Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"
Публикации

Монография

Гоев, В., В. Минчев, Ек. Тошева, В. Бошнаков, М.Димов, Преките чуждестранни инвеститори и междуфирмените отношения след присъединяването на България към ЕС. ИК на УНСС, С., 2013.

Статии

 • Симеонов, О., Гоев, В., Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит в публичния сектор (емпирични оценки), сп. "Икономически изследвания", бр.1, с.41-60, 2017 (Scopus)

 • Portillo, M.,Goev, V., et al., “Interventions and working relationships of voluntary organisations for diabetes self-management: A cross-national study”, International Journal of Nursing Studies, Vol. 70, pp. 58-70, 2017 (Scopus)


Доклади

 • Симеонов, О., Гоев, В., „Компетентност на вътрешните одитори (емпирични оценки)“, В: „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства, и подходи за решения“, УНСС-ВУЗФ, ИК на УНСС, С., 2015, с.366-372.

 • Симеонов, О., Гоев, В., „Полезност на вътрешния одит (емпирични оценки), В: „Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола“, ИК на УНСС, С., 2014, с.18-30.

 • Гоев, В., "Чуждестранните инвеститори в България: Защо инвестират у нас?", В: "Статистика, информационни технологии и комуникации" Юбилейна научна конференция, ИК на УНСС, С., 2012, с.61-67.


Проекти

 • 2017-2019, проект BG05M2OP001-2.009-0012-С01 «Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания-инвестиция с много измерения», ОП-НОИР 2014-2020 (ръководител)

 • 2013-2015, Проект BG051PO001-3.1.09-0024 „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“, ОП РЧР 2007-2013 (ръководител)

 • 2012-2014, Проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучение на докторанти иноватори, визионери и таргет анализатори – инвестиция с европейски измерения“, ОП РЧР 2007-2013 (лектор, консултант)

 • 2009-2011, Проект № НИД 21.03-12/2009 “Релокализиране на западноевропейските предприятия в България: преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването към ЕС”, УНСС (ръководител)


Учебници

 • Гоев, В.; В. Бошнаков; Ек. Тошева; К. Харалампиев; В. Бозев; Статистически анализ в социологически, икономически и бизнес изследвания. София, ИК на УНСС, 2019.

 • Гоев, В.; Г. Мишев; Статистически анализ на времеви редове. София, Изд. „Авангард прима“, 2010.