Научни форуми

28 февруари 2020, УНСС, София. Международна научна конференция “Return Migration: European and Bulgarian Perspectives”.

Участие с доклад в съавторство с доц. д-р Андрей Нончев: Stratification and Social Mobility of Bulgarian Returning Migrants.

20 May 2019, Skopje, Macedonia. IAI Academic Conference, Education and Social Sciences Conference.

Участие с доклад: The Social integration and new technologies.

14 май 2019, УНСС, София. Научна конференция “Европейското социално изследване за България (ESS-ERIC)”. Българска социологическа асоциация, Университет за национално и световно стопанство, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Агенция за социални изследвания, Съюз на икономистите в България, Национален статистически институт.

Участие с доклад: Намаляващата сила на синдикалните организации в условията на глобализация и информационно общество.

31 March 2019, Slovenia. 3rd International Scientific Conference EMAN 2019.

Участие с доклад: The Declining Power of Bulgarian Trade Unions in the Process of Globalization and Development of Information Society. In: EMAN 2019 Conference Proceedings.

11-13 юни 2018, Благоевград. Четвърта международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, организирана от: Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет на Ниш, Дискусионен клуб “Обществена комуникация”. Участие с доклад: Виртуален и дигитален аз. Измислени или реални са те?

Screenshot_2018-12-07 Marieta Hristova19-20 юни 2018, УНСС, София. Седма национална научна конференция с международно участие “Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса”. Участие с доклад: Дигиталният аз в дигиталния свят.

21.11.2017, УНСС, София. Научна конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“. Участие с доклад:  Дигиталната социология като практика и стандарт в обучението по социология.

5та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ3-4.11.2017, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград. Международна научна конференция „Дигитална култура и общество“. Организирана от: Център за нови медии и дигитална култура към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Факултет по изкуствата, СУБ-Клон Благоевград. Участие с доклад: Активната гражданска позиция на младите хора в киберпространството.

ppp_MH_4.11.20164.11.2016, УНСС, София. Научна конференция “Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС”. Участие с доклад: Виртуалният образ на кандидатите за президент в Президентски избори 2016. (Ако чрез интернет избирахме президент).

Untitled29-30.09.2016, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Международна конференция „Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят“. Участие с доклад: Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и мобилизиране на гражданска активност извън него.

Konf IkoSoc4.0_19.11.2015_fin19.11.2015, УНСС, София. Юбилейна научна конференция посветена на 40-ата годишнина от създаването на катедра „Икономическа социология”, УНСС. Участие с доклад: Присъствие на институционалните участници на пазара на труда във виртуалното пространство: една година по-късно.

Преструктуриране27-28.11.2014, УНСС, София. Научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство в: България, Европа и Света.” Участие с доклад: Политики за виртуализация на институционалните участници на пазара на труда.

31.10.2013, УНСС, София. Научен форум „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, Участие с доклад: Формиране на българския виртуален пазар на труда – ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите.

1-va-korica общ трансф16-17.11.2012, УНСС, София. Научна конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света”. Участие с доклад: Българският виртуален пазар на труда и трансформация на властта.

Виртуална-среда-общности03.2012, Бургаски свободен университет, Бургас. Национална конференция за студентско научно творчество.

Участие с доклад: Социални мрежи и/или социални медии.