Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Ръководител катедра
Катедра "Статистика и иконометрия"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток