Преподавателска активност

  • Обща социология, социална стратификация, социална мобилност;
  • История на социологията; Макро- и микро-социологически теории;
  • Икономическа социология; Социология на потреблението;
  • Социология на социалните институции; Теория на общественото управление и власт;
  • Социален маркетинг и мениджмънт; Основи на социалните дейности;
  • Емпирични методи в социологията, в социалните дейности и политиката;
  • Политически маркетинг, изборни PR-кампании, мониторинг на политическа ситуация; Формиране и функциониране на обществено мнение; Политика и медии; Политика и публични институции;
  • Социология и демография на семейството; Социология на младежта; Държавна демографска и социална политика;
  • Човешки капитал и иновационен потенциал; Възпроизводство на населението; Обществено прогнозиране. 

.     Къде?

.       Освен в УНСС, от повече от 10 години преподавам и в СУ  “Св. Климент Охридски” и Бургаски свободен университет.

.       Редовно изнасям лекции – доклади – презентации пред различни професионални, партийни и корпоративни аудитории.

 

.     Лекциите ми са отворени

.       Университетските ми лекции са отворени за студенти от други специалности и курсове, за други колеги, които проявяват интерес към тематиката.

.