Публикации

Христова, Мариета. Социалният капитал и колективното действие. Глава 9 в: Ракаджийска, Т., Христова, М., Сивков, Д. Социалният капитал. Издателски комплекс – УНСС, С., 2017, с. 219-234.

Hristova, Marieta. The Declining Power of Bulgarian Trade Unions in the Process of Globalization and Development of Information Society. In: EMAN 2019 Conference Proceedings.

Hristova, Marieta. The Social Integration and New Technologies. In: IAI Academic Conference Proceedings. Skopje, 2019. Pp. 88-100.  

Nonchev, Andrey, Hristova, Marieta. Segmentation of Returning Migrants. Economic Studies, 2018, Volume 27, Issue 2, Economic Research Institute, Sofia, 2018, pp. 3-24. ISSN 0205-3292.  30% авторство.

Христова, Мариета. Виртуален и дигитален аз. Измислени или реални са те? Доклад изнесен на Четвърта международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, 11-13 юни 2018 г., Благоевград. Организирана от: Университет по библиотекознание и информационни технологии, Университет на Ниш, Дискусионен клуб “Обществена комуникация”. (под печат)

Христова, Мариета. Дигиталният аз в дигиталният свят. Доклад изнесен на Седма национална научна конференция с международно участие “Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса”, 19-20 юни 2018 г., София, УНСС. В: Сборник с доклади “Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса”, Том 7/2019, Изд. Авангард Прима, София, 2019, с. 2019-226.

Христова, Мариета. Дигиталната социология като практика и стандарт в обучението по социология. Доклад изнесен на Научна конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“, 21.11.2017 г., УНСС. В: Научни трудове, Том 1/2018. Издателски комплекс – УНСС, София, 2018, с. 111-123. Достъпен тук.

Христова, Мариета. Научна конференция „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“ и общо събрание на БСА. В: Социологически проблеми, Том 3-4, Издателство „Акад. Марин Дринов, БАН“, София, 2017.

Христова, Мариета. Активната гражданска позиция на младите хора в киберпространството. В: Дигиталната революция в културните и социалните процеси, Благоевград, УИ, 2018. Доклад изнесен на международна научна конференция „Дигитална култура и общество“, 3-4.11.2017 г., ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград. Организирана от: Център за нови медии и дигитална култура към Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Факултет по изкуствата, СУБ-Клон Благоевград.

Христова, Мариета. Виртуалният образ на кандидатите за президент в Президентски избори 2016. (Ако чрез интернет избирахме президент). В: Повишаване на интереса към политическите науки в УНСС, Издателски комплекс – УНСС, София, 2017, с. 168-176. Сборник от научна конференция, проведена на 4.11.2016, УНСС.

Христова, Мариета. Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и мобилизиране на гражданска активност извън него. Доклад изнесен на международна конференция „Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят“, 29-30.09.2016, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. В: Проблеми на постмодерността, Т. 7, брой 3, 2017, с. 269-296. Достъпен тук.

Христова, Мариета. Присъствие на институционалните участници на пазара на труда във виртуалното пространство: една година по-късно. В: Сборник от конференция „Икономическа социология 4.0.” 19.11.2015, София, 2015. Достъпен тук.

Ракаджийска, Теменуга, Мишева, Михаела, Христова, Мариета. Социалният капитал като личностно достояние в мрежовата социална структура (Българският случай). В: Научни трудове на УНСС. Том 2, Издателски комплекс – УНСС, С., 2015, с. 179-233. Достъпен тук.

Христова, Мариета. Разпределение на властта в полето на виртуалния пазар на труда. В: Научни трудове на УНСС. Том 2, Издателски комплекс – УНСС, С., 2015, с. 235-277. Достъпен тук.

Христова, Мариета. Политики за виртуализация на институционалните участници на пазара на труда. В: Сборник от конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическо пространство в: България, Европа и Света.” 27-28.11.2014 г., София, Издателски комплекс – УНСС, С., с. 171-179.

Христова, Мариета. Формиране на българския виртуален пазар на труда – ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите. В: сборник от научен форум „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България”, 31.10.2013 г., София, УНСС, с. 310-318.

Христова, Мариета. Българският виртуален пазар на труда и трансформация на властта. В: сборник от конференция „Обществената трансформация в България, Европа и Света”, 16-17.11.2012 г., Издателски комплекс – УНСС, София, 2012, с. 223-230.

Христова, Мариета. Социални мрежи и/или социални медии. В: Годишник, Том XXVI на Бургаски свободен университет, Бургас, 2012, с. 361-368.