Заместник-декан по научноизследователската дейност
Общоикономически факултет
Вяра Борисова Стоилова

Проф. д-р Вяра Борисова Стоилова

Служебен E-mail: stoilova.vyara@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 605
Кабинет: 2102
Консултации: сряда - 08.00 - 10.00 ч.четвъртък - 08.00 - 10.00 ч

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 1
Забележка: Социология 4.0.

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: LA CIRCULATION LIBRE DES INDIVIDUS - DEFI DEVANT LE MARCHE DE L’EMPLOI EN BULGARIE
Наименование на сборник: Actual Problems of Globalization
Страници от-до: 12-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Midas. S. A. Thessaloniki, Griece 2016
Място на публикуване (град, държава): Griece
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-617-7214-34-1

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: Socialization in Terms of Social Life Marketization
Наименование на сборник: Global Virtual Conference – GV 2016 – Online Archive
Страници от-до: 120 – 123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing Society, Slovakia
Място на публикуване (град, държава): Slovakia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN: 1339-9373

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: За границите на опазаряването н обществения живот – един социологически поглед”
Наименование на сборник: ” Сборник доклади ог юбилейна научна конференция, посветена на 40-та годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология”,
Страници от-до: 83-89
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ Стопанство
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-644-872-9

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: Представи за богатство и бедност и свързаните с тях нагласи за работа в олигархични структури
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Наука, изд. на Съюза на учените в България, бр. 4, 2016,
Страници от-до: 11-17
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Съюза на учените в България
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 0861 3362

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензент в научен конкурс за хабилитация
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Доказателство: Заповед №366/07.03.2016 г. на Ректора на УНСС
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: The Society as Exchange ‘Games’
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, issue 1/2015
Страници от-до: 31-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312- 7462

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: The Society as Exchange ‘Games’
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, issue 1/2015
Страници от-до: 31-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1312- 7462

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: • „Социализацията като индивидуализация чрез професионални роли за достъп до пари чрез труд”,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ”, сп. Икономически и социални алтернативи”, бр. 1/2015 г
Страници от-до: 99-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ Стопанство
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1314-6556

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова
Заглавие: Социологически поглед върху институцията на пазара”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, Том 2-3, 2015, Част първа,
Страници от-до: 151-179
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ Стопанство
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 0861-9344

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Свобода, конкуренция и пазарен ред

Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"

Място на публикуване: Икономически алтернативи

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17

Забележка: под печат

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : COST Action IS 1007

Наименование: Investigating Cultural Sustainability

Ръководител: д-р Соня Катрни

Колектив: Белгия, Кипър, Естония, Испания, Финландия, Франция,Италия, Исландия, Полша, Англия, Швеция и България

Описание: Изследване на културната стабилност и устойчивост на страните от Европейския съюз

Начало: 15.10.2011

Край: 15.10.2014

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Свобода, конкуренция и пазарен ред”,

Име на списание/издателство: сп. Икономически алтернативи” бр. 5/ 2011 г.

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 20-37

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Freedom, Competition and Market order

Име на списание/издателство: Economic Alternatives, issue

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : ISBN: 1314-0825

Място на провеждане: София

Организатор: организирана от секциите „История”, „Социологически науки”, „Филологически науки” и „Философски науки” към Съюза на учените в България,

Автор/и: доц. д-р Вяра Стоилова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 100-107

Дата на провеждане: 1.06.2011

Дата на публикуване: 10.11.2011

Наименование на научния форум: Многообразие и единство

Тема: Пазар и опазаряване

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 05.03.2012

Място на провеждане: 5020

Университет: УНСС

Факултет: Общо икономически

Катедра: Икономическа социология

Доказателство: протокои от изпита

Забележка:

Брой: 5

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Размяна и опазаряване

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 53-85стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Вяра Стоилова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Свобода, конкуренция и пазален ред

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: Икономическ алтернативи

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17

Забележка: Дадено за публикуване 2010г. Под печат

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: