Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-12/2009

Наименование: Релокализиране на западноевропейските предприятия в България: Преките чуждестранни инвестиции и междуфирмените отношения след присъединяването към ЕС

Ръководител: проф.д-р Валентин Гоев

Колектив: проф.д-р Валентин Гоев, проф.д-р Георги Мишев, доц.д-р Веселин Минчев (ИИИ-БАН), доц.д-р Венелин Бошнаков, Сергей Цветарски, Мартин Димов

Описание: Научно изследване на основните ефекти от релокацията на западноевропейски компании-инвеститори в България в процеса на адаптирането на българската икономика към ЕС

Начало: 22.06.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: Провеждане на дейности от третия (финален) етап на проекта

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ID_09_0202

Наименование: Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие

Ръководител: доц.д-р Веселин Минчев (ИИИ към БАН)

Колектив: доц.д-р Веселин Минчев, проф.д-р Валентин Гоев, доц.д-р Йордан Калчев, доц.д-р Искра Балканска, доц.д-р Венелин Бошнаков, и др. (4 млади учени)

Описание: Национален изследователски проект, финансиран по Програма "Идеи" на НФНИ, Конкурс 2009 г., изпълняван от научен колектив към ИИИ-БАН

Начало: 15.10.2009

Край: 15.10.2012

Забележка: Изпълнение на дейности от втори етап

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : НИД НП-8/2011

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия"

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Програмен комитет

Дата на провеждане: 24.11.2011

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция 60 години Катедра "Статистика и иконометрия"

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Гоев, В., Е.Тошева, В.Бошнаков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Foreign direct investments in Bulgaria: main results of foreign investors surveys

Име на списание/издателство: Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciences Section, Vol.LVIII

Място на публикуване: Romania

Процент участие в съавторство: 13

Брой страници от-до: pp.387-410

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Секция 2, Доклад 12

Място на провеждане: УНСС, София

Организатор: Катедра "Статистика и иконометрия", УНСС

Автор/и: Гоев, В.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 24.11.2011

Дата на публикуване: 24.06.2012

Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция 60 години Катедра "Статистика"

Тема: Чуждестранните инвеститори в България: Защо идват у нас?

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002-2008 година

Период на осъществяване /в години / : 3

Дата: 30.03.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-12/2009

Наименование: Релокализиране на западно-европейските предприятия в България: Преките чуждестранни инвестиции ...

Ръководител: проф.д-р Валентин Гоев

Колектив: проф. Г.Мишев, доц.д-р Венелин Бошнаков, д-р Мартин Димов

Описание: Изследователски проект

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ID_09_0202

Наименование: Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие

Ръководител: доц.д-р Веселин Минчев, ИИ на БАН

Колектив: проф.д-р Валентин Гоев, доц.д-р Йордан Калчев, доц.д-р Венелин Бошнаков

Описание: Изследователски проект

Начало: 30.06.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 20.05.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Приложна информатика и статистика

Катедра: Статистика и иконометрия

Доказателство: Изпитни протоколи

Забележка:

Брой: 30

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Валентин Гоев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002-2008 година

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 257

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Валентин Гоев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Релокализирането на западноевропейски предприятия в България (Резултати от анкетно проучване сред чуждестранните инвеститори)

Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС т.2

Място на публикуване: София, УНСС

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 37

Забележка: