Добре дошли!

Весела Йорданова Тодорова е доктор по икономика, доцент в Университета за национално и световно стопанство. През 1999г. завършва бакалавърска и магистърска степен по „Международни икономически отношения”. От 2000г. е асистент в катедра “МИО и бизнес”. През 2007г. защитава дисертационен труд на тема “Валутният курс – ключов проблем на Световната валутна система”. От 2008г. е главен асистент, а от октомври 2011г. е доцент в катедра “МИО и бизнес”.

За периода 2000-2008г. работи в екип с проф.д.ик.н. Милчо Стоименов. В бакалавърска и магистърска степен на катедра „МИО и бизнес” и катедра „Финанси” води семинарни занятия и изнася лекции по дисциплините „Парична теория и парична политика”, „Капиталови пазари”, „Международни финанси” и „Финансиране на международната търговия”.

От 2009г. насам поема цялостното преподаване (лекции и упражнения) на дисциплината “Финансиране на международната търговия” на български език, а от 2010г. и на английски език в бакалавърска и магистърска степен на катедра „МИО и бизнес”.

Академичните й интереси са в областта на международните финанси, финансирането на международната търговия и финансовите кризи.

Автор е на монографията „Финансови кризи – история, еволюция и теория”, София, 2010г., на учебното пособие „Финансиране на международната търговия”, София, 2002г. Съавтор е на учебника „Финансиране на международната търговия”, София, 2009г.

2003–2009г. е главен експерт в Комисията за финансов надзор, помощник на член на Комисията.

Пише стихове. Има издадени три стихосбирки.