Живко Иванов Драганов

Проф. д.н. Живко Иванов Драганов

Служебен E-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 761
Кабинет: 2133
Консултации: Онлайн консултации: Четвъртък: 16:00 - 18:00ч.

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д.н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела в областта на защитата на интелектуалната собственост"
Наименование на сборник: LIBER AMICORUM, Сборник в чест на доц. д-р Юлия Захариева
Страници от-до: 641-661
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Св. Климент Охридски"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: проф. д.н. Живко Иванов Драганов, проф. д-р Валентина Драмалиева и др.
Заглавие: "Правна основа на трансфера на технологии"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Мениджмънт за конкурентноспособност на малкия и среден бизнес - опитът на Япония и България"
Страници от-до: 61-78
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: проф. д.н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Конституционализацията на интелектуалната собственост в правото на ЕС"
Наименование на сборник: "Проблеми и предизвикателства на правното регулиране на интелектуалната собственост"
Страници от-до: 53-64
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2021 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д.н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Европейската система за финансов надзор и уреждането на някои последици от пандемията COVID-19 във връзка с лихвите по банкови кредити"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Медицинско здраве и здравеопазване, № 1
Страници от-до: 17-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Живко Иванов Драганов
Заглавие: Брекзит и постоянното гражданство на Европейския съюз
Наименование на сборник: Въздействие на международното право и правото на Европейския съюз върху българската правна система
Страници от-до: 237-245
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Живко Иванов Драганов
Заглавие: Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 238
Страници от-до: 1-238
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 14
Забележка: няма

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ №15/2019
Наименование: Наднационални права на интелектуалната собственост в ЕС
Ръководител: Живко Иванов Драганов
Колектив: РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д.нЖивко Иванов Драганов; ЧЛЕНОВЕ: Ас. д-р Александра Вълчева Докторант Гергана Любенова
Описание: Проектът е насочен към изследване на връзките между функционирането на вътрешния пазар, от една страна и закрилата на интелектуалната собственост в ЕС, от друга страна, чрез установяването на единни (унитарни) права на интелектуалната собственост.
Начало (година): 2019
Начало (месец): 05
Край (година): 2021
Край (месец): 05
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“
Автор/и: доц. д-р Веселина Манева
Доказателство: НБУ
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Бизнес с интелектуална собственост в творческите индустрии”
Автор/и: доц. д-р Владя Борисова
Доказателство: УНСС
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д.н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Солидарност, Брекзит и свободното движение на хора"
Наименование на сборник: "Право и бизнес - усъвършенстване на нормативната уредба"
Страници от-до: 34-41
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Национална научна конференция "10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството"
Място на провеждане: София, България
Организатор: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Автор/и: доц. д.н. Живко Иванов Драганов
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: "Новата директива на ЕС относно защитата на неразкрити търговски тайни и някои въпроси във връзка с нейното транспортиране"
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"
Място на провеждане: София, България
Организатор: Юридически факултет
Автор/и: доц. д.н. Живко Иванов Драганов
Процент участие в съавторство: 0
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д..н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: Десет години членство на България в ЕС: разбрахме ли принципите на изграждане и на функциониране на Съюза?
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС
Страници от-до: 12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Jivko Draganov, Petia Biolcheva
Заглавие: Use of psychological methods in the workplace and their legal aspects
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Globalization, the State and the Individual, No 2(14)/2017
Страници от-до: 95–1022
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Economii i Innowacji, Innovatio press
Място на публикуване (град, държава): Любляна, Словения
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Обекти на интелектуалната собственост"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): изд-во "Сиби"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 9
Общ брой страници: 290
Страници от-до: 1-290
Процент участие в съавторство: 0
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 18
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: доц. д-р Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Изключени от авторскоправна закрила обекти - преглед и актуални проблеми на нормативната уредба"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. "Общество и право", бр. 2
Страници от-до: 8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издание на СЮБ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц. д-р Живко Иванов Драганов
Заглавие: "За понятието "интелектуална собственост""
Наименование на сборник: "Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"
Страници от-до: 51-61
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: дод. д-р Живко Иванов Драганов
Заглавие: "Необходимост от усъвършенстване на закрилата на търговското име в България"
Наименование на сборник: "Върховенството на закона - предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж"
Страници от-до: 27-34
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: ЮФ на УНСС
Автор/и: Живко Драганов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 51-61
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 24.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 01.12.2014
Наименование на научния форум: „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа”
Тема: „За понятието интелектуална собственост”
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Живко Драганов
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "A Photography: Intellectual Property, Personal Data and/or Information?”
Списание/издателство/издание: Economic Alternatives, Issue 3, 2014
Място на публикуване (град, държава): София, България
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 95-103
Забележка:

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG051PO002/13/2.4 - 11
Наименование: „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС”
Ръководител: Консорциум „ФПИ-ИДЕИН”
Колектив: Консорциум „ФПИ-ИДЕИН”, със съдружници Фондация „Право и Интернет” и „Идеин” ЕООД
Описание: Разработване на обучителни модули, провеждане на обучения и подготовка и отпечатване на ръководства
Начало (дд.мм.гггг): 30.10.2014
Край (дд.мм.гггг): 01.04.2015
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Иванка Георгиева, Румяна Тозова-Пейчева, Живко Драганов, Петър Петров
Заглавие: Въведение в правото на интелектуалната собственост. Обхват и източници на правото на интелектуалната собственост.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС. Ръководство
Страници от-до: 9-38
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Консорциум „ФПИ-ИДЕИН”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 25
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: доц. д-р Марчо Марков, доц. д-р Елка Василева,доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, доц. д-р Живко Драганов, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица Пандурска
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Валидиране на компетентности, придобити на работното място в България
Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 12
Брой страници от-до: 74 - 93
Забележка: ISBN 978-954-644-423-3

