Евгени Василев Костов

Доц. д-р Евгени Василев Костов

Служебен E-mail: [email protected]
Личен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП-6-2013
Място на провеждане: София, УНСС, Голяма конферентна зала
Организатор: Катедра „Политическа икономия“, УНСС
Автор/и: Валентина Драмалиева
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 14
Дата на провеждане: 21.11.2013
Дата на публикуване: 31.03.2014
Наименование на научния форум: Първа национална научна конференция по политическа икономия „Политическа икономия и икономическа теория“
Тема: Третият държавен съд (1919 – 1923 г.) и обвиненията срещу министър П. Динчев, свързани с експлоатацията на държавни гори
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Държавата и икономическото развитие на България 1879 – 1912 г. (критичен поглед)
Автор/и: Марко Петков Димитров
Доказателство: студията е публикувана в Научни трудове на УНСС
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Евгени Костов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Особености в икономическото развитие на основните европейските капиталистически държави в края на ХХ век
Име на списание/издателство: Изд. Крисан-С
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 365-384
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Евгени Костов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Особености в икономическото развитие на основните капиталистически държави 1945-1973/1974 г. Ролята на научно-техническата революция за постигане на устойчив икономически растеж.
Име на списание/издателство: изд. "Крисан-С"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 355-382
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Евгени Костов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Третият държавен съд (1919 - 1923 г.) и военните задължения, формирани в периода 1915 - 1918 г.
Име на списание/издателство: Военноисторически сборник кн. 1
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 115-124
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Евгени Василев Костов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Основни термини, използвани в учебния процес

Име на списание/издателство: Издание на УНСС, С., 2011

Място на публикуване: Т. Икономика А-Н; Т.1 Икономика О-Я

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 231-235, 454-455, 464 и др.

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Българската търговско-промишлена палата. Традиции, съвременни предизвикателства, посижения (1895-2010)

Автор/и: Лиляна Димитрова Велева, Евгени Василев Костов

Доказателство: Издание на УНСС, Научни трудове 65-100 с.

Забележка: няма

Година: 2011 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Стопанската проблематика и институтът на конституционната министерска наказателна отговорност в България (1895-1923г.)

Период на осъществяване /в години / : 2

Дата: 01.2011

Забележка: събиране на материали

Година: 2011 - Публикация

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Българската търговско промишлена палата. Традиции, съвремени предизвикателства и поситжения ( 1895- 2009 )

Автор/и: Лиляна Велева

Доказателство: годишник на УНСС

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 137

Наименование: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалността „Право”

Ръководител: Борислав Ланджев

Доказателство: рецензията е архива по НИД

Забележка: проекта е от 2009 г., но рецензията е изготвена февруари 2010 г.

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : 68

Наименование: Изследване на добрите практики на преподаването на историята на икономическата мисъл във Великобритания, Франция... и внедряването им в преподаването в УНСС

Ръководител: Веселин Бояджиев

Доказателство: в архива на НИД

Забележка: проекта е от 2009 г., но рецензията е изготвена 2010 г.

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21. 03. - ДФП - 1/2009

Наименование: Апробиране и допълване методиката за изследване на същността и разпространението на килернасилието сред деца

Ръководител: Катя Михайлова

Доказателство: в архива на НИД

Забележка: проектът е от 2009 г., но рецензията е изготвена 2010 г.

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: