Научен секретар
Катедра "Статистика и иконометрия"
Александър Цветанов Найденов

Доц. д-р Александър Цветанов Найденов

Служебен E-mail: anaydenov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 423
Кабинет: 2079
Консултации: Всеки вторник и сряда от 10:30 до 12:30 ч. Моля, заявете желанието си за консултация предварително с имейл или ми пишете директно в Teams.
Научни интереси: Статистика на работната сила, социално-икономически изследвания, проектиране и приложение на извадкови методи, оценки за малки подсъвкупности, линейно-структурни модели, статистически методи за контрол на качеството, статистически софтуер (SPSS, R, Stata, Eviews, Amos, Demetra, ECOTRIM и други), инструменти за провеждане на онлайн изследвания, събиране на данни с електронни устройства, статистически методи за осигуряване на конфиденциалност на статистическата информация...