Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-24/2009

Наименование: “Корпоративното управление – реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в единния вътрешен европейски пазар”

Ръководител: проф. Бистра Боева

Колектив: проф. Боева, проф. Павлова, ас. Николова

Описание: “Корпоративното управление – реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в единния вътрешен европейски пазар”

Начало: 10.03.2009

Край: 15.12.2011

Забележка: не

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-11/2011

Наименование: “Глобалните предизвикателства в опазването на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда

Ръководител: доц. Иван Стойчев

Колектив: доц. Стойчев, профл Павлова, проф. Боева

Описание: “Глобалните предизвикателства в опазването на околната среда и промените в международния бизнес или как еволюират формите на международния бизнес в условията на съвременните мерки за опазване на околната среда

Начало: 20.03.2011

Край: 20.12.2013

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-20/2011

Наименование: “Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество”

Ръководител: доц. Соня Чипева

Колектив: доц. Чипева, проф. Павлова, гл.ас Мирчева

Описание: “Методика и инструментариум за анализ на удовлетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество”

Начало: 20.03.2011

Край: 20.12.2012

Забележка:

Година: 2012 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA

Наименование: проект ComFort "Community Forums Trend" "Форуми за тенденции в общините"

Ръководител: доц. Марчо Марков

Колектив: доц.Маркав, доц. Стойчев, проф.Павлова, Ковачев, Божков, Тивидошева

Описание: "Community Forums Trend" "Форуми за тенденции в общините"

Начало: 01.02.2010

Край: 01.02.2012

Забележка:

Година: 2012 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 190825-LLP-1-2010-1-BG-KA1ECETA

Място на провеждане: София

Организатор: ИПСМО, ИСК при УНСС, КТ Подкрепа, община Карнобат

Автор/и: Ковачев, Марков, Димитров, Дерменджиев, Божков, Тивидошева, Павлова, Иванова, Стойчев,Джоганова,Ангелов

Процент участие в съавторство: 8

Брой страници от-до: 58

Дата на провеждане: 20.10.2011

Дата на публикуване: 20.10.2011

Наименование на научния форум: Национална конференция

Тема: Национален доклад за оценка на реализирането на националните приоритети за учене през целия живот на областно и общинско ниво и приоритетни области за развитие

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2009

Наименование: “Проектиране и изграждане на система за дистанционно и електронно обучение на УНСС”

Ръководител: проф. Валентин Кисимов

Колектив: проф. Кисимов, проф. Павлова, доц. Мурджева

Описание: Проеучване на въвможностите и внедряване на системата Moodle за дистанционно обучение в Центъра за дистанционно обучение при УНСС

Начало: 20.03.2009

Край: 20.12.2011

Забележка: не

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД - 2011

Място на провеждане: София

Организатор: катедра "Статистика и иконометрия"

Автор/и: В.Павлова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 10.11.2011

Дата на публикуване: 20.05.2012

Наименование на научния форум: 60-годшнш котидро Статистика

Тема: Статистически стандарти за околната среда

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: В.Павлова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Традиции и перспективи за развитие на дистанционното обучение в Университета за национално и световно стопанство, С., Икономически алтернативи,

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: бр.2/2011

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-3/2009

Наименование: Проектиране и изграждане на система за дистанционно и електронно обучение в УНСС

Ръководител: проф. Валентин Кисимов

Колектив: проф. Веселка Павлова, доц. Александрина Мурджева, доц. Димитър Велев

Описание: Проечване на платформата за дистанционно обучение Moodle; адаптилане на системата към потребностите и особеностите на Центъра за дистанционно обучени при УНСС; разработване на отделните модули; пробно включване на два учебника в системата; тестване с

Начало: 10.03.2009

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-24/2009

Наименование: Корпоративното управление-реалност и перспективи в условията на интегриране на българските фирми в единния вътрешен европейски пазар

Ръководител: проф. Бистра Боева

Колектив: проф. Веселка Павлова, доц. Соня Чипева, гл. ас. Светла Бонева

Описание: Провежсане на анкетно проучване на корпоративното управление на представителна извадка от фирми; разработване на анкетна карта; определяне на обема на извадката, разработване на макети на едномерни и многомерни разпределения; провеждане на същинската

Начало: 10.03.2009

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009

Наименование: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Ръководител: проф. Веселка Павлова

Колектив: доц. Соня Чипева, гл. ас. Екатерина Тошева, доц. Албена Митева, гл.ас. Зорница Стоянова

Описание: Проучване на състоянието на информационните системиза околната среда, изградени в Националния статистически институт; описание на статистическите наблюдения; изследване и анализ на развитието на системата за мониторинг на околната среда в България, м

Начало: 03.03.2009

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Веселка Павлова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Статистическо изучаване на вътрешните води – концепции, показатели и оценки, студия, Трудове на УНСС

Име на списание/издателство: УНСС-Научни трудове

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 59 от 155стр. до 214 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: V.Pavlova

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Pavlova V., Statistical Analysis of the Dynamics of Main Components of the Bulgarian Environment, .

Име на списание/издателство: Facta Universitates, series “Economics and Organization”, Vol.7, No 1, 2010

Място на публикуване: Surbia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 27

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Веселка Павлова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Статистическо изследване на разходите за околна среда – основни проблеми и показатели.

Име на списание/издателство: УНСС, Икономически алтернативи, бр. 3, 2010

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : СПРУ 7743

Място на провеждане: Русия, Санкт Петербург

Организатор: Санкт Петербургский университет

Автор/и: Веселка Павлова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 4

Дата на провеждане: 25.01.2010

Дата на публикуване: 20.01.2010

Наименование на научния форум: Реструктирование экономики: ресурсы и механизмы

Тема: Информационная система для очистки воды, созданная в Национальном статистическом институте в Республике Болгарии

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Веселка Павлова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: пРОБЛЕМИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 221

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД 06

Място на провеждане: Равдар България

Организатор: УНСС

Автор/и: Веселка Павлова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 26.09.2009

Дата на публикуване: 15.04.2010

Наименование на научния форум: Приложна информатика и статистика – съвременни подходи и методи

Тема: Статистически анализ на показатели, отчитащи състоянието на компонентите на околната среда

Забележка: