Мисията на катедра “Недвижима собственост” е да подготвя кадри за специфичен сектор – бизнеса с обекти на недвижимата собственост. Създаването й е отговор на динамичното развитие на този сектор и потребността му от  висококвалифицирани специалисти. Тези специалисти се реализират както във фирмите и организациите, опериращи на пазара на недвижими имоти, така и в сферата на управление на недвижимите имоти на физически и юридически лица, на специализирани звена на държавата и общините и др.