2000 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 2000
Заглавие: Легалното определяне на инвестиционните ценни книжа според Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Списание/издателство/издание: Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 11
Забележка:

2000 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 2000
Заглавие: Легалното определяне на инвестиционните ценни книжа според Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Списание/издателство/издание: Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 11
Забележка:

1999 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1999
Заглавие: Новият Валутен закон
Списание/издателство/издание: Пазар и право, № 5
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 14
Забележка:

1998 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1998
Заглавие: Българската народна банка в условията на законодателството през 1989-1997 г.
Списание/издателство/издание: Правна мисъл, кн. 2
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 12
Забележка:

1996 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Въведение в банковото право. Търговската банкова дейност и нейната публичноправна уредба
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): СИЕЛА
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 1995
Месец на публикуване: 5
Общ брой страници: 300
Страници от-до: 1-300
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 19
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Коментар на Наредбата за разрешенията /лицензиите/, издавани от БНБ
Списание/издателство/издание: БНБ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 12
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Легалното определение за банка според Закона за банките и кредитното дело
Списание/издателство/издание: Съвременно право, № 2
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 9
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Привличането на пазари за доверително управдление според Наредба № 2 на БНБ
Списание/издателство/издание: Банков преглед, № 1
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 11
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Решението /лицензията/ за банка - характер и правни последици
Списание/издателство/издание: Финанси и право, № 11
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 10
Забележка:

2001 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 2001
Заглавие: За предмета на дейност на инвестиционното дружество
Списание/издателство/издание: Пазар и право, № 2
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 7-12
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Относно действителността на прихващанията на вземания по влогове с вземания по кредити след поставянето на корпоративната търговска банка под специален надзор
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Правна мисъл, № 1
Страници от-до: 81-91
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИДП на БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Банките и Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Списание/издателство/издание: Банков преглед, № 3
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 7
Забележка:

1995 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1995
Заглавие: Банките и Законът за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества
Списание/издателство/издание: Банков преглед, № 3
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 7
Забележка:

1993 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1993
Заглавие: Законова уредба на надзорната компетентност, упражнявана от органите на БНБ
Списание/издателство/издание: Банков преглед, № 3
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 6
Забележка:

1992 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1992
Заглавие: Законодателна уредба на правното положение и дейността на БНБ 1879-1992
Списание/издателство/издание: Годишен отчет на БНБ за 1992
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 10
Забележка:

1991 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1991
Заглавие: Правна уредба на банковото дело
Списание/издателство/издание: Банков преглед, № 1
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 8
Забележка:

1987 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1987
Заглавие: Въпросът за властническите правомощия на банката при сключването на договора за банков заем
Списание/издателство/издание: Правна мисъл, кн. 2
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 10
Забележка:

1986 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 1986
Заглавие: Основни задачи на банковия контрол в НР България
Списание/издателство/издание: Правна мисъл, кн. 5
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 7
Забележка:

1989 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Проблемът за правната същност на санкциите, налагани от банката на стопанските организации при кредитирането и разплащанията
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на ВИИ "Карл Маркс"
Страници от-до: 50-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВИИ "Карл Маркс" /УНСС/
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 1989
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

1991 Публикация

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Правен режим на банковия контрол върху стопанската дейност на юридическите лица в България
Период на осъществяване /в години / : 1991
Дата (дд.мм.гггг): 15.02.1991
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: С редколегия
Наименование: Рецензия за "Административен процес-учебно помагало" - автори Илонка Горанова и Надежда фристова
Автор/и: Проф. д-р Валери Димитров
Доказателство: "Административен процес-учебно помагало"
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: С редколегия
Наименование: Рецензия за "Административно право-учебно помагало" - автори Илонка Горанова и Надежда фристова
Автор/и: проф. д-р Валери Г. Димитров
Доказателство: "Административно право-учебно помагало"
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: С редколегия
Наименование: Рецензия за "Данъчно право-учебно помагало" - автори Илонка Горанова и Надежда фристова
Автор/и: проф. д-р Валери Г. Димитров
Доказателство: "Данъчно право-учебно помагало"
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2001 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: проф. д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. "Нова звезда"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2001
Месец на публикуване: 4
Общ брой страници: 320
Страници от-до: 1-320
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 20
Забележка:

2003 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: проф. д-р Валери Георгиев Димитров
Година на публикуване: 2003
Заглавие: Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - край на нормотворческия етатизъм или едно трудно начало
Списание/издателство/издание: сп. Търговско право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 0
Страници от-до: 10
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: проф. д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Финансовият контрол като институт на българското финансово право
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Правна мисъл, № 1
Страници от-до: 6
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд. на ИДП при БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2013
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание: В интернет
Наименование: РЕЦЕНЗИЯ по конкурса за даване на научно звание професор - доц. д-р Ганета Минкова Минкова
Автор/и: проф. д-р Валери Г. Димитров
Доказателство: Публикация в сайта на СУ "Климент Охридски"
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д-р Валери Георгиев Димитров
Заглавие: Публични финанси, финансова система и финансово право,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Икономически и социални алтернативи", бр. 3
Страници от-до: 5-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически и социални алтернативи
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Валери Георгиев Димитров

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Новият Закон за Сметната палата - равносметката на една продължителна реформа

Име на списание/издателство: Юбилеен алманах на Сметната палата, Института на дипломираните експерт счетоводители и Института на вътрешните одитори

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 20 стр.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Валери Георгиев Димитров

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Сметната палата и приложното поле на одита на изпълнението

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 28

Забележка: