Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"
Научни интереси: търговско и стопанско право, правни проблеми на приватизацията, на чуждите инвестиции, вещно право, договорно, данъчно и трудово право