Християн Анастасов Танушев

Доц. д-р Християн Анастасов Танушев

Служебен E-mail: ctanushev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Понеделник 16.00 - 20.00 часа Онлайн

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : IV International Scientific Conference
Място на провеждане: София
Организатор: Association of Economists and Managers of the Balkans, UNWE
Автор/и: Танушев, Християн
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 895
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 06
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: Knowledge Based Sustainable Economic Development
Тема: Adapting a Company's Strategy in the Digital Transformation Era
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Танушев, Християн
Заглавие: Съвременен прочит на идеите на Макс Вебер за взаимодействието между културните фактори и икономическия растеж
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 1, 2018
Страници от-до: 153-165
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Изд. комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-15/2017
Наименование: АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО „ПОТРЕБИТЕЛСКИ – ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ“ В КРАЙНАТА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО
Ръководител: доц. д-р Георги Киранчев
Колектив: проф. д-р Пенчо Иванов; доц. д-р Християн Танушев; гл. ас. д-р Диана Генкова; ас. д-р Сабрина Калинкова; докторант Росица Ненчева
Описание: Изследване на статистическите данни за съотношението "Потребителски-инвестиционни" продукти в крайната продукция в българската икономика - инструмент за оценка на възпроизводствения потенциал на националното стопанство
Начало (година): 2017
Начало (месец): 05
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Танушев, Християн
Заглавие: Игровизацията в маркетинга
Наименование на сборник: „Маркетингът – опит и перспективи“
Страници от-до: 155-167
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически университет, Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация


НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tanushev, Christian
Заглавие: Theoretical Models of Dividend Policy
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic Alternatives, 2016, Issue 3
Страници от-до: 299-316
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE Publishing Complex
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100

2016 Публикация


НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tanushev, Christian
Заглавие: Globalization or New National Borders
Наименование на сборник: Leadership and Management: Government, Enterprise, Entrepreneur
Страници от-до: 381-392
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UdEkoM Balkan
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100


2014 ПроектиНИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : МИЕТ-2013
Наименование: Енергийно ефективни мерки в обществените сгради
Ръководител: доц.д-р Християн Анастасов Танушев
Колектив: проф. д-р Владимир Пилософ, проф. д-р Марио Станкев, инж. Ваня Туртанска
Описание: Постигане на ниво на енергийна ефективност в съответствие с договореностите с Европейската комисия по фонд "Козлодуй", намаляване на разходите за електроенергия и топлоенергия на "МБАЛ - Национална кардиологична болница" ЕАД, град София
Начало (дд.мм.гггг): 01.07.2013
Край (дд.мм.гггг): 30.09.2014

2014 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : MС-31/29.01.2013
Наименование: „Изготвяне на предварителна оценка на Договора за партньорство на Република България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (ОСР) за периода 2014-2020 г.”
Ръководител: ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”
Колектив: Географика, СРМ Консултинг
Описание: Предварителната оценка има за цел да оцени доколко изготвеният проект на Споразумението за партньорство: е кохерентен (вътрешно и с други релевантни документи); е обвързан със стратегия Европа 2020 и с Националната програма за развитие: България 2020
Начало (дд.мм.гггг): 29.01.2013
Край (дд.мм.гггг): 30.08.2014

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: университетска
Вид публикация: Студия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Желев, С., Младенова, Г., Танушев, Х. и колектив
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Маркетинг
Списание/издателство/издание: Издателски комплекст на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Процент участие в съавторство: 8
Страници от-до: 68-93

2013 Проекти


НИД - дейност: Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-1-15-2013
Наименование: Дивидентна политика на публичните дружества в България
Ръководител: доц. д-р Християн Танушев
Колектив: доц.д-р Христо Катранджиев, доц.д-р Красимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Киранчев, гл.ас. д-р Йовка Банкова, ас.д-р Калин Крумов, ас. Христо Иванов, докторант Александра Кирова, докторант Божана Тодорова, студент Георги Стоянов, студент Велислава Хад
Описание: Представена анотация
Дата на подаване (дд.мм.гггг): 22.04.2013
Вх. №: НИ-1-15-2013

2013 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: в България
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Християн Танушев, Божана Тодорова
Заглавие: Изследване на непрофесионалните инвеститори, фактически и потенциални клиенти на колективни инвестиционни схеми
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2012
Месец на публикуване: 05
Общ брой страници: 231
Страници от-до: 36-231
Процент участие в съавторство: 90
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12

2013 Проекти


НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : МИЕТ-2013
Наименование: Енергийно ефективни мерки в обществените сгради
Ръководител: доц.д-р Християн Анастасов Танушев
Колектив: проф. д-р Владимир Пилософ, проф. д-р Марио Станкев, инж. Ваня Туртанска
Описание: Постигане на ниво на енергийна ефективност в съответствие с договореностите с Европейската комисия по фонд "Козлодуй", намаляване на разходите за електроенергия и топлоенергия на "МБАЛ - Национална кардиологична болница" ЕАД, град София
Начало (дд.мм.гггг): 01.07.2013
Край (дд.мм.гггг): 30.09.2014

