Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет

Основни публикации


Монографии   


Предизвикателствата на еврото, УИ Стопанство, С.2004

Икономическа и финансова система на Еврозоната и ЕС, Изд.МБИ-ООД, С.2010

Студии

Еврото-очаквания и реалности, Научни трудове на УНСС, С.2002

Европейските приоритети на България и промяна в структурата на икономиката, УИ "Стопанство", С.2007

Сравнителен анализ на показателите за устойчиво развитие на страните от ЕС,  УИ "Стопанство", С.2009

Екофискалната политика като инструмент за устойчиво развитие, ИК-УНСС, С.2013 

Доклади на международни и национални конференции


1. Наименование на научния форум: Климатични промени, селско стопанство, екосистеми - устойчиво развитие", 19-21.05.2011, Агадир, Мароко


Тема: Конкурентоспособност на българското биопроизводство


2. Наименование на научния форум: Трета международна конференция по устойчиво развитие, 10-11.06.2011, Равда, България


тема: Предизвикателствата пред макроикономическата политика за устойчиво развитие в селското стопанство(на примера но биопроизводството в България)

3. Наименование на научния форум: Втора межд. конф. Конкурентоспособност и устойчиво развитие, септември 2009, София, България

тема: За нуждата от единна екофискална политика в ЕС

4. Наименование на научния форум: Кръгла маса на тема Копенхаген-една година по-късно, CEDIMES, 05.11.2010, Париж, ранция

тема: Състояние на конвергентния процес в България след присъединяването към ЕС

5. Наименование на научния форум: "Модели на развитие - характеристики, резултати, предизвикателства", 8-10.11.2010, Квебек, Канада

тема: Предизвикателства пред политиките за устойчиво развитие - на примера на България


Учебници и учебни помагала: