Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"