Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Международна икономика и политика"

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз

Ръководител: проф.д-р Динко Динков

Колектив: асистенти от катедра "Международни отншения"

Описание: проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-21/2008

Наименование: Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на Европейския съюз. Предизвикателства пред България

Ръководител: ас.Елизабет Йонева

Колектив: ас. Елизабет Йонева

Описание: проект НИД

Начало: 30.10.2008

Край: 30.10.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-32/2009

Наименование: КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1997-2008 Г

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения"

Описание: проект по НИД

Начало: 01.10.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: ас.Елизабет Йонева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Черноморският регион и енергийната сигурност на ЕС

Име на списание/издателство: издателство Авангард

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 290

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)

Работно наименование: Черноморският регион в енергийната политика на ЕС

Период на осъществяване /в години / : 4

Дата: 21.08.2011

Забележка: докторска дисертация

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-21/2008

Наименование: Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на Европейския съюз. Предизвикателства пред България

Ръководител: Елизабет Йонева

Колектив: Елизабет Йонева

Описание: проект по НИД

Начало: 30.10.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в Европейския съюз

Ръководител: доц.д-р Динко Динков

Колектив: асистенти от катедра "Международни отншения"

Описание: проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-21/2008

Наименование: Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на Европейския съюз. Предизвикателства пред България

Ръководител: Елизабет Йонева

Колектив: Елизабет Йонева

Описание: проект по НИД за докторанти

Начало: 30.10.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : по схема “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Наименование: Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал в България

Ръководител: проф. Станка Тонкова

Колектив: докторанти от УНСС и ИИ на БАН

Описание: финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд

Начало: 01.01.2008

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международна програма

Наименование: Academic Fellowship Program на Международната програма за подпомагане на висшето образование (HESP)

Доказателство за участие /номинация/: договор

Забележка: 2009-2010

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Елизабет Йонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Енергиен протекционизъм – актуални измерения и фундаментални предизвикателства

Име на списание/издателство: За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 21-34

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Елизабет Йонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Енергийна сигурност

Име на списание/издателство: материал за том 3 на Енциклопедията по случай 90-годишнината на УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: под печат

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Елизабет Йонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Организация за черноморско икономическо сътрудничество

Име на списание/издателство: материал за том 3 на Енциклопедията по случай 90-годишнината на УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: под печат

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Елизабет Йонева

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ролята на Черноморския регион в енергийната сигурност на Европейския съюз

Име на списание/издателство: под печат

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 160

Забележка: