Заместник-декан по учебната работа
Общоикономически факултет
Научни интереси: Европейска икономическа интеграция; световен икономикс