Участие в национални проекти

2017. Проект BG05M2OP001-2.009-0012 “Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бенефициент по проекта, постдокторант.

 

2016-2019. Национален проект към Фонд Научни изследвания: “Завръщащите се мигранти: сегментация и стратификация на икономическата мобилност.”

Член на научния колектив.