„Корпорация 3.0“ – ИКТ Еко система на Корпоративни информационни системи – пленарен доклад

На националната научна конференция в чест на Джон Атанасов – International Conference “Automatics and Informatics’2012” Sofia, Bulgaria, състояла се на 04 октомври 2012 г., изнесох пленарен доклад свързан с новата архитектура “Корпорация 3.0”, но насочена към корпоративни информационни системи. В нея се дават 2 нови дефиниции на това понятие:

1. Обобщена дефиниция – „Корпорация 3.0” е ИКТ архитектура на корпоративна информационна система, която е изградена чрез технологиите Уеб 3.0, приложими за информационна система на предприятие, съчетаващи функциите на Разширено предприятие; и

2. Детайлна дефиниция – ИКТ архитектура на корпоративна информационна система, която притежава следните 15 характеристики:
– Използване на технологии на Уеб 2.0, включително и SaaS, интегрирани към Уеб 3.0 среда;
– Използва компоненти за „Четене-Запис-Изпълнение“ на бизнес програми и данни;
– Използва Семантични мрежи с въвеждане на интелигентност;
– Създава и използва Йерархически и Релационни Онтологии;
– Създава и използва Фолксонтологии, определяни от експерти;
– Работи със Системи за търсене на базата на Таксономия / Фолксономия / Онтология / Фолксонтология ;
– Използва локални и отдалечени инфраструктурни платформи, за изпълнение на бизнес приложения;
– Използва Cloud Computing платформи като услуги и като база за услуги за зареждане и изпълнение на бизнес приложения;
– Прилага Уеб базирана виртуализация;
– Осъществява Ре-инженеринг (Доразвитие) на Уеб 2.0 технологиите за обслужване на модела „Четене-Запис-Изпълнение”, на Семантичните мрежи, на Фолксономия и на Онтология / Фолксонтология;
– Анализира Социални мрежи (Семантични социални мрежи);
– Притежава подчертани възможности за персонализация;
– Поддържа съвместни бизнес процеси с Корпоративни информационни системи на партньори и клиенти;
– Осъществява колаборативни действия с Корпоративни информационни системи на партньори и клиенти;
– Притежава поделени данни и знания с Корпоративни информационни системи на партньори.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В ОБУЧЕНИЕТО

University of the West Timisoara, Румъния, през 2010 г.
• 57% предпочитат да получават обучаващи задачи чрез Facebook;
• 14% смятат, че преподавателите трябва да се насочат към Социална мрежа

University of Tuebingen, Германия, през 2011 г
• Използват обикновена социална мрежа StudiVZ за обучение
• 20% от студенти я използват за обучение
• Масово студентите търсят нова информация там

University of Cape Town, ЮАР, през 2009 г
• Използват Facebook за комуникация студенти-преподаватели;
• Търсят учебни материали
• Търсят информация за занятия
• Обменят записки и лекции
• Повечето преподаватели игнорират “приятелство” със студентите
• Времето в университета се прекарва по-ефективно

Leicester / Nottingham, Великобритания, през 2008 г
• Използва се Facebook за неформален учебен процес;
• 46% използват ежедневно Facebook за обмен на информация