Позиция на учени от ЕС по предложенията за новата Обща селскостопанска политика

Общата селскостопанска политика на ЕС все още не успява да отговори на екологичните и социално-икономическите предизвикателства на селското стопанство на ЕС. Земеделските екосистеми продължават да се влошават, биологичното разнообразие намалява и емисиите на парникови газове остават високи. В същото време селските райони се борят да останат жизнеспособни.

https://zenodo.org/record/4311314#.YE8vt9zF7IU