
Тема: Относно някои аспекти на ограничената отговорност на капиталовите дружества
Забележка: -

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Академичната етика и образованието по право
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том. 2/2013,
Място на публикуване: Издателски комплекс-УНСС, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: стр. 7-45
Забележка: -

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzernstrukturen nach dem bulgarischen Recht (Рискове за отговорност за дружества-майки в концернови структури според българското право) в сборна книга „Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzerns
Име на списание/издателство: Facultas/Nomos
Място на публикуване: Виена
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 61-126
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Договорът за лизинг в българската правна система
Автор/и: Мартин Петров Димитров
Доказателство: заповед № 1298/17.06.2013г. на Ректора на УНСС, защита на 10.07.2913, ЮФ, УНСС
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В научен форум
Наименование: Грешката като основание за унищожаемост на договорите
Автор/и: Ангел Йорданов Шопов
Доказателство: защита на 19.03.2013 г., Институт за държавата и правото, БАН
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : -
Място на провеждане: Виена
Организатор: Икономически университет, Виена, FOWI
Автор/и: Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 20.06.2013
Дата на публикуване: 20.06.2013
Наименование на научния форум: Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzernstrukturen
Тема: Отговорност в рамките на концерна
Забележка: -

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzernstrukturen nach dem bulgarischen Recht (Рискове за отговорност за дружества-майки в концернови структури според българското право) в в сборна книга „Haftungsrisiken für (ausländische) Muttergesellsch
Име на списание/издателство: Facultas/Nomos
Място на публикуване: Виена
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10-107
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: София, УНСС
Организатор: доц. К. Танев
Автор/и: Вълчин Даскалов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-7
Дата на провеждане: 20.10.2012
Дата на публикуване: 20.10.2012
Наименование на научния форум: Международна научна конференция „ Gemeinsames Kaufrecht im Vereinten Europa? “ (Общо право на продажбата в обединена Европа?)
Тема: доклад на тема:„Das Leistungsstörungs- und Gewährleistungsrecht - Bewertung aus bulgarischer Sicht“ (Правен режим на неизпълнението и гаранционната отговорност – оценка от българска гледна точка – на немски език)
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества
Име на списание/издателство: АВАЛОН Пъблишинг
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-430
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Относно някои проблеми в правния режим на изключването на акционери
Име на списание/издателство: сп. Търговско право, бр. 2/2012
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 14-36
Забележка:

2011 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов и колектив
Година на публикуване: 2011
Заглавие: Bausteine eines bulgarischen Konzerntrechtes (Изграждащи елементи на българско право на концерните), в сборна книга „Krakauer Forum 2011 – Aktuelle Probleme des Konzernrechtes in Europa“ (Краковски форум 2011 – Актуални проблеми на правото на концерн
Име на списание/издателство: Facultas/Nomos
Място на публикуване: Виена, Австрия
Процент участие в съавторство: 15
Брой страници от-до: 22-45
Забележка:

2010 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчини Даскалов и колектив
Година на публикуване: 2010
Заглавие: Помагало основи на правото, глави „Облигационно право” и „Обезпечения”
Име на списание/издателство: издателство „Стопанство”, УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 50-65; 100-120
Забележка:

2010 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Вълчин Даскалов
Година на публикуване: 2010
Заглавие: Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa, Bulgarien (Закрила на миноритарните акционери в среда и източна Европа, България), в сборна книга Schutz der Minderheitsaktionäre in Mittel- und Osteuropa (Закрила на миноритарните акционери в
Име на списание/издателство: Nomos
Място на публикуване: Виена, Австрия
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 20-110
Забележка: