Лекционни курсове и семинарни занятия

Като преподавател в катедра “Икономическа социология” съм титуляр на лекционния курс по Методология и организация на емпиричните изследвания.

Подготвям напълно нова дисциплина по Дигитална социология, която е част от учебния план, влязъл в сила от учебната 2017/2018 год.

В екип с проф. Теменуга Ракаджийска работим по дисциплините: Социология на социалните общности и Антропология.

Преподавам в екип и с други колеги от катедрата по общофакултетската дисциплина – Икономическа социология.