2013 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ESF-2302-01-01002
Наименование: Безопасен труд в "Многопрофилна болница за активно лечение - Национална кардиологична болница" ЕАД
Ръководител: проф. д-р Владимир Пилософ
Колектив: доц. д-р Християн Танушев, инж. Ваня Туртанска
Описание: Осигуряване на работещите в МБАЛ-НКБ на здравословни и безопасни условия на труд, съответстващи на добрите европейски практики; осигуряване на съвременни лични предпазни средства, защитно облекло, и средства за колективна защита, съответстващи на дин
Начало (дд.мм.гггг): 24.07.2012
Край (дд.мм.гггг): 31.07.2013

2013 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 4МС-02-26
Наименование: Модерно управление на здравните услуги в НКБ - София
Ръководител: проф. д-р Владимир Пилософ
Колектив: доц. д-р Християн Танушев, инж. Васил Костадинов, инж. Ваня Туртанска
Описание: Създаване на система за разпознаване и управление на изображения (PACS), обвързана с елекронното досие на всеки пациент, хронологичен запис на данните за извършените образни изследвания, централизирано управление на всички дигитални изображения (стат
Начало (дд.мм.гггг): 02.02.2012
Край (дд.мм.гггг): 30.01.2013
Забележка:

2013 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Tanushev, Christian
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Economic Growth and EU Funds in Bulgaria (2007-2011)
Списание/издателство/издание: Serbia and The European Union
Място на публикуване (град, държава): Nish, Serbia
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 15-30

2011 Проекти


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД 21.03-6/2009
Наименование: Изследване на непрофесионалните инвеститори, фактически и потенциални клиенти на колективни инвестиционни схеми
Ръководител: доц.д-р Християн Танушев
Колектив: доц. д-р Галина Младенова, проф.д-р Боян Дуранкев, доц.д-р Христо Катранджиев, гл.ас. Йовка Банкова, докторант Калин Крумов, докторант Божана Тодорова, студенти Десислава Диманова, Евелина Георгиева
Описание: Социологическо изследване на нагласите на инвеститорите спрямо вложенията в КИС
Начало (година): 2009
Начало (месец): 06
Край (година): 2011
Край (месец): 12

2011 Проекти


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ФУТ9100-921
Наименование: Подобряване на работната среда в "МБАЛ-НКБ" ЕАД, град София
Ръководител: проф. д-р Владимир Пилософ
Колектив: доц. д-р Християн Танушев, инж. Ваня Туртанска
Описание: Реновиране на сградния фонд и покривните конструкции на сградата
Начало (дд.мм.гггг): 04.07.2011
Край (дд.мм.гггг): 31.08.2012


Година: 2011 - ПубликацияПубликувана студия (глава от книга) (бр. студии)


Автор/и: проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Християн Танушев, ас. Калин Крумов


Година на публикуване: 2011


Заглавие: НЕФОРМАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ


Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС / "Стопанство"


Място на публикуване: София


Процент участие в съавторство: 50


Брой страници от-до: 1-150


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)


Автор/и: Доц. д-р Християн Танушев


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Voluntary Health Insurance in Bulgaria: Realities and Prospects


Име на списание/издателство: International Scientific Conference Problems of Competitiveness of Contemporary Economies / Faculty of Economics Nish


Място на публикуване: Nish


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-10


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаПодготовка на университетски проекти (бр. проекти)


Номер : НИД.21.03 – 18/2008


Наименование: НЕФОРМАЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ


Ръководител: проф. д-р Боян Дуранкев


Колектив: доц.д-р Християн Танушев, ас. Калин Крумов


Описание: Емпирично изследване на неформалните плащания


Дата на подаване: 15.12.2010


Вх. №: НИД.21.03 – 18/2008 Г


Забележка:Година: 2010 - Проект / ПрограмаРъководство на университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 21.03-6/2009


Наименование: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ, ФАКТИЧЕСКИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ


Ръководител: доц.д-р Християн Танушев


Колектив: доц. д-р Галина Младенова, проф.д-р Боян Дуранкев, доц.д-р Христо Катранджиев, гл.ас. Йовка Банкова, докторант Калин Крумов, докторант Божана Тодорова, студенти Десислава Диманова, Евелина Георгиева


Описание: Социологическо изследване на нагласите на инвеститорите спрямо вложенията в КИС


Начало: 22.06.2009


Край: 10.12.2010


Година: 2010 - Публикация
Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 4


Място на провеждане: София, България


Организатор: УНСС, Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"


Автор/и: доц.д-р Християн Танушев


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1-12


Дата на провеждане: 30.04.2010


Дата на публикуване: 30.04.2010


Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция "Управление, ефективност, интеграция - в търсене на решения - 90 години от рождението на акад. Евгени Матеев"


Тема: Сценарии


2010 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Подготовка на курс лекции по "Фирмени анализи и прогнози". Задължителна дисциплина в образователна степен "Бакалавър" за студентите от специалностите "Маркетинг" и "Прогнозиране и планиране"