Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л петък 09.05 - 11.35 2121 Енергийна сигурност на ЕС Европеистика бакалаври редовно 314 31400
Л петък 11.35 - 14.05 2121 Европа в международните отношения Европеистика бакалаври редовно 316 31600