МОЕИ – въпросник за изпит

 

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

VII семестър, 4 курс, сп. „Икономическа социология”


ВЪПРОСНИК за изпит

Учебна дисциплина: МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Преподавател: ас.д-р Мариета Христова

Учебна година: 2018-2019 зима, лекции септември 2018 – януари 2019

 

 

Раздел 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Емпирично и теоретично равнище на познанието. Емпиричните изследвания като елемент на научното познание. Основни качества на емпиричната информация. Логическа структура на емпиричните изследвания.
 2. Информацията в емпиричните изследвания. Първична и вторична, индивидуална и съвкупна информация. Качества на информацията. Достоверност, представителност, анонимност. Източници на информация.
 3. Същност на емпиричното изследване. Видове емпирични изследвания и сфери на приложение. Изследователски стратегии и тактики. Критерии за класификация на изследователските стратегии. Видове изследвания според различни критерии.
 4. Технология на емпиричното изследване. Структура, основни етапи, дейности и операции в изследователския процес.
 5. Програма на емпиричното изследване. Структура и елементи. Правила при разработването на елементите.
 6. Теоретичен модел (концепция) на изследваното явление. Принципи на изграждане. Операционализация и агрегиране. Понятия и индикатори.
 7. Емпиричните индикатори и въпросникът като основни инструменти за измерване. Конструиране на въпросник. Правила при формулиране на въпросите. Несугестивност на индикаторите и скалите. Еднозначност на формулировките. Филтри за истинност на информацията. Видове въпроси/индикатори.
 8. Разработване на система от емпирични индикатори и скали на измерване. Класификация на основните видове скали. Специфични видове скали. (Ликерт, Търстоун, Гутман, Богардус). Кумулативни скали. Комбинаторни скали от няколко индикатора.
 9. Генерална съвкупност, единица за изследване, извадка. Видове извадки – представителни и непредставителни.
 10. Основни методи на регистрация, особености и разновидности. Източници на информация.
 11. Количествени методи за събиране на информация. Същност, предимства и ограничения. Стандартизирано интервю, лице-в-лице, в дома на респондента. Телефонно интервю. Пряка анкета. Пощенска-интернет анкета.
 12. Качествени изследвания. Най-използвани методики – дълбочинно интервю, фокус група, анализ на документи, включено наблюдение, експертна оценка. Приложение, предимства и ограничения.
 13. Нови тенденции при емпиричните изследвания. Онлайн изследвания. Принципи за дизайн на интернет изследвания. Електронни фокус групи, онлайн анкети, онлайн интервю. СAPI и CATI.

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. Подготовка на оферта и договор за емпирично изследване. Структура и реквизити на предложение/оферта за емпирично изследване. Основни компоненти на договор за провеждане на емпирично изследване.
 2. Финансиране на емпиричните изследвания. Основни източници на финансиране на емпиричните изследвания. Бюджетиране на изследването. Финансов план на изследването. Структура на разходите на емпиричните изследвания.
 3. Структурни единици за провеждане на емпирични изследвания. Изследователски организации. Състав и структура на управление на емпиричното изследване. Организация на теренната работа. Съставяне на екипа на изследването. Изграждане на мрежа от полеви сътрудници.
 4. Изисквания към анкетьорите и рискове за достоверността на данните. Инструктаж и инструкция. Договори и документи за анкетьорите в изследването.
 5. План на изследването и работен график. Подготовка на теренния етап от изследването. План за мониторинг и контрол върху качеството на теренната работа.
 6. Обработка и интерпретация на първичната емпирична информация. Логически оглед, валидизация и принципи за проверка на реализацията на методиката на извадката и методика на регистрацията. Преходът от първична към съвкупна и обобщена социологическа информация – от данни към социологически факти.
 7. Качество на емпиричното изследване. Дефиниране, оценяване, проблеми. Класификация на грешките в контекста на емпиричното изследване. Основни компоненти на общата грешка – същност, ефекти, измерване, представяне. Въпросник за самооценка.
 8. Публикуване и представяне на резултати от емпиричното изследване. Подготовка на доклад: структура, съдържание, някои правила при изготвяне. Представяне на резултати от емпиричното изследване пред възложителя.
 9. Интелектуална собственост и етика при емпиричните изследвания. Собственост върху информацията и резултатите от изследването. Конфиденциалност. Основни моменти от етичните кодекси на БСА и ESOMAR за провеждане на емпирични изследвания.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Стоянов, А. 2017. Емпирични изследвания в социологията. В: Икономическа социология. София: Издателски комплекс – УНСС, с. 344-377.
 2. Стоянов, А. 2016. Методология и методика на емпиричните социологически изследвания. В: Икономическа социология (Цикъл избрани лекции за дистанционно обучение). София: Издателски комплекс – УНСС, с. 155-190.
 3. Съйкова, Светлана, Атанас Атанасов, Емилия Ченгелова. 2014. Социалните емпирични изследвания: Методологически аспекти. София: АИ „Проф. Марин Дринов“.
 4. Желев, Симеон. 2008. Маркетингови изследвания. Методология и организация. София: УИ „Стопанство”.
 5. Основни професионални стандарти за рейтингови емпирични предизборни изследвания. Декларация на УС на БСА, 3 април 2013, БТА, София. /http://bsa-bg.eu/images/docs/stanovishte_deklaracia_03_04_2013.pdf/
 6. Babbie, Earl. 2015. The Practice of Social Research. 14th USA: Wadsworth.
 7. Коректното публикуване в масови медии на предизборни рейтинги и прогнози. Законови изисквания и професионални стандарти. Становище на ГИСДИ (БСА, БАМОР, АББРО). /http://gisdi.eu/bg/Standarti-c159/

 

 

Б. Допълнителна литература

 1. Атанасов, Атанас, Светлана Съйкова, Максим Молохов, Емилия Ченгелова и Екатерина Маркова. 2010. Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори. София: Софтрейд.
 2. Атанасов, Атанас, Светлана Съйкова, Максим Молохов, Емилия Ченгелова и Веселина Георгиева. 2004. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. София: АИ „Марин Дринов”.
 3. Атанасов, Ат. и колектив. Практиката на анкетните изследвания в България – измерение и перспективи. МОН. Национален фонд научни изследвания, С., 1993.
 4. Гиглион, Родолф и Бенжамен Маталон. 2005. Социологическите анкети. Теория и практика. София: Наука и изкуство.
 5. Джонев, Сава. Качествени методи за изследване в социалните науки. Изд. Ен Джи Би Консултинг, С., 2015.
 6. Михайлов, Стоян. 1980. Емпиричното социологическо изследване. София: Наука и изкуство.
 7. Пейчева, Дарина. 2013. Методологически проблеми на качеството на емпиричното социологическо изследване. Непубликуван дисертационен труд. София: ИИОЗ-БАН.
 8. Съйкова, Иванка и Борис Чакалов. 1977. Методология и методика на социологическите изследвания. София: Наука и изкуство.
 9. Ченгелова, Емилия. Интервюто в социалните науки. Изд. Омда, С., 2016.
 10. Янакиев, Я., В. Георгиева, М. Молхов. Скалиране и скали при ЕСИ. Изд. „Св. Георги Победоносец”, С., 1996.
 11. Blaikie, Norman. 2000. Designing Social Research. Cambridge: Polity Press.
 12. Bryman, A. 2012. Social Research Methods. Fourth Edition. Oxford: Oxford University Press.
 13. Green, Judith and John Browne. 2005. Principles of Social Research. New York: Open University Press.
 14. Standard demographic classification. A system of socioeconomic classification of respondents to survey research. Amsterdam:ESOMAR.
 15. Loseke, D. 2016. Methodological Thinking: Basic Principles of Social Research Design. Los Angeles: SAGE Publications.
 16. Tarling, Roger. Managing Social Research: A Practical Guide. London and New York: Routledge.
 17. Walliman, Nicholas. 2016. Social Research Methods. 2nd London: SAGE Publications.

 

Декември 2018 г.

ас. д-р Мариета Христова

 

Въпросник по МОЕИ-2018-2019