(Български) Икономика на околната среда и природните ресурси

Проблемите, свързани с отношенията между икономическата система и околната среда се разглеждат, анализират и решават от научната дисциплина “Икономика на околната среда и природните ресурси”. Тя изследва взаимодействието между икономическите системи и екологичните системи.

Да обвържем знанията си по икономика с опазване на околната среда означава да познаваме:

– как въздейства производствената дейност върху околната среда;

-регулирането на бизнес дейностите, така че да се постигне баланс между стопанската дейност, околната среда и другите дейности на обществото;

– адаптирането на икономическите подходите и методите към специфичната характеристика на обекта – околната среда;

– оценката за изграждане на конкретна политика по опазване на околната среда и инструментите, които използва тази политика;

– определянето на качеството на околната среда;

– определянето на разходите, които ще се направят при различно равнище на замърсяване и при различни алтернативи на технологична политика;

– определянето на функцията на обществената полезност от мероприятия по опазване на околната среда.

Конспект по икономика на околната среда и природните ресурси

1.Въведение в икономиката на околната среда и природните ресурси

2.Отношения “човек – околна среда” – взаимовръзка и система

3.Системата “околна среда – икономика” – начин на взаимодействие

4.Население – икономически растеж – околна среда

5.Права на собственост и външни ефекти

6.Икономика на контрола върху замърсяването

7. Икономика на контрола на замърсяването на въздуха

8.Икономика и управление на природните ресурси

9.Икономика на водните ресурси

10. Икономика на поземлените ресурси

11.Икономика на невъзобновимите нерециклируеми енергийни ресурси

12.Икономика на рециклируемите ресурси

13.Икономика на рибните ресурси

14. Икономика на горските ресурси

15.Икономика на продоволствените ресурси