Призове

2-ро място в ІІІ конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция в европейски измерения” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013) за публикуваната статия:

Христова, Мариета. Формиране на българския виртуален пазар на труда – ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите. В: сборник от научен форум „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, 31.10.2013 г., София, УНСС, с. 310-318.