Директор
Институт за следдипломна квалификация
Ръководител катедра
Катедра "Международно право и право на ЕС"
Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: jdraganov@unwe.bg
Личен E-mail: jivko_draganov@abv.bg
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133
Консултации: петък 9:00 - 13:00 часа
Научни интереси: право на интелектуалната собственост, право на ЕС