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2.
Място на провеждане: Крайова, Румъния
Организатор: Юридическия факултет, Университет Крайова
Автор/и: Draganov, Jivko
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 1-9
Дата на провеждане: 27.04.2013
Дата на публикуване: 27.04.2013
Наименование на научния форум: The Legal System Between Stability and Reform
Тема: Evaluation on Practical Training of Law Students in the University of National and World Economy
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В интернет
Номер : 1
Място на провеждане: София, България
Организатор: University of Trier
Автор/и: Draganov, Jivko
Процент участие в съавторство: 0
Брой страници от-до: 1-5
Дата на провеждане: 20.10.2012
Дата на публикуване: 20.10.2012
Наименование на научния форум: International Conference on the Common European Law about Sales
Тема: European Law about Sales
Забележка: http://faculties.unwe.bg/Uploads/Law/law_30074_The_European_Sales_Law_in_B2B_Bg1 (1).pdf

2013 Друго

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : № 2010-1-BG1-LEO05-03085
Наименование: „Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани работници на пазара на труда”
Ръководител: Доц. д-р Марчо Марков
Колектив: координатор доц. д-р Елка Василева, членове доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Иван Стойчев, проф. д-р Маргарита Александрова, д-р Тодор Тодоров и д-р Ралица Пандурска
Описание: Участие в подготовката и провеждането на планираните срещи по проекта, wчастие в изпълнението на комуникационния план на проекта и провеждане на инициативи за разпространяване на резултатите от проекта.
Начало: 01.09.2012
Край: 30.09.2012
Забележка:

Година: 2012 - Друго

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Живко Иванов Драганов

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Право на Европейския съюз Учебник за дистанционно обучение

Име на списание/издателство: Издателски комплекс УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-232

Забележка: -

Година: 2012 - Друго

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Живко Иванов Драганов

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Право на Европейския съюз

Име на списание/издателство: Издателски комплекс - УНСС

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-265

Забележка: -

Година: 2012 - Друго

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 37/2009

Наименование: Проучване на възможностите за оптимизиране на практическите аспекти на учебния процес в специалността Право

Ръководител: доц. д-р Борис Ланджев

Колектив: Доц. д.р Константин Веселинов Танев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д-р Андрей Иванов Нончев - катедра „Икономическа социология”, Гл. ас. Виктор Илиев Иванов - катедра „Публичноправни науки”, Доктор Георги Писарев Николов - катедра „Публична адм

Описание: Основна цел на проекта е подробно изследване и анализ на проблема за оптимизирането на практическото обучение в рамките на основния курс на подготовка на студентите по специалността „Право”, като се обхванат групите на обучаваните и на техните бъдещи

Начало: 15.07.2009

Край: 30.06.2012

Забележка: -

Година: 2012 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 05.03.2012

Място на провеждане: УНСС гр. София

Университет: УНСС

Факултет: ЮФ

Катедра: "Частноправни науки"

Доказателство: Протокол от 05.03.2012

Забележка: -

Брой: 5

Година: 2012 - Друго

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Драганов, Живко, Неделчева, Божана, Марков, Емил и др.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Измененията в правната уредба на фирмата – тревоги

Име на списание/издателство: сп. "Търговско право", бр.2/2011

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: стр. 49-59

Забележка: -

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: ЖИВКО ИВАНОВ ДРАГАНОВ

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Особености на защитата срещу нарушения на права върху промишлен дизайн на Европейската обшност

Име на списание/издателство: Аурея (Златни правила)

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 42-58

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : НИД 37/2009

Наименование: ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО”

Ръководител: ДОЦ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ

Колектив: Доц. д-р Борис Богданов Ланджев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д.р Константин Веселинов Танев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д-р Живко Иванов Драганов - катедра „Частноправни науки”, Гл. ас. Виктор Илиев Иванов - катедра „Публичноправни н

Описание: Основна цел на проекта е подробно изследване и анализ на проблема за оптимизирането на практическото обучение в рамките на основния курс на подготовка на студентите по специалността „Право”, като се обхванат групите на обучаваните и на техните бъдещи

Начало: 15.09.2009

Край: 31.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НП-3/2010

Наименование: СВЕТОВНАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ – ПРАВНИ АСПЕКТИ

Ръководител: ДОЦ. Д-Р БОРИС ЛАНДЖЕВ

Колектив: Доц. д-р Борис Богданов Ланджев - катедра „Частноправни науки”, Доц. д-р Живко Иванов Драганов - катедра „Частноправни науки”, Доц. д-р Иван Цветанов Иванов - катедра „Частноправни науки”, Ас. Захари Емилов Торманов - катедра „Частноправни науки”

Описание: Организация, подготовка и провеждане на национална научна конференция на тема “Световната криза и България – правни аспекти”.

Начало: 21.03.2010

Край: 31.03.2011

Забележка: