Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Научни интереси: икономическа кибернетика, компютърно моделиране, финансови пазари и инстументи, портфейлна теория, управленски игри и симулации, нетрадиционни количествени методи, самоорганизация, еволюционни алгоритми