МОЕИ

Дисциплината „Методология и организация на емпирични изследвания” има за цел да изгради фундаментални и практически професионални знания и умения у студентите в областите на методологията, методиката, организацията и финансирането на емпирични изследвания. В курса са заложени шестнадесет теми за лекции, които ще запознаят студентите със същността, видовете и сферите на приложение на емпиричните изследвания, тяхната логическа структура и технология, основните познавателни възможности и ограничения на емпиричните изследвания, с основните им финансови и организационни аспекти, както и с някои нови методологически тенденции, свързани с възможности, които предоставят новите технологии.

Дисциплината предоставя на студентите следните основни знания:

  • за логиката и структурата на емпиричните изследвания, етапите и съответните им елементи на изследователския процес;
  • за алгоритъма на организацията на работата по подготовката и теренното провеждане на изследването;
  • за обработката на данните;
  • за интерпретацията на резултатите от емпирични изследвания.

Обучението по дисциплината формира у студентите следните основни умения:

  • за реализиране на емпирични изследвания;
  • за разработване не само на ефективни инструментариуми – въпросници, инструкции и пр. – но и цялостни проекти за емпирични изследвания;
  • за финансиране и управление на изследванията, работа с клиенти, управление на дейностите по реализация на емпиричните изследвания.