2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Georgi Petrunov
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Human Trafficking in Eastern Europe: The Case of Bulgaria
Име на списание/издателство: The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science / SAGE
Място на публикуване: USA
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 162-183
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : BG051PO001-3.3.06 - 0032
Наименование: Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения
Ръководител: Проф. д.ик.н. Станка Тонкова
Колектив: експерти по проекта
Описание: Проектът подкрепя развитието на докторанти в УНСС, осигурява им възможност за консултации с експерти - водещи учени и др.
Начало: 07.02.2014
Край: 15.04.2014
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: УНСС, БАН, СУБ
Автор/и: Георги Петрунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 24.04.2014
Дата на публикуване: 20.05.2014
Наименование на научния форум: Управление, ефективност, интеграция
Тема: Изпирането на пари – предизвикателство пред успешната европейска интеграция на България
Забележка: 20.05.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: ФСФ, УНСС и ВУЗФ
Автор/и: Георги Петрунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-8
Дата на провеждане: 04.11.2013
Дата на публикуване: 20.05.2014
Наименование на научния форум: Икономиката на България в условията на променяща се политическа, социална и икономическа среда
Тема: Основни мерки за предотвратяване използването на финансовата система и бизнеса за целите на изпирането на пари
Забележка: 20.05.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: ОИФ, УНСС
Автор/и: Георги Петрунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 31.10.2013
Дата на публикуване: 20.05.2014
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България
Тема: Приложение на мрежовия анализ при изследване на престъпността
Забележка: 20.05.2014

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: УНСС
Автор/и: Георги Петрунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-8
Дата на провеждане: 20.09.2013
Дата на публикуване: 20.05.2014
Наименование на научния форум: Глобализъм, регионализъм и сигурност
Тема: Сигурност и трансгранични престъпни мрежи
Забележка: 20.09.2013

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Проф. д.с.н. Духомир Минев, доц. д-р Божидар Ивков, доц. д-р Мария Желязкова, гл.ас. д-р Георги Петрунов и други
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Изследване на възможностите за по-ефективно използване на средствата от Европейските фондове
Име на списание/издателство: ИИОЗ-БАН/ОМДА
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 10
Брой страници от-до: 1-230
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : ИОО/2012
Наименование: Подготовка на учебник по противодействие на изпирането на пари
Ръководител: Георги Петрунов
Колектив: няма
Описание: Проектът е насочен към разработването и публикуването на учебник по университетската дисциплина „Противодействие на изпирането на пари“.
Начало: 01.03.2012
Край: 30.09.2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : FAB/2012
Наименование: Върховенство на закона и организирана престъпност
Ръководител: Георги Петрунов
Колектив: ръководители на специализираните прокуратури и други
Описание: Проектът се реализира съвместно със специализираните прокуратури за разследване на организираната престъпност и има за цел организиране на поредица семинари, конференции с водещи български и чуждестранни лектори, както и провеждане сравнително изслед
Начало: 28.03.2012
Край: 28.06.2013
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Georgi Petrunov
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Analysis of the Social Network Models of Transnational Criminal Networks operating in the Southeastern Border of the European Union
Име на списание/издателство: Vortex
Място на публикуване: Bogota, Columbia
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-73
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 21.10.2013
Място на провеждане: София, България
Организатор: Българска академия на науките и Софийски форум за сигурност
Автор/и: Георги Петрунов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-8
Дата на провеждане: 21.10.2013
Дата на публикуване: 21.10.2013
Наименование на научния форум: Националната сигурност: актуални въпроси, подходи, решения
Тема: Ролята на частния сектор в превенцията на изпирането на пари
Забележка: 21.10.2013

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : COST Action № IS1209
Наименование: „Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol)“
Ръководител: Dr. Isabel Crowhurst, Kingston University, London, UK
Колектив: 54 учени от 24 държави. Prof. Dr. May-Len Skilbrei (University of Oslo, Norway), Dr. Jenny Kunkel (Goethe University Frankfurt, Germany), Prof. Dr. Veronique Guienne (Universite de Nantes, France), Prof. Dr. Alexandra Oliveira (University of Porto, P
Описание: Проектът има за цел обмяна и развитие на знания за проституцията, нейните основни измерения и свързаните с нея публични политики. Разглеждат се европейските политики по отношение на проституцията в културния, социалния, икономически и исторически кон
Начало: 08.04.2013
Край: 07.04.2017
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 40022818/2012 EEPBBP
Наименование: Understanding the structure of Transnational Criminal Networks operating in The U.S./Mexico Border and The Southeastern Border of The European Union
Ръководител: Eduardo Salcedo-Albarán, Vortex, Colombia
Колектив: Dr. John P. Sullivan (Center for advanced study of terrorism, USA), Diana Enriquez (Yale University, USA), Dr. Luis Jorge Garya Salamanca (Vortex, Colombia) и други.
Описание: Проектът се фокусира върху структурата на транснационалните престъпни мрежи, действащи по границата между САЩ и Мексико и тези действащи по Югоизточната граница на Европейския съюз. Анализира се социално мрежовия модел на трансграничните престъпни мр
Начало: 01.01.2013
Край: 31.12.2013
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002253
Наименование: Improving the Institutional аnd Policy Response for the Prevention and Control of Money Laundering in Bulgaria and Southeast Europe
Ръководител: д-р Стефан Попов, СУ „Св. Климент Охридски“/РискМонитор
Колектив: Prof. Dr. A. Hartmann (University of Applied Science for Public Administration, Bremen), Prof. Dr. Petrus C. van Duyne (Tilburg University, Netherlands), Dr. Liliya Gelemerova (Tilburg University, Netherlands) и други.
Описание: Проектът има за цел да се подпомогне методологически създаването на матрица за годишен доклад за противодействието на изпирането на пари в България, който да е в съответствие с водещите европейски практики. Основен компонент в проекта е и организиран
Начало: 05.09.2012
Край: 05.09.2014
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003822
Наименование: Non-repressive model to reduce corruption at municipal level
Ръководител: Николай Янев, СУ „Св. Климент Охридски“/РискМонитор
Колектив: Prof. Dr. Brendan Joseph Quirke (Liverpool Business School, Liverpool John Moores University, UK), Prof. Petrus C. van Duyne (Tilburg University, Netherlands), Milan Pucek (MEPCO, Czech Republic), Davis Koppitz (MEPCO, Czech Republic) и други.
Описание: Основната цел на проекта е да анализира състоянието на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторин
Начало: 09.05.2013
Край: 09.05.2015
Забележка:

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Постоянна експертна група към Национална комисия за борба с трафика на хора при Министерски съвет на Република България
Място на провеждане: София
Организатор: Национална комисия за борба с трафика на хора при Министерски съвет на Република България
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на постоянната експертна група към Национална комисия за борба с трафика на хора при Министерски съвет на Република България
Дата на провеждане: 09.09.2013
Забележка: 16.09.2013

2013 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Георги Петрунов
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Противодействие на изпирането на пари
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-230
Забележка: 16.09.2013