Monographs and Readers

 

СОЦИАЛНА ДИНАМИКА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО РАЗСЛОЯВАНЕ.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България

Изд. “М-8-М”, София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

АССА Това е мащабна книга, на практика “4 в 1”. Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане. Написах тази книга с усещането, че правя нещо важно не само за себе си, не само за близките си, но и за моя народ и нация, за държавата, която продължавам да възприемам като “своя”.

АССА Писах тази книга, влагайки разностранната си натрупана култура, методологическа и методическа опитност като социолог и политолог, и още като специалист по обществено управление исоциални дейности. По логиката на анализа навлязох и в територии на други фундаментални науки, като демографията и демографската статистика.

АССА Ръководех се от идеята, че в случая следва да съм коректен не към тесните парадигмални области на отделните науки и специфичните им подходи, а към мярата на обекта на моя анализ цялостният процес на възпроизводство на населението в България, възпроизводството на българската народност и на нацията като цяло, на производителната и обществено-продуктивната част от населението на страната. И в този смисъл кризата пред бъдещето на Българите и на България.

АССА Внимавах да не ставам жертва на автоцензура и на страх, че някой може да не хареса изводите ми и фактите, чрез които ги доказвам или илюстрирам. Внимавах да не се подчинявам на валидните днес идеологеми и идеологически очевидности, които чрез тоталния натиск от страна на масовите медии и на официозната пропаганда през последните две десетилетия се имплантират в психиката и мисловната реактивност на масовия човек.

АССА Писах и написах тази книга не затиснат от песимизъм и страх пред бъдещето, а с оптимизъм в жизнените импулси на българите, с надежда, че нашата народност и нация, както и нашата държава, имат добро бъдеще. То се нуждае от собствената ни мъдрост и активност. Искам да вярвам, че отново ще успеем да ги проявим. Лично аз уважавам историята, търся нейните поуки, за да имам ценностен ориентир към бъдещето.

Библиографска справка:

Мирчев, М. (2009)  Социална динамика и цивилизационно разслояване. Възпроизводството на населението, човешкия капитал и трудовите ресурси в България. Изд. „М-8-М”, С., 2009. Стр. 544. /доп. и прераб.
изд. на докторска дисертация за д.с.н./

ТЕКСТОВЕ 2. Покана за социология

Второ допълнено и преработено издание. Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5

АССА Това е сборна книга: едновременно речник с големи статии за най-актуалните социологически термини и понятия, подредени в 15 рубрики; и кратко представяне на бащите на съвременната социология; и христоматия със синтезирани текстове от част от най-влиятелните и още актуални учени и мислители на XX век; и няколко нови и извънредно актуални теоретични студии на Михаил Мирчев.

АССА Събрах тези текстове за моите студенти – надявам се, по-извисената част от днешното интернет-поколение. С цялата си прелест на младостта това поколение също плаща тежка цена на времето. Едно от нещата, които ме притесняват е, че модерният начин на живот чрез комикса-телевизията-екшънкиното-интернетбързо отучва младите да четат сериозна литература, всъщност те са отучвани да четат книги изобщо.

АССА Може да ме обвините в консерватизъм, но мисля, че не-четенето на книги води до видим дефицит в личността. Доколкото в “дебелите книги” става дума за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Доколкото като се четат “дебели книги” човек остава насаме със себе си и провокира своето творческо въображение, оставя се на дълбоки емоции и съпреживяване, може да се връща към важните неща, за да ги осмисля в нюанси.

АССА Изобщо, ако ми позволите да направя сравнение, четенето на “дебели книги” е като плуване в дълбока вода – тя ни примамва с красотата и откритията в простора си, а днешните им образни заместители са плицукане в плитчина – там е топличко и приятно, но няма нито загадка, нито провокация, нито лично откритие.

АССА Четейки ТЕКСТОВЕ Вие ще разговаряте с мен. Обобщено моето кредо е най-близо до следната формула: “Социалист в икономиката, либерал в политиката и консерватор в културата” (Даниел Бел).

Библиографска справка:

Мирчев, M. (съст. и автор, 2011, 2007, 2005)  Текстове 2. Покана за социология. 2-ро допълнено и прераб. издание. ИК „М-8-М”, С., 2011. Стр. 800. ISBN 978-954-8177-53-5.

ТЕКСТОВЕ . Социологически, но не съвсем. В актуалността и не само 

Събрах тези текстове за моите студенти – по-добрата част от днешното net-поколение. Което бива отучвано да чете сериозна литература – за същностите, за историята, за развитието на мисълта, за кумулирането на знанието и мъдростта. Което бива подлъгано, че елементарното знаене на английски език и изкусното chat-ване чрез Internet е връх на цивилизованата културност.

Мирчев, M. (съст. и автор, 2003)  Текстове. Социологически… ИК „М-8-М”, С., 2003. Стр. 635. ISBN 954-8177-33-1.

A Diverse Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe

Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007.

Колективна монография в съавторство с Румяна Бъчварова и Антони Гълъбов.

  1. Bachvarova, R., A. Galabov and M. Mirchev. (2007). A Diverse
    Generation. The Young People of Bulgaria at the Threshold of Europe
    .
    Pearson Paravia Bruno Mondadori S.p.A., Milano, Italy, 2007. Pp. 350.

Бъчварова, Р., А. Гълъбов и М. Мирчев. (2008)  Различното
поколение. Младежта на България на прага на Европа
.
Акад. изд. на СУ
„Кл. Охридски”, София, 2008. Стр. 428. ISBN 978-954-07-2689-2.

НИЕ и ПРОМЯНАТА. За средствата, формите и същността на социалната активност на личността

Изд. „Народна младеж”, С., 1989. Стр. 416.

Мирчев, M. (1989)  Ние и промяната. За средствата, формите
и същността на социалната активност на личността.
Изд. „Народна
младеж”, С., 1989. Стр. 416. /доп. и прераб.
изд. на дисертация за д-р по социология/

Мирчев, М. и М. Ячкова. (1996)  Репродуктивно поведение, семейно
планиране, употреба на контрацептиви
. (По програма „ФАР”, проект
„Семейно планиране”.) С., 1996. Стр. 76. ISBN 954-8992-02-7.  Reproductive behaviour, family planing,
use of contraceptives
. Sofia,
1996. Pp. 32. ISBN
954-8992-01-9.