Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Ваня Петрова Иванова

Доц. д-р Ваня Петрова Иванова

Служебен E-mail: vivanova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 630
Кабинет: 4020
Консултации: сряда 9.30-11.30 каб.4020 четвъртък 9.30-11.30 MS Teams

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Ваня Иванова
Заглавие: Кръговата икономика-перспективи и предизвикателства
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, 2019/5
Страници от-до: 203-2015
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: -


Основни публикации


Монографии   


Предизвикателствата на еврото, УИ Стопанство, С.2004


Икономическа и финансова система на Еврозоната и ЕС, Изд.МБИ-ООД, С.2010


Възможности на „зелената икономика“ в България и формиране на модел на социално-екологично развитие, Изд. Авангард Прима, София-2019(в съавторство)


Стабилност и сигурност на банковата система на България за периода след 2012 година, ИК-УНСС,София-2019 (в съавторство)


Студии


Еврото-очаквания и реалности, Научни трудове на УНСС, С.2002


Европейските приоритети на България и промяна в структурата на икономиката, УИ "Стопанство", С.2007


Сравнителен анализ на показателите за устойчиво развитие на страните от ЕС,  УИ "Стопанство", С.2009


Екофискалната политика като инструмент за устойчиво развитие, ИК-УНСС, С.2013 


Corporate Environmental Responsibility within the Circular Economy Context: Opportunities for Development and Sustainability,Economic Alternatives, 2019,Issue 2,pp184-204


 Доклади на международни и национални конференции


1. Наименование на научния форум: Климатични промени, селско стопанство, екосистеми - устойчиво развитие", 19-21.05.2011, Агадир, Мароко


Тема: Конкурентоспособност на българското биопроизводство


2. Наименование на научния форум: Трета международна конференция по устойчиво развитие, 10-11.06.2011, Равда, България


тема: Предизвикателствата пред макроикономическата политика за устойчиво развитие в селското стопанство(на примера но биопроизводството в България)


3. Наименование на научния форум: Втора межд. конф. Конкурентоспособност и устойчиво развитие, септември 2009, София, България


тема: За нуждата от единна екофискална политика в ЕС


4. Наименование на научния форум: Кръгла маса на тема Копенхаген-една година по-късно, CEDIMES, 05.11.2010, Париж, ранция


тема: Състояние на конвергентния процес в България след присъединяването към ЕС


5. Наименование на научния форум: "Модели на развитие - характеристики, резултати, предизвикателства", 8-10.11.2010, Квебек, Канада


тема: Предизвикателства пред политиките за устойчиво развитие - на примера на БългарияIvanova,V. Sotirova, E. EFFECTS OF THE BULGARIAN BANKING SECTOR JOINING THE EUROPEAN BANKING UNION, Proceedings of SOCIOINT 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities Location: Dubai, U ARAB EMIRATES Date: JUL 10-12, 2017, рр.825-833Ivanova,V.,Sterew,N. FROM SUSTAINABILITY TO A MODEL OF CIRCULAR ECONOMY - THE EXAMPLE OF BULGARIA, Proceedings of INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences,4-6 February 2019- Dubai, U.A.E.,рр.757-766


Ivanova, V. Circular Economy: Barriers and Levers Promoting Transformation (Case Study Analysis),  Management and Business Research Quarterly, 2020(16) pp. 14-28


Учебници и учебни помагала: