Научен секретар
Катедра "Икономика на природните ресурси"

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Зорница Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Местните инициативни групи в България – проблеми, възможности, перспективи

Име на списание/издателство: ИК АТЛ-50

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-192

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Mishev P., Stoyanova Z.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: 2011, Supply Chain of Organic Products in Bulgaria

Име на списание/издателство: A Resilient European Food Industry in a challenging World

Място на публикуване: Nova Publishers

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 289-304

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Стоянова З.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Интегрирана екологична оценка (тестове, методически задачи)

Име на списание/издателство: ИК АТЛ-50

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-199

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Харизанова Х., Стоянова З.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Устойчиво развитие на община Елена

Име на списание/издателство: сп. ”Управление и устойчиво развитие”, бр.4

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 267-274

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Бургас

Организатор: БСУ

Автор/и: Стоянова З.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 346-352

Дата на провеждане: 25.06.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: Научна конференция с международно участие „Взаимодействието теория-практика:ключови проблеми и решения

Тема: Местните инициативни групи в България – разпространение и

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА "Димитър Ценов"

Автор/и: Стоянова З.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 451-458

Дата на провеждане: 08.11.2011

Дата на публикуване: 08.11.2011

Наименование на научния форум: Международната юбилейна научна конференция: "Икономиката и управлението в XXI век - решения за стабилност и растеж

Тема: Възможности на местните инициативни групи за развитие на селските райони в България

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Нитра, Словакия

Организатор: EAAE

Автор/и: Harizanova H., Stoyanova Z., Sterev N.

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 520-527

Дата на провеждане: 29.04.2011

Дата на публикуване: 29.04.2011

Наименование на научния форум: 2011 EAAE PhD Workshop

Тема: Development of Food and beverage sector to achieve sustainability in North Central Region of Bulgaria

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009

Наименование: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Ръководител: проф.д.ик.н. Веселка Павлова

Колектив: проф.д.ик.н. Веселка Павлова, доц.д-р Соня Чипева, доц. д-р Албена Митева, гл. ас. д-р Екатерина Тошева, гл. ас. д-р Зорница Стоянова

Описание: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Начало: 21.03.2009

Край: 30.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД НИ 1-17/2011

Наименование: РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СОЦИАЛНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО НА „ЕВРОПА 2020”

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Деспина Христова, доц.д-р Йорданка Йовкова, доц.д-р Тихомир Пелов, доц.д-р Георги Забунов, Ралица Терзийска

Описание: Основна цел на проекта:е на основата на изследване на теоретико-методологическите проблеми на трудово-производителните кооперации, да се разработи анализ на състоянието на дейността на системата на Националния съюз на ТПК и се определят стратегическ

Начало: 29.04.2011

Край: 10.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф.д.ик.н.Юлия Маркова Дойчинова

Колектив: проф.д.ик.н.Иван Кънчев, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, доц. д-р Маргарина Кръстева, гл.ас. д-р Екатерина Тошева, доц.д-р Мария Станимирова ИУ-Варна, гл.ас.д-р Дарина Заимова – Тракийски университет, д-р Ивелина Жечева – Сметна п

Описание: Основна цел на проекта: да се изяснят методологическите въпроси на подхода за сближаване на различията в развитието на селските райони на основата на прилагането на подхода ЛИДЕР. Да се оцени опита по създаване и утвърждаване на стратегии за местно р

Начало: 30.06.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7/2007-2011 212120

Наименование: Teoretical Development and Empirical Measurement of External Costs of Pesticides ( TEAMPEST)

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Зорница Стоянова

Описание: Необходимостта от използване на пестициди в селското стопанство, с цел предотвратяване загуби, възлизащи по литературни данни на 29%-52%

Начало: 01.05.2008

Край: 30.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ДКТ 02/55

Наименование: Климатичните промени и българското земеделие - икономическо въздействие и уязвимост

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, гл.ас. Мария Пенева, гл.ас. Зорница Стоянова, ас. Христина Хризанова, н.с. І ст. Милкана Мочурова, докт. Петя Брънзова, н.с.ІІ ст.Стайчо Колев, н.с.І ст. Таня Маринова,н.с. І ст. Боряна

Описание: Проучване на текущите и бъдещи климатичнипромени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичен модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology

Начало: 17.12.2009

Край: 17.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : № ИНИ-ДМУ02/24 от 29.12.2009г.

Наименование: Структурни промени на Хранително вкусовата промишленост на България след 1991г.

Ръководител: доц.д-р Николай Щерев

Колектив: доц.Николай Щерев, гл.ас.Димитър Благоев, гл.ас.Зорница Стоянова, ас.Добромир Гътовски, ас.Христина Харизанова

Описание: обзор на развитието на фирмите от ХВП след началото на прехода

Начало: 29.12.2009

Край: 29.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-28/2009

Наименование: Възможностите на подхода ЛИДЕР за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Ръководител: проф. Юлия Дойчинова

Колектив: проф. Юлия Дойчинова, проф. Иван Кънчев, доц Албена Митева, гл.ас Зорница Стоянова

Описание: подхода Лидер за развитие на жизнеспособни селски райони и опазване на природните ресурси

Начало: 21.03.2009

Край: 21.03.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 6

Наименование: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор в България

Ръководител: проф.д.ик.н.Иван Кънчев

Колектив: Доц.д-р Юлия Дойчинова, Доц.д-р Албена Митева, Гл. ас. д-р Зорница Стоянова, Иван Борисов Петков, проф.д.с.н.Димитър Брайков Мичев, Доц.д-р Димитър Иванов Димитров, Доц.д-р Лиляна Горчева Машева, Доц.д-р Стефчо Димитров Кемилев, Ас.Яна Василева Герч

Описание: Основната цел на научния проект е да се оценят и анализират състоянието и проблемите на българското лозарство и винарство в регионален план и на равнище земеделско стопанство и се разработи концепция за устойчивото му развитие

Начало: 20.04.2008

Край: 30.11.2010

Забележка: 28.03.2011

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009-2010

Наименование: “Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България”

Ръководител: проф Веселка Павлова

Колектив: проф. Веселка Павлова, доц Соня Чипева, доц Албена Митева, гл. ас. Екатерина Тошева, гл. ас. Зорница Стоянова

Описание: “Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България”

Начало: 21.03.2009

Край: 01.03.2011

Забележка: 24.03.2011

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Юлия Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Управленски аспекти на екоикономическата подготовка на студентите в университета за национално и световно стопанство

Име на списание/издателство: УИ"Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 27-73;195-239

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Варна

Организатор: Икономически университет - Варна, катедра "Аграрна икономика"

Автор/и: Зорница Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 96-106

Дата на провеждане: 07.10.2010

Дата на публикуване: 07.10.2010

Наименование на научния форум: Предизвикателства пред агробизнеса и селските райони

Тема: Проблеми при прилагане на подхода Лидер в ЕС

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 212120

Наименование: Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите

Ръководител: Проф. д.ик.н Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, гл.ас. д-р Зорница Стоянова

Описание: Теоретично развитие и емпирично измерване на външните разходи от употребата на пестицидите

Начало: 01.05.2008

Край: 30.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 119 Семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите

Място на провеждане: Капри, Италия

Организатор: Centro pe in Economia e Politica, (Italy), University of Bonn (Germany

Автор/и: Юлия Маркова Дойчинова, Иван Кънчев, Албена Митева, Зорница Стоянова

Процент участие в съавторство: 25

Брой страници от-до: 4-6

Дата на провеждане: 01.07.2010

Дата на публикуване: 01.07.2010

Наименование на научния форум: Sustainability in the Food Sector: Rethinking the Relationship between the Agro-Food System and the Natural, Social, Economic and Institutional Environments’

Тема: Development of viticulture and wine-growing sectors of the Republic of Bulgaria under the CAP

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ДКТ 02/55

Наименование: Климатичните промени и българското земеделие – икономическо въздействие и уязвимост

Ръководител: Проф. д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. д-р Недка Иванова, гл. ас. д-р Мария Пенева, гл. ас. д-р Зорница Стоянова, ас. Христина Харизанова, н.с. I ст. д-р Милкана Мочурова, докторант Петя Брънзова, ст. н. с. II ст. д-р Стайчо Колев, н.с. I ст. д-р Таня Маринова, н.с. I ст. д-р Боряна

Описание: Целта на проекта е: 1. Проучване на текущите и бъдещи климатични промени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичния модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology 2. Оценка на икономическите

Начало: 17.12.2009

Край: 17.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Варна

Организатор: УИ Варна

Автор/и: доц. д-р Албена Митева, гл. ас. д-р Зорница Стоянова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 559-570

Дата на провеждане: 13.05.2010

Дата на публикуване: 13.05.2010

Наименование на научния форум: Световната криза и икономическото развитие

Тема: Възможностите на политиката за развитие на селските райони за създаване на жизнеспособни селски райони

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Зорница Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Състояние и перспективи за развитие на лозарския потенциал в България

Име на списание/издателство: Управление и устойчиво развитие

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 236-242

Забележка: