Социология на социалните общности

Чрез учебната дисциплина “Социология на социалните общности” студентите получават основни знания по генезиса на социума, социалните взаимодействия и социалните отношения. Разискван е генезисът на социума като трансформиране на традиционните общности в социални институции. Разкрива се логическата връзка на раждането на модерността като цивилизационен избор между сигурност и свобода. Търси се мястото и ролята на социалните общности в икономическия живот.

Обучението се базира на предварителните социологически знания на студентите, получени от изучаваните, предходни специални дисциплини и се извършва с активно използване на съвременни образователни методи като „рационализиране на мисленото”, “решаване на казуси”, “кръгла маса” и други, за да добият студентите познания за проблемите на социалната интеграция и дезинтеграция, за социалната включеност и изключеност и последиците от тези социални статуси.

Дисциплината предоставя на студентите следните основни знания:

  • В резултат от обучението по “Социология на социалните общности” студентите получават задълбочени познания за начина на функциониране на социалната среда, в която всички сме включени и без която не можем да съществуваме и да осъществяваме, която и да е социална дейност, включително и икономическата.
  • Ще разберат извечната човешка дилема за избор между сигурността и свободата.
  • Ще разбират културните различия като продукт на генезиса на различните общности.

Обучението по дисциплината формира у студентите следните основни умения:

  • Студентите придобиват умения да разработват самостоятелно проекти за разчитане на социологически текстове;
  • да анализират събраната информация на базата на теоретични познания и да формулират конкретни предложения за добри социални практики;
  • придобиват толерантност към културните различия.